Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na rok akademicki 2024/2025 na studia prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim rozpocznie się 6 czerwca. Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia, jednolite studia magisterskie i studia II stopnia dostępny jest na stronie Biura ds. Rekrutacji UW.

Zapisy prowadzone są przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Zainteresowani studiami na UW mogą zapoznać się z ofertą studiów oraz terminami i zasadami rekrutacji na rok akademicki 2024/2025, które znajdują się w systemie IRK.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) 6 czerwca 2024
Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK 10 lipca 2024
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych 11 lipca 2024
Ostatni dzień wprowadzenia wyników przez kandydatów 12 lipca 2024
Dodatkowe egzaminy wstępne (sprawdzające predyspozycje kandydatów do podjęcia studiów), a także w przypadku kandydatów z zagranicy egzaminy i rozmowy sprawdzające znajomość języka polskiego** 16 – 17 lipca 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji 22 lipca 2024
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia:
– I termin 23-25 lipca 2024
– II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I terminie) 26,29 lipca 2024
– III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w II terminie)*** 30 -31 lipca 2024

* Rekrutacja na studia w języku angielskim może przebiegać również w innych terminach; informacje na ten temat znajdują się dla każdego kierunku studiów w zał. nr 4 do uchwały nr 269 Senatu UW z dnia 24 maja 2023 r. – link do pliku pdf, a także są dostępne przy każdym kierunku studiów w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów – IRK (w zakładkach „OFERTA” i „REKRUTACJA”] – link do strony.
** Dokładne daty egzaminów/rozmów kwalifikacyjnych (w tym sprawdzających znajomość języka polskiego) podane są przy każdym kierunku studiów w zał. nr 4 do uchwały Senatu – link do pliku pdf; są również opublikowane w systemie IRK (w zakładkach „OFERTA” i „REKRUTACJA”] – link do strony.
*** Kolejne terminy przyjmowania dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na poszczególnych kierunkach studiów – w przypadku niewypełnienia limitu miejsc – wyznaczają komisje rekrutacyjne. Po wyczerpaniu listy rezerwowej istnieje możliwość otwarcia dodatkowej tury rekrutacji w terminie sierpniowo-wrześniowym.

MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA