Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta UCBSW wyniku kształcenia na poziomie studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim absolwent kierunku MSOŚ:
 • posiada interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych;
 • rozumie i analizuje procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko;
 • zna podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska oraz kieruje się w swych działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju;
 • korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim (np. mapy, fotografie, wywiad, internet, czasopisma fachowe), prowadzi analizy, syntezy, podsumowania, krytyczne oceny i poprawne wnioskowania;
 • komunikuje się z otoczeniem społeczno-gospodarczym w mowie i piśmie, umie pracować w zespole;
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ochrony środowiska;
 • jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych;
 • jest gotowy do pogłębiania wiedzy z zakresu nauk o środowisku i przygotowany do podjęcia dalszych studiów.
W wyniku kształcenia na poziomie studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim absolwent kierunku MSOŚ potrafi:
 • dostrzega wielorakie związki i zależności między elementami a czynnikami środowiskowymi;
 • korzysta z wiedzy i metod badawczych różnych nauk;
 • zna narzędzia zarządzania środowiskiem, mechanizmy i procedury administracyjne;
 • przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze;
 • posługuje się specjalistyczną terminologią w języku polskim i angielskim;
 • wykorzystuje modele środowiskowe;
 • ocenia krytycznie informacje o środowisku;
 • stosuje nowoczesne techniki informacyjne;
 • docenia rolę edukacji ekologicznej oraz rozwoju zrównoważonego;
 • doskonali swoje umiejętności zawodowe;
 • jest odpowiedzialny za pracę zespołową jest świadomy politycznych uwarunkowań ochrony środowiska;
 • wykazuje umiejętność przygotowania i napisania pracy dyplomowej, sporządzania pisemnej i ustnej prezentacji wyników własnych badań w języku polskim oraz krótkiego doniesienia w języku angielskim

Z naszą ofertą studiów można zapoznać się tutaj:

A także na stronach IRK: