Ubezpieczenia zdrowotne

Każdy student powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne

1. Ubezpieczenie przez pracodawcę – Jeżeli student pracuje na podstawie umowy o pracę to do ubezpieczenia zgłasza go pracodawca. Również on odprowadza za studenta składkę ubezpieczeniową.

2. Ubezpieczenie przez studenta – W przypadku prowadzenia przez studenta działalności gospodarczej, to on sam odpowiada za swoje ubezpieczenie zdrowotne.

3. Ubezpieczenie przez rodzica – Do 26 roku życia studenta, obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na rodzicach (ale pod warunkiem, że student nie posiada umowy o pracę ani własnej działalności gospodarczej). Pracujący rodzic zgłasza studenta do swojego ubezpieczenia.

4. Ubezpieczenie przez uczelnię – Jeżeli student nie ma możliwości być zgłoszonym przez rodziców to na wniosek studenta zgłoszenia dokonuje uczelnia.

Uczelnia ubezpiecza studenta również na jego wniosek, jeżeli student ukończył 26 rok życia i nie podejmuje pracy na etacie lub umowy zlecenia.

Wzór Oświadczenia do wypełnienia przez studenta w celu ubezpieczenia zdrowotnego przez UW                  – wydrukować dwustronnie. Do składanego wniosku o ubezpieczenie należy dołączyć aktualne zaświadczenie potwierdzające status studenta wydane przez jednostkę dydaktyczną.

Dokument dotyczący ubezpieczenia członków rodziny studenta (mąż, żona, dzieci)

Oświadczenie do wypełnienia przez studenta w celu wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego przez UW

Dowód ubezpieczenia zdrowotnego

Podczas wizyty u lekarza należy okazać dowód ubezpieczenia zdrowotnego czyli dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający bieżące opłacanie składek.

1. W przypadku ubezpieczenia studenta przez pracodawcę – druk ZUS RMUA (otrzymasz od swojego pracodawcy).

2. W przypadku ubezpieczenia przez studenta – dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia (druk ZUS ZZA) oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za ostatni miesiąc.

3. W przypadku ubezpieczenia studenta przez rodziców może to być aktualnie potwierdzona przez pracodawcę rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa (z aktualną datą i pieczątką pracodawcy) lub dokument potwierdzający zgłoszenie studenta do ubezpieczenia danego rodzica (druk ZUS ZCNA) wraz z aktualnym dowodem opłacenia przez osobę ubezpieczoną (=rodzica) składki za ostatni miesiąc (druk ZUS RMUA) oraz ważna legitymacja studencka.

Oba druki otrzymasz z zakładu pracy rodzica, który zgłosił Cię do swojego ubezpieczenia

4. Natomiast w przypadku studentów ubezpieczonych przez uczelnię – dokument potwierdzający zgłoszenie studenta do ubezpieczenia (druk ZUS ZZA – otrzymasz w BSS) wraz z ważną legitymacja studencką.

Brak dowodu ubezpieczenia zdrowotnego

Jeżeli w stanie nagłym potrzebują Państwo skorzystać z pomocy lekarza, a nie posiadacie przy sobie aktualnego dowodu ubezpieczenia, możecie taki dokument przedstawić w innym czasie:

  • w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia,
  • jeśli przebywają Państwo w szpitalu – nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia hospitalizacji, a jeśli to niemożliwe – w ciągu 7 dni od dnia wypisania ze szpitala. W przeciwnym wypadku szpital może obciążyć chorego kosztami leczenia. Jeżeli okazałoby się, że za pracującego studenta składki nie odprowadzał jego pracodawca, to ten ostatni będzie musiał pokryć koszty udzielonym świadczeń medycznych.
Korzystanie z placówek medycznych

Studenci UW mogą korzystać z usług każdej placówki medycznej, która ma podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Warunkiem darmowego korzystania z usług (takich jak konsultacje lekarza rodzinnego, opieka pielęgniarki lub położnej) jest wypełnienie deklaracji. Jednocześnie oznacza to rezygnację z usług dotychczasowego lekarza pierwszego kontaktu.

Studenci UW mogą się leczyć w ramach Akademickiej Służby Zdrowia, którą od 1 lipca 2011 oferuje CenterMed Warszawa.

Ustanie prawa do świadczeń

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę wyższą, wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów. Po upływie tego czasu osoba, która chce nadal korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w NFZ, powinna uzyskać inne prawo do ubezpieczenia, np. ubezpieczyć się dobrowolnie. Jeżeli tego nie uczyni, może ponieść samodzielnie koszty udzielonych jej świadczeń.

Kontakt

Informacji związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym udziela Biuro Spraw Studenckich: