Przedmioty do wyboru

Studenci studiów I stopnia zobowiązani są zrealizować kierunkowe przedmioty do wyboru w wymiarze określonym planem studiów.

Nie zrealizowanie odpowiedniej liczby punktów ECTS z danego etapu studiów skutkuje zaliczeniem warunkowym tegoż etapu studiów.

Jeśli student zrealizuje za kierunkowe przedmioty do wyboru w danym etapie studiów więcej punktów ECTS niż jest to wymagane planem studiów tego etapu, to nadwyżkę punktów ECTS należy podpiąć tylko pod program studiów. Podpięcie punktów ECTS pod wyższy etap studiów nastąpi dopiero kiedy student osiągnie ten etap studiów.

Można zrealizować jeden kurs internetowy (TYLKO!).

Niektóre ćwiczenia terenowe mogą być odpłatne.

Przedmioty kierunkowe do wyboru należy wybierać przede wszystkim z oferty UCBS i ofert przedstawionych w USOSweb przez każdy z wydziałów współtworzących kierunek MSOŚ.

W uzasadnionych przypadkach student może skorzystać z oferty przedmiotów ogólnouniwersyteckich poszczególnych wydziałów współtworzących kierunek MSOŚ przedstawionych w USOSul.

Sugerowane przedmioty do wyboru:

  • Antropogeniczne przekształcenia środowiska (W. Geologii)
  • Edukacja ekologiczna w Polsce i na świecie. Treści, formy, organizacje (UCBS)
  • Energia jądrowa i promieniotwórczość (W. Chemii)
  • Flora i Fauna (W. Biologii)
  • Klimatologia – nowe zagadnienia (WGSR)
  • Ochrona środowiska i co dalej? (UCBS)
  • Podstawy ekotoksykologii (W. Geologii)
  • Specjalistyczne praktikum z podstaw inżynierii skalnej (W. Geologii)
  • Zarządzanie projektami w ochronie środowiska (UCBS)

 

Sugerowane przedmioty ogólnouniwersyteckie, które można realizować jako przedmioty do wyboru:
 
Jednostka Nazwa przedmiotu
Wydział Biologii Ekologiczne podstawy ochrony przyrody
Ochrona i rekultywacja środowisk wodnych
Podstawy ekologii lasu naturalnego
Podstawy prezentacji naukowej
Promieniowanie jonizujące a człowiek i środowisko
Restytucja i rekultywacja ekosystemów lądowych
Wolne oprogramowanie w nauce
Varsavianistyka
Wydział Chemii Chemia i biologia życia codziennego, czyli jak najprościej wytłumaczyć zjawiska zachodzące wokół nas
Wydział Fizyki Budowa, ewolucja i metody badania wnętrza Ziemi
Fizyka we współczesnym świecie
Fizyka w domu i w naukach o Ziemi
Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Geoekologia gór wysokich
Geografia fizyczna świata
Geografia rozwoju
GIS – funkcjonalność i zastosowania
Interdyscyplinarne zastosowania przetwarzania danych przestrzennych I
Niebezpieczne zjawiska pogodowe
Ochrona i kształtowanie środowiska
Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego
Podstawy bioklimatologii człowieka
Wydział Geologii Deterioracja materiałów kamiennych Ochrona przyrody nieożywionej – w Polsce i na świecie (parki narodowe)
Odnawialne źródła energii
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka Przykładowe przedmioty do wyboru w semestrze letnim
Wydział Biologii Analityka toksykologiczna
Biologia wybranych grup roślin
Bioremediacja środowiskaBotanika konserwatorska
Ekologia ekosystemów
Ekologia roślinności
Ekologia terenowa M
Ekologia z ochroną środowiska
Etyka i filozofia ochrony przyrody
Flora i fauna
Historia toksykologii
Informacja obrazowa
Konwersatorium z ekotoksykologii
Konserwatorska i czynna ochrona przyrody
Krajobrazy roślinne północnej Polski
Natura 2000 – ochrona przyrody w Europie
Ochrona ekosystemów bagiennych
Ornitologia
Populacjologia
Rośliny w religii i sztuce
Teledetekcja hydrobiologiczna
Wybrane zagadnienia z ekologii torfowisk
                                 
Wydział Fizyki Budowa, ewolucja i metody badania wnętrza Ziemi
Doświadczenia historyczne w fizyce
Fizyka dnia codziennego

Fizyka w domu i w naukach o Ziemi
Fizyka w doświadczeniach

Przegląd współczesnych technologii informacyjnych
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Człowiek i środowisko wybrane zagadnienia
Baltic Sea environment and its protection
Geoekologia
Geografia ekonomiczna
Geografia medyczna
Geografia osadnictwa
Geografia turystyczna Europy
Geografia turystyczna krajów arabskich
Geografia turyzmu
GIS – funkcjonalność i zastosowania
Globalne problemy środowiskowe
Interdyscyplinarne zastosowania przetwarzania danych przestrzennych II
Ochrona gleb
Ochrona litosfery
Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia
Rzeźba terenu a człowiek w środowiskach ekstremalnych
Turystyka zrównoważona
Zasoby naturalne świata
Zastosowanie mobilnych technik GIS w kartowaniu środowiska przyrodniczego
Wydział Geologii Gdzie diabel nie może – tam… kamień pośle
Kartografia geośrodowiskowa
Katastrofy geologiczne
Specjalistyczne praktikum z podstaw inżynierii skalnej
Teledetekcja geologiczna
Hydrogeologiczne podstawy lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce
Wydział Nauk Ekonomicznych International Environmental Cooperation
Wydział Prawa i Administracji Etyka prawnicza
Prawo autorskie
Prawo materialne w dziedzinie ochrony środowiska w UE
Prawo ochrony środowiska – aspekty administracyjno-prawne
Prawo środowiska Unii Europejskiej
Prawo planowania przestrzennego