Nasi Wykładowcy

prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki

Kierownik Pracowni Chemii Związków Naturalnych Zbigniew Czarnocki urodził się w Warszawie w 1954 roku. Studia magisterskie w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 1977 roku a pracę doktorską obronił tamże w roku 1983. Promotorem rozprawy doktorskiej, która dotyczyła syntez w dziedzinie naturalnych pochodnych pirydyny był Profesor Jerzy T. Wróbel. Następnie, w latach 1984-86 odbywał staż podoktorski w grupie Profesora Davida B. MacLeana w McMaster University (Hamilton, Kanada). W tym samym ośrodku przebywał w latach 1987-89 jako profesor wizytujący. Z tego okresu pochodzi seria prac dotycząca enancjoselektywnej syntezy różnorodnych związków naturalnych. Pokrewna tematyka kontynuowana była po powrocie na Wydział Chemii UW a zgromadzony dorobek stał się podstawą przygotowania rozprawy habilitacyjnej i nadania stopnia doktora habilitowanego z wyróżnieniem w roku 1993. W 1996 roku po awansie na stanowisko profesora nadzwyczajnego objął kierownictwo Pracowni Chemii Związków Naturalnych, które sprawuje do dziś. W 2002 roku Prezydent RP nadał dr hab. Zbigniewowi Czarnockiemu tytuł naukowy profesora. Bieżące zainteresowania naukowe koncentrują się wokół enancjoselektywnej syntezy związków naturalnych i heterocyklicznych o znaczeniu farmakologicznym, poszukiwania nowych katalizatorów przemian syntetycznych, chemii bioorganicznej oraz badań czynności biologicznej wybranych metabolitów związków naturalnych (np. tryptofanu i melatoniny). Profesor Zbigniew Czarnocki jest członkiem International Society of Tryptophan Research, American Chemical Society, członkiem Board of Reviewers w czasopismie ARKIVOC oraz Editorial Board w Journal of Amino Acids,ChronoPhysiology and Therapy, Mediterranean Journal of Chemistry.

dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW

Profesor w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (1979). W 1988 roku otrzymał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych broniąc pracę doktorską: „Wielokryterialność w gospodarowaniu zasobami środowiska przyrodniczego”. Dyplom i stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2001 roku. W 1979 roku rozpoczął pracę jako asystent stażysta w Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Pełnił kolejno funkcję asystenta, starszego asystenta, adiunkta, a od 2002 roku jest profesorem nadzwyczajnym Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych. W latach 1991-1994 był starszym specjalistą w Departamencie Ekonomicznym Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a w latach 1993-1998 pełnił rolę asystenta i konsultanta naukowego w projekcie „Central and Eastern Europe Environmental Economics and Policy”, Harvard Institute for International Development. Należy do stowarzyszenia International Society for Ecological Economics (ISEE) i Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

dr hab. inż. Robert W. Mysłajek, prof. ucz
Dr hab. inż. Robert W. Mysłajek, prof. ucz., ukończył studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie oraz podyplomowe studia z biologii molekularnej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskał w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, a habilitację na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na ekologii zwierząt i biologii konserwatorskiej. Pracuje na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Ekologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także członkiem Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN oraz Rady Upowszechniania Nauki PAN.

Dr. Robert Mysłajek holds a Master’s degree from the Faculty of Forestry Agricultural University in Kraków, he also finished postgraduate studies in molecular biology at the Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology of Jagiellonian University. He earned a Ph.D. in biology at the Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences in Kraków, and than habilitation in biology at the Faculty of Biology University of Warsaw. He is particularly interested in animal ecology and conservation biology. He is associate professor at the Department of Ecology Faculty of Biology University of Warsaw. He is also a member of the Committee of Environmental and Evolutionary Biology PAS and Council for the Promotion of the Public Understanding of Science PAS.
dr inż. Tomasz Zaborowski
Tomasz Zaborowski: Urbanista. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskał tytuły magistra inżyniera architekta i doktora gospodarki przestrzennej. Pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu. Naukowo zajmuje się tematami zrównoważonego rozwoju przestrzennego, integracji planowania przestrzennego i transportowego, wdrożeniowymi instrumentami planistycznymi i międzynarodowymi badaniami porównawczymi systemów prawnych gospodarki przestrzennej. Prowadził badania lub zajęcia w Niemczech, Anglii, Hiszpanii i Kolumbii.

Tomasz Zaborowski: Urban planner. He graduated the Faculty of Architecture of the Wrocław Polytechnic, where he obtained master’s degree in architecture and doctor’s degree in spatial planning. He works at the Faculty of Geography and Regional Studies, UW and the Town Planning Office of Radom. His scientific interests range from sustainable urban and regional planning, integration of land-use and transport planning, land policy instruments, to international comparative research of spatial planning legal frameworks. He taught or investigated in Germany, England, Spain and Colombia.
dr Jarosław Suchożebrski

kierownik specjalności Hydrologia i Klimatologia; koordynator ds. egzaminów zdalnych na kierunkach Geografia, Gospodarka przestrzenna i Studia miejskie

https://wgsr.uw.edu.pl/kgf/?page_id=964

dr Izabela Karsznia

Izabela Karsznia – Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, nauczyciel akademicki. Kierowniczka Katedry Geomatyki i Systemów Informacyjnych, na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (Izabela Karsznia | Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing (uw.edu.pl)). Geodeta i kartograf, specjalista z zakresu automatyzacji procesu generalizacji kartograficznej oraz rozwoju systemów geoinformatycznych. Kierowniczka projektu nr UMO2020/37/B/HS4/02605 pt. “Optymalizacja redakcji osadnictwa oraz sieci dróg w skalach przeglądowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz teorii grafów” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (GeneralizationAI | Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing (uw.edu.pl)). Prywatnie miłośniczka muzyki, polskiego morza i dobrej książki.


Izabela Karsznia – Doctor of Earth Sciences in the field of Geography, academic teacher. Head of the Department of Geomatics and Information Systems at the Faculty of Geography and Regional Studies of the University of Warsaw (Izabela Karsznia | Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing (uw.edu.pl)). Surveyor and cartographer, specialist in the field of automation of the cartographic generalization process and the development of geoinformatics systems. Primary Investigator of the project no. UMO2020 / 37 / B / HS4 / 02605 pt. „Optimization of redaction of settlement and road network in review scales using artificial intelligence and graph theory” financed by the National Science Center (GeneralizationAI | Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing (uw.edu.pl)). Privately, a lover of music, Polish sea and good books.

dr hab. Maciej Jakubowski

Dr hab. Maciej Jakubowski pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Jego badania koncentrują się na statystycznych metodach oceny polityk publicznych i analizie międzynarodowych badań umiejętności uczniów i dorosłych. Pełnił funkcję wiceministra edukacji w latach 2012-2014. W 2014  roku założył Fundację Evidence Institute, aby promować wykorzystanie badań w praktyce nauczania i budowaniu polityki edukacyjnej. Wcześniej pracował w OECD w zespole badania PISA w latach 2008- 2012. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, kieruje Fundacją Evidence Institute oraz pracuje jako konsultant dla rządów i instytucji międzynarodowych.


Maciej Jakubowski holds a Ph.D. degree in economics and an MA in sociology from the University of Warsaw, where he works at the Faculty of Economic Sciences. His research focuses on statistical methods for policy evaluation and the analysis of international large-scale student assessments. He served as a Deputy Minister at the Polish Ministry of National Education between 2012 and 2014. In 2014, he established Evidence Institute in Poland to promote evidence-based policymaking and teaching. Before joining the government, he worked in the OECD PISA team in Paris (between 2008 and 2012). He currently works at the University of Warsaw, leads Evidence Institute Foundation, and works as a consultant for governments and international institutions.

