Grant Copernicus Alliance dla UCBS

Parę dni temu dotarła do nas wspaniała informacja o przyznaniu UCBS grantu w ramach sojuszu Copernicus Alliance .

Grant został przyznany dla wspierania współpracy UCBS z Uniwersytetem Karola w Pradze, a jego celem jest angażowanie studentów we wspólne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na obu Uniwersytetach. Jest wiele płaszczyzn współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Uniwersytetem Karola w Pradze: Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów 4EU+, program Erasmus oraz współpraca w ramach sojuszu Copernicus Alliance. Współpraca w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju stwarza wspaniały potencjał dla połączenia tych wszystkich możliwości współpracy.

Inicjatorkami tego projektu jest dr Anna Batorczak– kierowniczka studiów Sustainable Development, realizowanych w UCBS oraz dr Jana Duha z Uniwersytetu Karola w Pradze

Dzięki tej inicjatywie studenci z obu uczelni będą mogli wymieniać się pomysłami i wspierać nawzajem podczas sesji online i wizyt studyjnych. Studenci obu uczelni będą mogli ocenić state-of-the-art swoich uczelni w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Będą mogli również określić, jakie działania chcieliby podjąć w zakresie szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju.

W oparciu o te działania zostanie opracowany przewodnik na temat tego, w jaki sposób już istniejąca oraz przyszła współpraca obu uniwersytetów może być wykorzystana dla wzajemnej współpracy i wspierania Zrównoważonego Rozwoju na uniwersytetach.

Ta dobra informacja, to także okazja aby zachęcić wszystkich do korzystania z możliwości jakie daje COPERNICUS Alliance – europejska sieć uniwersytetów i szkół wyższych zaangażowanych w transformacyjne uczenie się i zmiany na rzecz zrównoważonego rozwoju https://www.copernicus-alliance.org/

O Copernicus Alliance

COPERNICUS Alliance ma swoje początki w 1993 r., kiedy Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów, uznając kluczową rolę uniwersytetów w realizacji Agendy 21, zainicjowało w Genewie COPERNICUS CAMPUS i Kartę CRE COPERNICUS. Rektorzy, i prorektorzy europejskich uniwersytetów zostali zaproszeni do poparcia i wsparcia Karty, która nakreśliła dziesięć „ścieżek zmian”, w tym wartości i etykę zrównoważonego rozwoju, edukację dla pracowników i studentów uniwersytetów oraz instytucjonalne ramy strategiczne. Karta, która jest częścią COPERNICUS Alliance, została zatwierdzona przez 328 europejskich uniwersytetów, pokazując ich zaangażowanie w prowadzenie zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W 2007 r. grupa uniwersytetów partnerskich, które były aktywnie zaangażowane w inicjatywę COPERNICUS CAMPUS, zebrała się, aby zmienić ramy działań i wzmocnić potencjał sieci. Ze względu na zmianę pierwotnego programu, COPERNICUS CAMPUS został ponownie uruchomiony i przemianowany na COPERNICUS Alliance. Jego oficjalne otwarcie miało miejsce w 2010 roku w Grazu w Austrii. W 2011 r. opracowano zaktualizowaną Kartę COPERNICUS 2.0, wzywającą do większego zaangażowania uniwersytetów w reorientację w kierunku zrównoważonego rozwoju. Podczas gdy ta Karta nadal jest dokumentem referencyjnym, obecne cele COPERNICUS Alliance są nakreślone w Planie Działania CA.

Sojusz COPERNICUS (CA) ma na celu umożliwienie europejskim instytucjom szkolnictwa wyższego i ich partnerom wspólnego identyfikowania wyzwań w szkolnictwie wyższym na rzecz zrównoważonego rozwoju (HESD) oraz przewodzenia rozwojowi procesów, narzędzi i wiedzy, aby sprostać tym wyzwaniom z perspektywy całej instytucji. CA zapewnia platformę i organizuje wydarzenia, podczas których jej obecni i przyszli członkowie mogą dzielić się zasobami i wspólnie rozwijać innowacyjne inicjatywy edukacyjne na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zapewnia „fundusze współpracy” dla wysiłków członków w zakresie tworzenia sieci i wspiera wspólne propozycje HESD poprzez doradztwo i sojusze. CA promuje również zaangażowanie decydentów i interesariuszy społeczności na poziomie europejskim i globalnym oraz regularnie świętuje działania ambasadorów członków. CA zdecydowanie zobowiązuje się do zmniejszenia śladu ekologicznego swoich działań.

Posted in Aktualności.