O UCBS

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) jest ogólnouniwersytecką jednostką organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego, obok wydziału czy szkoły doktorskiej. Centrum utworzono 15 lutego 1989 r., a w 2014 r. do pierwotnej nazwy Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem dodano wyrażenie „i Zrównoważonym Rozwojem”. Od listopada 2018 r. funkcję pełniącej obowiązki dyrektora UCBS, a od 1.03.2021 r.- Dyrektora, objęła dr Mariola Zalewska z Wydziału Zarządzania.

Organizacja procesu kształcenia w UCBS polega na harmonijnym zaangażowaniu pod przewodnictwem Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem różnych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś jest to 7 Wydziałów Współtworzących UCBS: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Nauk Ekonomicznych, Prawa i Administracji, działających przy ścisłej współpracy z innymi, m.in. z Wydziałem Zarządzania.

Obecnie w UCBS prowadzimy następujące kierunki studiów:

Studia w UCBS, dzięki nowoczesnej i elastycznej ofercie edukacyjnej, dają unikalną możliwość swobodnego kształtowania własnej ścieżki naukowej. Wykorzystujemy nowoczesne techniki kształcenia: case-studies, system e-learning, wycieczki i kursy terenowe. Gwarantujemy także praktyki zawodowe w kraju lub za granicą. Studenci MSOŚ mają szansę odbycia części studiów za granicą w ramach Programu stypendialnego UE ERASMUS+. W ramach Programu mobilności studentów MOST proponujemy odbycie części studiów na jednym, wybranym spośród 29 uniwersytetów w Polsce. Studenci UCBS mogą ubiegać się o uczestniczenie w programach stypendialnych oraz o przynależność do Kół Naukowych Studentów UCBS.

Dzięki różnorodności nasi studenci mają możliwość zdobycia wielu globalnych kompetencji i praktycznych umiejętności odpowiadających potrzebom kształcenia kadr o szczególnych, różnorodnych i wszechstronnych kompetencjach. Nasi absolwenci są przygotowani do podejmowania pracy w sektorach: publicznym, prywatnym i non-profit, w organizacjach międzynarodowych lub krajowych.

Oprócz działalności edukacyjnej, zespół UCBS zajmuje się także działalnością naukowo-badawczą i popularyzatorską.