dr hab Michał Zdziarski, prof. UW

Michał Zdziarski jest amerykanistą i doktorem nauk ekonomicznych specjalizujacym się w problematyce zarządzania strategicznego i międzynarodowego oraz zrównoważonego rozwoju. Odbywał staże naukowe na uniwersytetach w Amsterdamie, Cambridge, Nauchatel, Florencji i Katmandu. Członek Academy of International Business, European International Business Academy i doradca Wicked 7. Wspólnie z Jackiem Kuhnl-Kinelem pomysłodawca i założyciel firmy start-up Wheelstair wyróżnionej w konkursie „Przedsiębiorca Społeczny Roku 2022 UW”. Przez ponad 10 lat dyrektor w Europie Środkowej międzynarodowej organizacji The Conference Board. Autor szeregu projektów badawczych, publikacji, symulacji, gier i materiałów edukacyjnych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce sieci, umiędzynarodowienia, strategii zrównoważonego rozwoju, podejmowania decyzji w warunkach niepewności oraz praktyce strategii w zarządach i radach nadzorczych. Jest członkiem Management Committee międzynarodowej sieci naukowej: „Efficient Justice for All: Improving Court Efficiency through EU Benchmarking”. Stypendysta amerykańskiej National Science Foundation, holenderskiej organizacji badań naukowych NWO i europejskiego programu współpracy naukowej COST.

dr hab. Artur Magnuszewski, prof. ucz.

– zainteresowania badawcze: modelowanie hydrodynamiczne rzek i zbiorników sztucznych, geomorfologia fluwialna, teledetekcja w zastosowaniach hydrologicznych
– propozycje tematyki prac: dynamika procesów korytowych dolnej Wisły, połączenie Wisły i Narwi – mieszanie wód, zjawiska lodowe na Jeziorze Sulejowskim.
– hobby: żeglarstwo, budowa i remonty jachtów, turystyka wodna
– współpraca: Przewodniczący Rady Naukowej IMGW, Przewodniczący Rady Naukowej Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN, Przewodniczący Sekcji Hydrologii Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, Wiceprezes Stowarzyszenia Hydrologów Polskich


assistant professor Artur Magnuszewski

– research area: hydrodynamic modelling of rivers and artificial reservoirs, fluvial geomorphology, remote sensing in hydrology

– hobby: sailing repair and construction  of sailboats, waterways journeys
– scientific cooperation: Institute of Meteorology and Water Management, PAN – European Regional Center of Ecohydrology  , PAN – Committee of Water Management – hydrology section, Polish Hydrologists Association.

dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra

dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra – adiunkt w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji, Katedrze Geomatyki i Systemów Informacyjnych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na wykorzystaniu danych teledetekcyjnych pochodzących z pułapów lotniczego oraz satelitarnego do analiz środowiska. Głównie skupia się na klasyfikacji roślinności naturalnej przy użyciu danych wielospektralnych i hiperspektralnych, także w aspekcie wieloczasowym.
Link do strony www: http://geoinformatics.uw.edu.pl/adriana-marcinkowska-ochtyra/


dr eng. Adriana Marcinkowska-Ochtyra – adjunct at the Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing, Chair of Geomatics and Information Systems, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw. Her research interests include the use of remote sensing data from aerial and satellite levels for environmental analyses. She focuses on the classification of natural vegetation using multispectral and hyperspectral data, also in the multi-temporal aspect.
Link to the website: http://geoinformatics.uw.edu.pl/adriana-marcinkowska-ochtyra/

dr Paweł Skuczyński

Paweł Skuczyński jest doktorem nauk prawnych, pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie. Jest również prezesem fundacji Instytut Etyki Prawniczej oraz wydawcą serii Biblioteka Etyki Prawniczej. Opublikował m.in. Status etyki prawniczej (2010, wyd. ang. 2013) i Etykę adwokatów i radców prawnych (2016). Pełni także funkcę zastępcy redaktora naczelnego "Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej" – czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR. Interesuje się teorią i filozofią prawa, etyką prawniczą oraz ustrojem sądownictwa i zawodów prawniczych. Visiting Scholar na University of Melbourne oraz National University of Singapore.


