Praktyki zawodowe krok po kroku: studia I stopnia

Wymiar praktyk i okres ich odbywania
Student studiów pierwszego stopnia zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki zawodowej w wymiarze nie krótszym, niż 3 tygodnie, tj. 120 godzin, za co otrzymuje 3 punkty ECTS i zaliczenie.

Praktyki należy rozliczyć w terminach określonych w planie studiów tj. na VI semestrze studiów. Studenci mają możliwość wyrobienia praktyk na wcześniejszych latach studiów.

Przed rozpoczęciem praktyki
1. Student powinien zapoznać się z obowiązującymi w UCBS zasadami odbywania praktyki zawodowej na studiach I stopnia na kierunku MSOŚ (Uchwała nr 8 z 1.04.2020 r.):

2. Student może samodzielnie znaleźć firmę/instytucję, w której chce odbyć praktykę, lub skorzystać z:

Ważne
Propozycja praktyk musi najpierw uzyskać akceptację Kierownika Jednostki Dydaktycznej

3. Po wyrażeniu wstępnej zgody przez instytucję/firmę, w której ma odbyć się praktyka, należy pobrać formularze porozumienia w sprawie organizacji praktyk (porozumienie – plik docx) wraz z załącznikem nr 3 (Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Praktykanta) i załącznikiem nr 4 (Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski dla reprezentantów, pełnomocników oraz członków organów spółek lub innych podmiotów współpracujących lub kontaktujących się z Uniwersytetem Warszawskim) oraz ramowy program praktyk (ramowy program – plik docx).

PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW

  • Do wszystkich podpisów osób reprezentujących firmę/instytucję przyjmującą praktykanta muszą być dołączone stosowne pieczęcie.
  • W formularzu porozumienia w sprawie organizacji praktyk student uzupełnia dane dotyczące miejsca odbywania praktyk oraz dane studenta.
  • Formularz dotyczący ramowego programu praktyk należy wypełnić na podstawie ustaleń z opiekunem ze strony firmy/instytucji lub na podstawie uzyskanego od niego programu praktyk.

4. Wypełnione formularze należy przesłać e-mailowo, na adres: ucbs.studencki@uw.edu.pl, do akceptacji KJD.

5. Po zaakceptowaniu dokumentów, należy je wydrukować w trzech egzemplarzach oraz uzyskać stosowne podpisy i pieczęcie firmowe.

UZYSKANIE PODPISÓW

  • Na formularzu porozumienia w sprawie organizacji praktyk należy uzyskać podpis dyrektora lub innego upoważnionego pracownika z firmy/instytucji wraz z pieczęcią firmową.
  • Na formularzu dotyczącym ramowego programu praktyk potrzebny jest podpis i pieczątka osobista lub pieczęć firmowa opiekuna praktyk ze strony firmy/instytucji oraz jego aktualne dane kontaktowe (imię i nazwisko, dokładny adres, telefon i/lub służbowy adres mailowy), a także podpis studenta.

UWAGA: podpisane muszą zostać wszystkie trzy egzemplarze każdego z formularzy.

6. Przekazanie wypełnionych i podpisanych dokumentów do sekretariatu ds. studenckich.

UWAGA: czynność z pkt. 6 należy wykonać minimum 14 dni przed planowanym rozpoczęciem praktyk. KJD potrzebuje kilkunastu dni na formalne zaakceptowanie miejsca odbywania praktyk, ubezpieczenie studenta.

UWAGA: każdą zmianę terminu odbywania praktyk należy niezwłocznie zgłosić do sekretariatu (związane z ubezpieczeniem).

7. Po zaakceptowaniu dokumentów przez KJD, student odbiera dwa egzemplarze podpisanego porozumienia oraz ramowego programu praktyk (jeden dla firmy, jeden dla studenta, trzeci egzemplarz zostaje w sekretariacie) i może rozpocząć realizowanie programu praktyk.

Rozliczenie praktyk
1. Po zakończeniu praktyki należy pobrać formularze zaświadczenia o odbyciu praktyki (zaświadczenie – plik docx) i sprawozdania z jej przebiegu (sprawozdanie – plik docx).

2. Po wypełnieniu formularzy i uzyskaniu wymaganych podpisów i pieczęci (tj. pieczątki osobistej opiekuna praktyki ze strony firmy/instytucji lub pieczęci firmowej) należy przedłożyć stosowne zaświadczenie wraz ze sprawozdaniem.

3. Zaliczenie praktyki zawodowej odbywa się na podstawie:

  • Zaświadczenia o odbyciu praktyki,
  • Pisemnego sprawozdania z przebiegu praktyki,
  • Krótkiej relacji ustnej z przebiegu praktyki zaprezentowanej przez studenta przeprowadzonej z Kierownikiem studiów

UWAGA: zaliczenie praktyki jest związane z zaliczeniem 6 semestru III roku i tym samym uzyskaniem absolutorium. Niezaliczenie praktyki i semestru, w którym powinna być ostatecznie zrealizowana wiąże się z koniecznością powtórzenia III roku

4. Zaliczenie praktyki może nastąpić na podstawie zdobytego przez studenta doświadczenia zawodowego zgodnego z profilem kierunku studiów. W tej sytuacji zamiast zaświadczenia o odbyciu praktyki, student przedstawia wniosek o zaliczenie praktyk zawodowych na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub innych form działalności (wniosek – plik docx) wraz z odpowiednim załącznikiem, wymienionym w formularzu wniosku.

Dokumenty do pobrania