Zespół UCBS

Dyrekcja UCBS:

Dyrektor: dr Mariola Zalewska

Dr Mariola Zalewska jest dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem UW. Zajmuje się badaniami związanymi z problematyką zrównoważonego rozwoju i jakości życia: pomiarem, monitorowaniem ewaluacją, systemami wskaźników; konkurencyjności podmiotów i jednostek terytorialnych; klastrów; prognozowania i symulacji; eksperymentów w naukach o zarządzaniu.

W kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020 pełniła funkcję Senatora Uniwersytetu Warszawskiego i przewodniczącej Komisji Senackiej ds. Socjalnych UW. Jest absolwentką Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Hautes Études Commerciales Paris. Uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Uczestniczy w pracach Sojuszu 4EU+ z ramienia UW oraz Zespołu Roboczego ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest Koordynatorem Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w ramach PRME – Principles for Responsible Management Education. Bierze czynny udział w projektach: badawczych, szkoleniowych, doradczych, jak również współpracuje z NGO’s.

CV


Dyrektor ds. Kształcenia UCBS: dr Aleksander Jakubowski

Dyrektor ds. Kształcenia UCBS od kwietnia 2023 r., doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (wykładający m.in. Prawo ochrony przyrody), zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne UW, radca prawny, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych, członek Komisji Ekspertów „Klimat i Przestrzeń” oraz Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, członek Zespołu Prawno – Urbanistycznego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, stypendysta i kierownik grantów Narodowego Centrum Nauki; ORCID: 0000-0002-5937-9591.


Kierownicy studiów:

dr Alicja Bobrowska

Wydział Geologii
Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki

Kierownik Studiów:
I i II-go stopnia na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska

 


dr Anna Batorczak

UCBS

Kierownik Studiów:
II-go stopnia na kierunku Sustainable Development


Pracownicy UCBS:

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska –  Adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim, doradca, trener, mentor, coach z międzynarodową akredytacją ACC ICF. Jej ponad 20-letnia działalność zawodowa związana jest ze zrównoważonym rozwojem, zarządzaniem i ocenami środowiskowymi, CSR, komunikacją i edukacją oraz innowacjami, w tym współpracą badawczo-rozwojową. Jej największe talenty wg Gallupa to: empatia, współzależność, osiąganie, uczenie się i wizjoner. Dzięki czemu rozumie nawet skomplikowane współzależności i relacje, a tworzone przez nią rozwiązania są osadzone w wiedzy i umiejętnościach. Zakres prowadzonych przez nią zajęć obejmuje m.in. komunikację społeczną i interpersonalną (współpraca w zespole, realizacja projektów zespołowych, komunikacja z interesariuszami, publiczne prezentowanie, asertywność, negocjacje, mediacje, networking), innowacje, współpracę badawczo- rozwojową, zarządzanie środowiskiem, uwarunkowania przyrodnicze działalności człowieka, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, oddziaływanie działalności człowieka na środowisko i zdrowie, mitygowanie negatywnych oddziaływań, planowanie przestrzenne, zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu, tematykę rozwoju osobistego obejmującą m.in. zarządzanie czasem, radzenie sobie w sytuacji zmiany, rozwój kariery, analiza i zarządzanie powiązaniami z otoczeniem, zrównoważone życie. Autorka kilkudziesięciu publikacji, autorka i redaktorka naukowa kilku książek, recenzentka artykułów dla kilku czasopism naukowych, współautorka kilkudziesięciu raportów oddziaływania na środowisko. Współzałożycielka i wiceprezeska ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych. Członkini Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Kapituły Programu Stypendialnego MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Członkini dwóch grup roboczych działających przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Organizatorka i prelegentka licznych konferencji i seminariów. Pasjonatka zrównoważonego życia. Ekspertka i trenerka, która dzięki kompetencjom coacha potrafi skutecznie wprowadzać zmiany w działaniu nie tylko profesorów, doktorantów czy studentów. adiunkt. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska z zakresu m.in. komunikacji społecznej w ochronie środowiska. Jest opiekunem prac dyplomowych studentów kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska.

mgr Jacek Wójcik – p.o. Kierownika administracyjnego UCBS. Pełni funkcje Lokalnego pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych w UCBS , Pełnomocnika ds. USOS w jednostce, Pełnomocnika ds. rekrutacji w UCBS oraz Koordynatora ds. ankiet ewaluacyjnych w jednostce. Opiekun pracowni komputerowej UCBS. Obsługa strony internetowej jednostki.

dr Anna Batorczak – Adiunkt. Jest opiekunem prac dyplomowych studentów na obu kierunkach. Przedstawiciel UW w Baltic University Programme. Aktywny członek europejskiej sieci uniwersytetów na rzecz zrównoważonego rozwoju Copernicus Alliance.

inż. Katarzyna Sołdaczuk – specjalista. Zajmuje się obsługą toku studiów II stopnia oraz sprawami praktyk zawodowych. Układa siatkę zajęć dla studentów. Koordynuje ofertę przedmiotów do wyboru oferowanych przez jednostkę.

mgr Elżbieta Wójcik – starszy specjalista. Zajmuje się sprawami socjalnymi studentów. Prowadzi sprawy finansowe jednostki.

mgr Adam Tarkowski– specjalista. Zajmuje się obsługą Rady UCBS oraz jest asystentem Dyrektora UCBS.

mgr Anita Piłatowicz – specjalista. Zajmuje się obsługą Sekretariatu ds. Studenckich, a także programem wymiany studenckiej MOST

mgr Maciej Strybel – specjalista. Zajmuje się promocją, obsługą strony internetowej jednostki i mediów społecznościowych.