Paweł Skuczyński, Ph.D. is an assistant professor at the University of Warsaw, Faculty of Law and Administration, specializing in legal philosophy and legal ethics. Since 2007 he is also the president of the Polish Legal Ethics Institute`s foundation and chief editor of the series Library of Legal Ethics. He published two books: The Status of Legal Ethics (in Polish, 2010; in English, 2013) and the Ethics of Advocates and Legal Advisors (in Polish, 2016). He is the Deputy General Editor of the Polish edition of the journal Archives for Legal Philosophy and Social Philosophy edited by the Polish section of the Association for Philosophy of Law and Social Philosophy IVR. Visiting Scholar at the University of Melbourne and the National University of Singapore.

dr Barbara Nowicka
Zainteresowania naukowe

 • Ochrona jezior; eksperymenty terenowe; wykorzystanie zdalnych metod w badaniu jezior (lidar,
  sonar, zdjęcia RGB z dronów); zasilanie jezior; zdolności filtracyjne osadów dennych jezior; cyfrowe
  modele stref brzegowych jezior; wskaźniki odporności jezior na zmiany klimatu.
 • Udział w projektach: m. in Plan ochrony Parku Narodowego „Bory Tucholskie”- kierownik operatu Biogeochemii
  Krajobrazu i zasobów wodnych”; „EuLakes European Lakes under Environmental Stressors (Supporting lake
  governance to mitigate the impact of climate change)”- członek Komitetu Sterującego i kierownik naukowy
  zespołu partnerskiego z Polski (2008-2013); „Adaptacyjne planowanie i zarządzanie zasobami wodnymi w
  świetle zmian klimatu”(2018-2022) -kierownik zadania, „Deskryptory zmian morfologicznych i hydrologicznych
  (w warunkach niekontrolowanych) w aspekcie planowania i gospodarowania zasobami wód powierzchniowych”
  (2020- 2022)- kierownik zadania.
 • Wpływ antropopresji i zmian klimatu na zjawiska ekstremalne (susze, powodzie); Zagrożenia i ryzyko
  powodziowe.
 • Udział w opracowaniu przeglądu i aktualizacji Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego (WORP) na potrzeby
  planowania w gospodarowaniu wodami w Polsce 2016-2018.

Inne
Współzałożycielka Stowarzyszenia Hydrologów Polskich; Współorganizowanie i przewodniczenie corocznym
konkursom SHP im. Profesora K. Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii (2006-2018)
Hobby
Podróże dalekie i bliskie, ogrodnictwo, promocja absolwentów hydrologii

Krzysztof Korona

W ramch dydaktyki prowadzę zajęcia na pracowniach fizycznej i
elektronicznej oraz wykład  „Fizyka w doświadczeniach” (także dla UCBS).
W swojej pracy naukowej zajmuję się oddziaływaniem światła z
półprzewodnikami: absorpcją, generacją prądu i emisją światła (foto i
elektroluminescencja) oraz dynamiką (luminescencja czasowo-rozdzielcza i
przebiegi prądowe). Prace prowadzę w obszarze krystalicznych materiałów
szerokoprzerwowych (objętościowe i niskowymiarowe struktury azotkowe i
tlenkowe, fotodetektory i diody świecące) oraz półprzewodników
polimerowych (ogniwa fotowoltaiczne).


In didactic activity I instruct at physics and electronics laboratories
and give a lecture „Physics in Experiments” (also for UCBS).
My scientific research is focused on interaction of light with
semiconductors: absorption, current generation, internal photoelectric
effect and light emission (photo and electroluminescence) and dynamics
(time-resolved luminescence and current transients), I work in the field
of wide bandgap semiconductors (bulk and low-dimensional structures of
nitrides and oxides, photodetectors and LEDs) and semiconducting
polymers (solar cells).

dr Katarzyna Sawicka

dr Katarzyna Sawicka – tytuł doktora nauk o Ziemi o specjalności hydrogeologia uzyskany w
2009 roku i od tego czasu zatrudniona na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego,
obecnie w Katedrze Hydrogeologii i Geofizyki. Członek The International Association of
Hydrogeologists (IAH). Autor publikacji naukowych, monogfrafi, opracowań
kartograficznych (seryjne mapy hydrogeologiczne Polski 1: 50 000). Uczestniczy w
projektach badawczo-naukowych o randze krajowej i międzynarodowej dotyczących
gospodarowania i ochrony zasobów wodnych współpracując z jednostkami naukowymi i
administracyjnymi oraz z przemysłem. Główne zainteresowania badawcze obejmują ochronę
ilościową i jakościową wód podziemnych, monitoring wód, ocenę podatności wód na
zanieczyszczenie, migrację zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym, modelowe
badania antropogenicznych przekształceń składu wód podziemnych, hydrogeochemiczne
modelowanie skutków utylizacji wód produkcyjnych zatłaczanych do górotworu. Od 2005
roku prowadzi zajęcia dydaktyczne obejmujące ćwiczenia, wykłady, laboratoria oraz kursy
terenowe. Jest promotorem 41 i recenzentem 77 prac dyplomowych (stan na 05.2022).


dr Katarzyna Sawicka – PhD in Earth Sciences with a specialization in hydrogeology
obtained in 2009 and since then employed at the Faculty of Geology of the University of
Warsaw, currently at the Department of Hydrogeology and Geophysics. Member of The
International Association of Hydrogeologists (IAH). Author of scientific publications,
monographs, cartographic studies (serial hydrogeological maps of Poland 1: 50,000).
Participates in research and scientific projects of national and international importance
regarding the management and protection of water resources, cooperating with scientific and
administrative units and with industry. The main research interests include the quantitative
and qualitative protection of groundwater, groundwater monitoring, assessment of
groundwater vulnerability to pollution, migration of pollutants in the soil and water
environment, model studies of anthropogenic transformations of groundwater composition,
hydrogeochemical modeling of the effects of utilization of production waters injected into the
rock mass. Since 2005 has been teaching classes, including exercises, lectures, laboratories
and field courses. The promoter of 41 and the reviewer of 77 diploma theses (as of 05.2022).

prof Maria Magdalena Kenig-Witkowska

Maria Magdalena Kenig-Witkowska, profesor nauk prawnych, profesor
zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji. Autorka
kilkudziesięciu prac w zakresie międzynarodowego i europejskiego prawa
środowiska. Ekspert i konsultant w zakresie prawa środowiska, takich organizacji
międzynarodowych, jak UNEP, UNDP, ECA, EU oraz instytucji rządowych i
pozarządowych. Laureatka nagrody im. Profesora Manfreda Lachsa oraz Nagrody
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Członek
Group of Experts for the Global Pact for the Environment. Członek Komitetu
Naukowego Koalicji Klimatycznej.


Maria Magdalena Kenig-Witkowska, the professor of legal sciences and full professor at the
University of Warsaw. She is the author of many publications in the field of international
environmental and the EU environmental law; an expert and legal advisor in the area of
environmental law for a wide range of international bodies including UNEP, UNDP, UNECA,
EU, EC and national authorities. Professor Kenig-Witkowska has been awarded the Judge
Manfred Lachs Prize and the Ministry of Science and Higher Education Award for
outstanding scientific achievements. She is a member of the group of experts to the Draft
Global Pact for the Environment and the Scientific Council of the Climate Coalition.

dr inż. Agnieszka Kałmykow-Piwińska

dr inż. Agnieszka Kałmykow-Piwińska. Magister inżynier Ochrony Środowiska, doktor Geologii. Pracownik Katedry Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Do zainteresowań badawczych należy: dystrybucja metali ciężkich w osadach dolin rzecznych, ocena stabilności morfologicznej koryt rzecznych, siedliska hydrogeniczne, mokradła, zastosowanie metod GIS i zdjęć lotniczych w anallizach dolin rzecznych, remediacja, rekultywacja i renaturalizacja środowiska


Agnieszka Kałmykow-Piwińska PhD. MSc degree in Environmental Protection, DSc degree in Geology. Work in the Department of Environmental Protection and Natural Resources of the Faculty of Geology, University of Warsaw. Scientific interest in: morphodynamic conditions and distribution of heavy metals in deposits of the river valleys, assessment of the river channel morphologic stability, hydrogenic habitats in the river valleys, wetlands, application of GIS methods and aerial photography for the river valleys analysis, eeclamation, remediation and renaturalization of the environment.

dr Dorota Giriat

dr Dorota Giriat – geomorfolog, pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego od 1998 r.. Prowadzi głównie zajęcia na kierunku geografia fizyczna i gospodarka przestrzenna, przede wszystkim z zakresu geomorfologii ale również ze środowiskowych podstaw gospodarowania przestrzenią i oceny geozagrożeń. W ramach działalności naukowej bada procesy rzeźbotwórcze (szczególnie fluwialne) oraz wpływ działalności człowieka na ich przebieg.

dr Aneta Afelt

Jest geografem, zajmuje się geografią zdrowia i geografią fizyczną. W swoich badaniach koncentruje się na interdyscyplinarnym zastosowaniu geografii i jej aparatu badawczego w kompleksowych analizach epidemiologicznych. Pracuje m.in. w krajach Azji południowo-wschodniej, gdzie bada relację między antropogenicznym naruszeniem równowagi środowiska przyrodniczego a ryzykiem powstania nowych chorób odzwierzęcych. Szczególne ważne miejsce dla zastosowań geografii i nauk o środowisku przyrodniczym sytuuje w koncepcji One Health, której filozofią jest współzależne rozpatrywanie zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska w niszy socjo-ekologicznej.
Uczestnik międzynarodowych projektów z zakresu epidemiologii i zdrowia publicznego, m.in. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

W kwietniu 2018 r. opublikowała wraz z kolegami artykuł prognozujący ryzyko wybuchu nowej epidemii koronawirusów w regionie Azji południowowschodniej: „Bats, Coronaviruses, and Deforestation: Toward the Emergence of Novel Infectious Diseases?” (Frontiers in Microbiology). Była jedną z pierwszych osób w kraju, które w przestrzeni publicznej otwarcie mówiły o nieuniknionym pojawieniu się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Jako przyczynę nieuchronności skolonizowania globalnej społeczności przez wirusa podaje nasze skomunikowanie – międzykontynentalne i regionalne, które jest siecią osobniczej transmisji z człowieka na człowieka.

Od kilku ostatnich miesięcy Jej aktywność jest skoncentrowana głównie na analizie sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 w kraju i na świecie. Pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. W marcu 2020 roku została członkiem zespołu ds. COVID-19 przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz konsultantem naukowym krajowych przedstawicieli do spraw działań poświęconych COVID-19 przy Europejskiej Radzie ds. Badań Naukowych (ERC), od 30 czerwca jest Sekretarzem Zespołu doradczego ds. COVID-19 przy Prezesie PAN. Od października 2019 roku gości w grupie badawczej Espace-DEV, której obszarem badań jest modelowanie nisz socjoekologicznych. Laboratorium to jest afiliowane przy IRD – Institut de Recherche pour le Développement w Montpellier (Francja).

dr Bożena Kicińska, prof. ucz.

Stopień naukowy doktora nauk o Ziemi
Specjalizacja: klimatologia
Kierownik Pracowni Edukacji Geograficznej WGSR, członek Rady Dydaktycznej dla
kierunków Geografia i Gospodarka przestrzenna WGSR, członek Rady Wydziału Geografii
i Studiów Regionalnych.
Autorka prac badawczych z zakresu klimatologii i ochrony atmosfery oraz prac
dydaktycznych.
Opiekun blisko 100 prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich).

