Dyplomowanie

Terminy egzaminów dyplomowych na kierunku MSOŚ w semestrze letnim 2023/2024

Maj: 9 i 23
Czerwiec: 20 i 27
Lipiec: 4, 17

SEMINARIA DYPLOMOWE

ostatnia modyfikacja 17.04.2023- zestawienie może ulec aktualizacji

Zgodnie z planem studiów I stopnia do uzyskania absolutorium obowiązuje zaliczenie seminarium licencjackiego lub pracowni licencjackiej w wymiarze:

    • semestr zimowy – 30h, 2 punkty ECTS
    • semestr letni – 30h, 2 punkty ECTS

Na seminarium licencjackim / pracowni licencjackiej studenci prezentują stan zebranych materiałów do pracy licencjackiej oraz postępy w jej pisaniu.

Wyboru seminarium licencjackiego student dokonuje w 2 semestrze II roku studiów.

Spośród dostępnych seminariów wybiera jedno z nich wypełniając cz. 1 niniejszej deklaracji.

Oferta seminariów licencjackich:

Wydział Biologii

Wydział Chemii

WGSR

Wydział Geologii

Wydział Nauk Ekonomicznych

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

PRACE DYPLOMOWE

Terminy przeprowadzenia egzaminu dyplomowego dla MSOŚ I i II stopnia w roku akademickim 2022/2023:

1) Informacje ogólne

Praca licencjacka jest to samodzielne opracowanie studenta, udokumentowane źródłowo, zawierające streszczenie, słowa kluczowe, spis treści, spisy: tabel, rycin, map, fotografii i załączników oraz spis cytowanej literatury. Pracę licencjacką stanowić mogą samodzielnie wykonane przez studenta prace w ramach: seminarium licencjackiego, pracowni licencjackiej i / lub przedmiotów kierunkowych.

W szczególności może to być:

  • praca przeglądowa wykonana na podstawie literatury,
  • wykonanie i opis eksperymentu,
  • samodzielne opracowanie związane z dowolnym przedmiotem kierunkowym,
  • praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w czasie studiów do rozwiązania lokalnego problemu ochrony środowiska.

Za zaliczenie pracy licencjackiej przyznaje się 10 punktów ECTS, nie przyznaje się osobnych punktów za egzamin dyplomowy.

Praca magisterska jest to samodzielne opracowanie problemu badawczego, udokumentowane źródłowo, zawierające streszczenie, słowa kluczowe, spis treści, spisy tabel, rycin, map, fotografii i załączników oraz cytowanej literatury.

Za zaliczenie pracy magisterskiej przyznaje się 20 punktów ECTS, nie przyznaje się osobnych punktów za egzamin dyplomowy.

2) Wybór tematu pracy dyplomowej

Temat pracy dyplomowej student może wybrać spośród podanych poniżej propozycji lub wymyślić własny. W takim przypadku student szuka opiekuna, który byłby skłonny poprowadzić dany temat.

Każdy student zobowiązany jest zgłosić wybrany temat i tytuł pracy dyplomowej, za pomocą stosownej deklaracji (dla studentów I stopnia, dla studentów II stopnia), do sekretariatu ds. studenckich w następujących terminach:

3) Zgłoszenie tematu i tytułu pracy dyplomowej

  • temat pracy dyplomowej wraz z przypisanym do niego opiekunem – do 31 października br. (w przypadku studiów II stopnia w 1 sem. studiów) – cz. II deklaracji
  • tytuł pracy dyplomowej – do 30 kwietnia br. – cz. III deklaracji

Tematy i tytuły prac dyplomowych podlegają zatwierdzeniu przez Radę UCBS.

4) Zasady składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

Przedstawiamy zasady dyplomowania dla kierunków MSOŚ i SD