MSOŚ I stopnia

Kierunek studiów międzywydziałowe studia ochrony środowiska (MSOŚ) (Inter-Faculty Studies In Environmental Protection) I stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzony jest w języku polskim przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS).

Jest to interdyscyplinarny kierunek studiów, ponieważ ochronę środowiska można i należy realizować w wielu dziedzinach działalności człowieka. Zatem, ten kierunek studiów nie zamyka się w jednej dziedzinie/dyscyplinie naukowej. Jest realizowany na pograniczu dziedzin nauk przyrodniczych i ścisłych oraz nauk społecznych; w dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku, nauki chemiczne, fizyczne, biologiczne, prawne, ekonomia i finanse oraz matematyka.

DWIE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Kierunek studiów prowadzony jest na dwóch ścieżkach kształcenia wybieranych po 1 roku studiów:

  • „Ścieżka 1” Studia Licencjackie – MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH STUDIÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
  • „Ścieżka 2” Studia Inżynierskie – MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH STUDIÓW OCHRONY ŚRODOWISKA – INŻYNIERIA OCHRONY ŚRODOWISKA;

Wprowadzenie dwóch ścieżek kształcenia zapewni studentom większą elastyczność i możliwość kształtowania przebiegu swojego kształcenia zgodnie z ich zainteresowaniami i przyszłymi celami zawodowymi oraz zapewnienia zróżnicowanych kompetencji pożądanych na rynku pracy. Uatrakcyjniony program preferuje zajęcia projektowe, terenowe, warsztatowe, ćwiczeniowe i konwersatoryjne w miejsce wykładów. W obu ścieżkach, program studiów uwzględnia szeroką gamę praktycznych zajęć, w tym laboratoria, projekty badawcze, wizyty studyjne, staże oraz praktyki zawodowe.

Umożliwi to studentom zdobycie konkretnych umiejętności praktycznych, doświadczenia zawodowego oraz nawiązanie kontaktów z firmami i instytucjami z branży ochrony środowiska. Podobnie preferencją objęte są inne formy weryfikowania efektów uczenia się niż egzamin np. prace projektowe.

PROGRAM

Program Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska I stopnia składa się z:

  • przedmiotów podstawowych: matematyka, statystyka, fizyka, biologia, chemia;
  • przedmiotów kierunkowych: ekologia i ochrona przyrody, geologia, geomorfologia i gleboznawstwo, hydrologia, meteorologia i klimatologia, mikrobiologia, biochemia, prawo i ekonomia w ochronie środowiska, instrumenty ochrony środowiska, zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, technologie w ochronie środowiska;
  • przedmiotów ogólnych: technologia informacyjna, język obcy i wychowanie fizyczne (szeroki wybór z kilkudziesięciu dyscyplin sportowych i kilkunastu języków obcych);
  • przedmiotów do wyboru – spośród bogatej oferty całego UW;

Program studiów ma charakter międzyobszarowy, interdyscyplinarny. Zasadniczy trzon stanowią nauki z dziedziny dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / z dyscypliny Nauk o Ziemi i środowisku (55%). Do obszaru nauk ścisłych należą przedmioty z zakresu kształcenia w dyscyplinie nauk biologicznych, chemicznych i fizycznych, jak również matematyki, informatyki (28%). Uzupełniające znaczenie ma obszar nauk społecznych- w dyscyplinie ekonomia i finanse (6%), jak również w dyscyplinie nauki prawne (11%)

PRAKTYKI TERENOWE

W programie naszych studiów teoria podbudowana jest praktyką, którą stanowią ćwiczenia terenowe w górach i nad morzem oraz praktyka zawodowa w instytucjach związanych z ochroną środowiska.

Na I roku studiów studenci zapoznają się z procesami strefy brzegowej Bałtyku (wizyta w Stacji Morskiej w Helu oraz w Słowińskim Parku Narodowym) oraz z technologiami czystej energii (zwiedzanie Elektrowni Wodnej w Żarnowcu).

Na II roku studiów studenci poznają wzajemne zależności między elementami środowiska: budową geologiczną, szatą roślinną, działalnością przemysłową lub rolniczą człowieka na przykładzie Gór Świętokrzyskich.

W Górach Świętokrzyskich studenci odbywają także szkolenie w zakresie wykorzystania aktualnych i archiwalnych zdjęć lotniczych do monitorowania zmian zachodzących w środowisku i sporządzania map przestrzennego zagospodarowania terenu.

Przewidzianą w programie studiów na III roku praktykę zawodową można odbyć m.in. w Ministerstwie Środowiska, Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Instytucie Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Parkach Narodowych i Krajobrazowych, itp. Student samodzielnie wybiera miejsce odbywania praktyki.

Ukończenie studiów wiąże się z napisaniem pracy dyplomowej, która może być pracą przeglądową wykonaną na podstawie literatury; wykonaniem i opisem eksperymentu; samodzielnym opracowaniem związanym z dowolnym przedmiotem kierunkowym lub praktycznym zastosowaniem wiedzy zdobytej w czasie studiów do rozwiązania lokalnego problemu ochrony środowiska.

PROFIL ABSOLWENTA

W wyniku kształcenia na studiach I stopnia absolwent kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska (MSOŚ) w UCBS posiada gruntowną interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

MSOŚ II stopnia