prof. dr hab. Jerzy J. Małecki

Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki
Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Problematyka badawcza – określenie roli strefy aeracji w formowaniu się składu chemicznego wód podziemnych, określanie tempa zmian w składzie chemicznym wód podziemnych ze wskazaniem na jego przyczyny, prognozowanie przekształceń składu chemicznego wód, wyznaczanie tła hydrogeochemicznego wód podziemnych, opis procesów transportu masy w ośrodkach porowatych z uwzględnieniem roli zespołów czynników środowiskowych w ocenie parametrów migracji, tworzenie projektów oczyszczania warstw wodonośnych oraz sporządzanie równowagowych modeli roztworów wodnych. Ważniejsze osiągnięcia w zakresie badań regionalnych: udział w opracowaniu szczegółowych map hydrogeologicznych wykorzystanych przy projektowaniu i realizacji Centralnej Magistrali Kolejowej, pierwsze w skali Karpat polskich szczegółowe opracowanie zawierające rejonizację hydrogeologiczną, wykazanie niebezpieczeństwa przenikania zanieczyszczeń w obszarze projektowanego zbiornika wodnego „Lutomiersk”, określenie obszaru zasilania wód termalnych niecki artezyjskiej Podhala, projekt renowacji rezerwatu „Niebieskie Źródła” koło Tomaszowa Mazowieckiego, upowszechnianie zagadnień o tematyce hydrosozologicznej w obszarach zurbanizowanych oraz na terenach chronionych (Tatrzański Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Puszcza Knyszyńska). Ważniejsze osiągnięcia w ramach badań metodycznych: modyfikacja hydrochemicznej klasyfikacji wód podziemnych wg Prikłońskiego-Szczukariewa, wprowadzenie do badań hydrogeologicznych metody związków korelacyjnych pomiędzy pokrewnymi geochemicznie makro- i mikroskładnikami wód podziemnych, wykazanie dominującej roli strefy aeracji w formowaniu składu chemicznego płytkich wód podziemnych z uwzględnieniem jakości opadów atmosferycznych, ewapotranspiracji i zespołu czynników środowiskowych uwzględnianych w równowagowych modelach roztworów wodnych, zastosowanie nowoczesnych modeli obliczeniowych bazujących na składzie izotopowym wód podziemnych dla określenia ich wieku. Prowadzone prace oprócz aspektu naukowego, mają również istotne znaczenie utylitarne jako narzędzie metodyczne wykorzystywane w opracowaniach środowiskowych.

dr Małgorzata Krówczyńska

Przedmiotem moich zainteresowań naukowych jest szeroko pojęta problematyka gospodarowania wyrobami dachami azbestowo-cementowymi, zarówno w odniesieniu do rozpoznawania, szacowania ilości, jak i potencjalnych miejsc zagrożenia środowiskową ekspozycją azbestową.


The subject of my scientific concerns issues of managing asbestos-cement roofing, both in terms of identifying, estimating the amount and potential places of environmental exposure to asbestos.
http://geoinformatics.uw.edu.pl/malgorzata-krowczynska/#main

dr Sebastian Zabłocki

Od 2013 r. pracuję na Wydziale Geologii UW jako adiunkt. Moimi zainteresowaniami badawczymi są zagadnienia związane z hydrodynamiką i hydrogeochemią. W swojej pracy doktorskiej podejmowałem temat zagrożenia zanieczyszczeniem związkami azotu przypowierzchniowego poziomu wodonośnego na terenie użytkowanym rolniczo. Obecnie zajmuję się budową modeli przepływu wód podziemnych i wykorzystaniem ich jako narzędzi do rozwiązywania zagadnień związanych z oceną wielkości zasilania infiltracyjnego, dopływu do ujęć, określaniem strefy zagrożenia zanieczyszczeniem od obiektów potencjalnie zagrażających jakości wód. Inne zagadnienia to: ocena składu chemicznego wód systemów drenarskich, badania krenologiczne na terenie Niżu Polskiego i określanie ochronnej roli roślinności przed zanieczyszczeniami rolniczymi, ostatnio także zastosowanie badań porozymetrycznych do wyznaczania przepuszczalności skał litych.

Michał Barcz

Filozof i wykładowca akademicki, od studiów związany z Wydziałem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się filozofią umysłu i działania, w szczególności teorią emocji i działaniami nieracjonalnymi.


Philosopher and university lecturer. I am associated with the Faculty of Philosophy of Warsaw University since my undergraduate studies. My field of interests is philosophy of mind and action, in particular theory of emotions and irrational actions.

dr Dorota Panufnik-Mędrzycka

Pracuję w Zakładzie Ekotoksykologii Instytutu Biologii Środowiskowej Wydziału Biologii UW. Dla studentów UCBS prowadzę zajęcia z przedmiotów ekotoksykologia, rekultywacja i remediacja, biologiczne metody oceny stanu środowiska, a także ćwiczenia terenowe z biologii.
Moje zainteresowania naukowe mieszczą się w zakresie ekologii roślin i ekotoksykologii. Szczególnie interesuje mnie zagadnienie przystosowań roślin do życia w antropogenicznie zmienionym środowisku.