Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ucbs.uw.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-28.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-08 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Kotwice (odnośniki w obrębie strony)
Link do przeskoczenia do treści strony posiada komunikat w języku angielskim.
Linki
Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
Serwis posiada odnośniki do pobrania dokumentów bez informacji o ich formacie.
Serwis posiada grafiki będące odnośnikami i nie posiadające opisu w znaczniku ALT lub jest on niewystarczający.
W serwisie istnieją uszkodzone linki.
Nagłówki
Strony serwisu mogą posiadać wielokrotne nagłówki H1.
Pozostałe elementy sterujące strony
Występują problemy z obsługą menu rozwijalnego przy użyciu programu odczytu ekranu – brak komunikatu informującego, że menu zostało rozwinięte.
Wyszukiwanie w serwisie
Etykieta przy polu wyszukiwania zawiera angielskojęzyczną treść.
Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
Serwis nie posiada mapy stron.
Alternatywne opisy dla grafiki
Serwis posiada ilustracje bez tekstów alternatywnych.
Kontrasty i kolorystyka strony
Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
Walidacja HTML/CSS
W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Skróty klawiaturowe
Na stronie ucbs.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Maciej Strybel. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: m.strybel@uw.edu.pl, telefon 225540056. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Gmach Wydziału Geologii – Żwirki i Wigury 93, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Grzegorz Kapłon

Telefon: (22)55 40 007

Email: g.kaplon@uw.edu.pl

Wejście do budynku
Do budynku są dwa wejścia: pierwsze znajduje się na tyłach budynku od strony parkingów – wejście jest z poziomu tarasu, na który prowadzą szerokie schody, wewnątrz jest parę schodków na poziom korytarza głównego na parterze. Drugie wejście z głównego dziedzińca, na który wchodzi się przez furtkę od strony ul. Banacha – furtka otwarta jest szerokość 110 cm na stałe w godzinach 7:00-19:00. Wejście dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnościami, drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe o szerokości 90/135 cm., lewe skrzydło 45 cm jest zablokowane, prawe skrzydło 90 cm z samozamykaczem, otwierane ręcznie. Przy wejściu zamontowany jest domofon i kamera – wejście jest pod nadzorem portiera, którego w razie potrzeby można poprosić o pomoc. Na poziom sutereny można dostać się podjazdem wyposażonym w poręcze, szerokość podjazdu: 122 cm. Naprzeciw podjazdu – na ścianie zachodniej, od ul. Pasteura znajduje się widna.

Korytarze i przejścia
W budynku są dwie windy: 1. Od strony wschodniej (od ul. Żwirki i Wigury 93) jest niedostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Dwie pary drzwi otwieranych ręcznie: zewn. jednoskrzydłowe i wewn. dwuskrzydłowe. Szerokość wjazdu: 59 cm, szerokość kabiny: 94 cm., głębokość kabiny 118 cm. 2. Od strony zachodniej (od ul. Pasteura) – winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi otwierane automatycznie. Szerokość wjazdu: 90 cm., kabina wyposażona w poręcz, wymiary kabiny: szerokość 92 cm, głębokość: 122 cm. Na korytarze na poziom wysokiego parteru, I, II i III piętra można dostać się windą. Szerokość korytarza ok. 190 cm. Część główna korytarza na parterze od str. płn. jest obniżona. Korytarz łącznika (budynek ma kształt ósemki) jest podwyższony. W części obniżonego korytarza głównego przy schodach znajdują się platformy dla osób niepełnosprawnych. Przy schodach na łącznik również znajdują się platformy dla osób niepełnosprawnych. Platformy mają wymiary: 83 x 70 cm. Platformę obsługuje portier. Sala: 1012 – drzwi dwuskrzydłowe, max szer. 140 cm. Sala niedostosowana dla osób na wózkach – siedziska z blatem na 6 poziomach – schody. Dostęp do ław bocznych też po schodach. Niewiele miejsca przed pierwszym rzędem ław. Sala: 1138 – drzwi dwuskrzydłowe, max szer. 137 cm. Sala niedostosowana dla osób na wózkach. Na stałe przytwierdzone do podłogi ławy (siedzisko z blatem). Szerokość od ław do ściany ok. 110cm. W aulach i dużych salach są drzwi dwuskrzydłowe, szerokość wejść ok. 140 cm. Wejścia do części sal wykładowych, seminaryjnych, ćwiczeniowych mają szerokość poniżej 90 cm (80 – 85 cm) między innymi do sal: 1016, 1130, 2016, 3016, 1151/1155, P032/ P034, 2137, 1037, 1165/1167, 2022, 2024/2026, 2025, 2032 oraz do części pomieszczeń laboratoryjnych.

Procedury
W sytuacji potrzeby uzyskania pomocy proszę zgłosić się do portiera.

Dodatkowa pomoc
W sytuacji potrzeby uzyskania pomocy proszę zgłosić się do portiera.

Łazienki, toalety, szatnie
W budynku znajdują się 3 toalety dostosowane dla osób na wózkach: jedna na parterze i dwie na I piętrze (męska i damska). Toalety dostępne są z korytarza, na który można dostać się windą od strony ul Pasteura. Utrudnieniem są samozamykacze na drzwiach. SZATNIA Szatnia znajduje się w korytarzu na parterze. Dostęp windą od strony ul. Pasteura. W budynku znajdują się 3 toalety dostosowane dla osób na wózkach: jedna na parterze i dwie na I piętrze (męska i damska). Toalety dostępne są z korytarza, na który można dostać się windą od strony ul. Pasteura. Utrudnieniem są samozamykacze na drzwiach. Szatnia znajduje się w korytarzu na parterze. Dostęp windą od strony ul. Pasteura.

Dodatkowe dostosowania
W budynku nie ma dodatkowych dostosowań dla osób niedowidzących lub niedosłyszących.
Dojazd i miejsca parkingowe
Dojazd komunikacją miejską: autobusy linii: 188, 136, 175, 186, 504. Parking znajduje się na terenie Kampusu Ochota. Wjazd na parking tylko z przepustką. Przepustkę lub pozwolenie na jednorazowy wjazd można uzyskać po odpowiednio wcześniejszym zgłoszeniu do administracji budynku.

Prawo wstępu z psem asystującym
Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM
Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.