20 lat w Unii Europejskiej

1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Jest to zarówno okres rozwoju kraju, jak również rozwoju nauki m.in. poprzez uczestnictwo uczelni w projektach badawczych i infrastrukturalnych finansowanych lub współfinansowanych z funduszy unijnych.

Uniwersytet europejski

Sojusz 4EU+ tworzy osiem europejskich uczelni badawczych: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Paris-Panthéon-Assas (dołączył w tym roku), Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet Genewski oraz Uniwersytet w Mediolanie.

W ramach jednego z Flagshipów realizowane są przez UCBS studia Global Environment and Development (MERGED).

MERGED jest to pierwszy kierunek realizowanym przez Uniwersytet Warszawski w ramach studiów wspólnych wraz z uniwersytetami partnerskimi z Uniwersytetu Kopenhaskiego i Uniwersytetu Mediolańskiego. Koordynatorem krajowym tego projektu jest Dyrektor UCBS- dr Mariola Zalewska.

Rozwój infrastrukturalny

Środki europejskie pozwoliły sfinansować wiele uniwersyteckich inwestycji, poprawiając tym samym warunki codziennej pracy i nauki studentów oraz naukowców

Ze środków unijnych odrestaurowano zabytkowy kampus, zmodernizowano Wydział Zarządzania, wybudowano Centrum Nowych Technologii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, nową siedzibę Wydziału Fizyki, I etap nowego gmachu wydziałów lingwistycznych oraz Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

Uniwersytet badawczy

Środki na badania przyznawane są przez Unię Europejską w ramach programów ramowych. Aby zdobyć grant, polscy naukowcy muszą konkurować z badaczami z pozostałych 27 krajów unijnych oraz kilkunastu państw stowarzyszonych.

W 7. programie ramowym (2007–2013) UW zdobył dofinansowanie dla 99 projektów na kwotę 32,5 mln euro. W programie ramowym Horyzont 2020 (2014–2020) UW otrzymał dofinansowanie dla 121 projektów na kwotę prawie 40 mln euro. W ramach obecnie trwającego programu Horyzont Europa, UW otrzymał 112 projektów na kwotę ok. 43 mln euro, w tym 38 projektów EIT (Europejski Instytut Innowacji i Technologii) na kwotę ok. 7,3 mln euro. We wszystkich dotychczasowych programach ramowych Uniwersytet Warszawski był liderem wśród polskich ośrodków badawczych.

Granty ERC

Najbardziej prestiżowe granty z programów ramowych to te przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań.

Dotychczas w Polsce zrealizowano 84 granty: w 7. Programie Ramowym – 16, w programie ramowym Horyzont 2020 – 29, w programie Horyzont Europa polscy naukowcy zdobyli 39 grantów.

Program Erasmus na UW

26 lat temu – w roku akademickim 1998/1999 – UW po raz pierwszy wziął udział w największym unijnym programie wymiany akademickiej, jakim był Socrates/Erasmus. Dziś dzięki programowi Eramsus+ uniwersytet organizuje wymianę doktorantów, nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni, a studentom i doktorantom oprócz studiów częściowych oferuje stypendia na wyjazdy na praktyki czy też mieszane programy intensywne (Blended Intensive Programme – BIP). Uczelnia uczestniczy także w kilkunastu międzynarodowych projektach wspierających rozwój innowacji i wymianę dobrych praktyk pomiędzy szkołami wyższymi.

 

Program ZIP

Program realizowany jest od 2 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2023 roku. W ramach programu finansowane są m.in. nowe kierunki studiów, stypendia na wyjazdy zagraniczne, szkolenia i szkoły letnie, a także rozwój systemów informatycznych uczelni. Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników, usprawnienie i unowocześnienie zarządzania.

źródło: uw.edu.pl

grafika: UW, ECEG

Posted in Aktualności.