Stypendia

Na Uniwersytecie Warszawskim student może się ubiegać o następujące stypendia:
  •  Stypendium socjalne
  •  Zapomoga
  •  Stypendium Rektora
  •  Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium socjalne – dedykowane jest osobom, których dochód nie przekracza 1050 zł na osobę w rodzinie. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy. Aby zachować prawo do stypendium za dany miesiąc należy złożyć wniosek do 18. dnia każdego miesiąca (np. żeby móc otrzymać stypendium za październik należy więc złożyć wniosek do 18 października). Wnioski rozpatrywane są przez Biuro ds. Pomocy Materialnej/koordynatora ds. stypendialnych 1 . Więcej informacji:https://bpm.uw.edu.pl/stypendium-socjalne-phd/

Zapomoga – jest jednorazowym świadczeniem skierowanym do osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W ciągu roku akademickiego student może otrzymać 2 zapomogi (zapomogi wypłacane są jednorazowo i są bezzwrotne). Każda z nich musi dotyczyć innego zdarzenia, np. zapomoga nr 1: utrata dochodu z powodu klęski żywiołowej, zapomoga nr 2: konieczność poniesienia kosztów leczenia. Wnioski rozpatrywane są przez komisję ds. zapomóg (zapomogi@samorzad.uw.edu.pl), można je składać przez cały rok. Więcej informacji: https://bpm.uw.edu.pl/zapomogi/.

Stypendium rektora – skierowane do osób, które wyróżniają się pod względem naukowym, sportowym lub artystycznym. W tym roku akademickim wniosek o stypendium rektora należy
złożyć do 17 października. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Od tego roku akademickiego studenci UW, którzy zmienili kierunek względem ubiegłego
roku nie muszą dołączać do wniosku zaświadczenia o średniej. Więcej informacji: https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-stypendium-rektora-semestr-letni-2022-23/

Stypendium dla osób niepełnosprawnych – świadczenie dedykowane osobom, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. Więcej informacji: https://bon.uw.edu.pl/dla- studentow/stypendium-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/.