CV Mariola Zalewska, PhD

Dr Mariola Elżbieta ZALEWSKA
University Centre for Environmental Studies and Sustainable Development
Faculty of Management, University of Warsaw
Nationality: Polish
e-mail: me.zalewska@uw.edu.pl

CURRENT POSITIONS
 • 2018 – Director of the University Centre for Environmental Studies and Sustainable Development UCBS University of Warsaw UW.
 • 2019 – Head of the UCBS Teaching Unit, UW.
 • 2020 – Director of Education UCBS.
 • 2019 – Chairwoman of the UCBS Teaching Council UW.
 • 2020 – Coordinator of Flagship 4 Biodiversity and Sustainable Development, 4EU+ Alliance.
 • 2020 – Experienced member of the 4EU team + Alliance.
 • 2020 – Member of the Working Team for University Social Responsibility at the Ministry of Funds and Regional Policy.
 • 2020 – Member of The Rector’s Team on Ecology and the Climate Crisis UW.
 • 2002 – Assistant professor at Faculty of Management UW.
RESEARCH INTERESTS

Sustainable development – System of indicators – SD Assesments and Reporting – Quality of life – Saving
resources – field experiments.

ACADEMIC CAREER EDUCATION
 • 2002 PhD Faculty of Management, University of Warsaw.
 • 1997 Master en Sciences de Gestion Approfondies, HEC Paris.
 • 1989 MSc in Mathematics, Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics, UW.
INNOVATIVE EDUCATIONAL ACTIVITIES
 • Didactic Innovation Fund of UW, Implementation of the project Financial mathematics on portable electronic devices;
 • Co-creation of new study programme for second-level studies at the UW : Sustainable Development, a course run from 2019 by the University’s Centre for Research on the Natural Environment and Sustainable Development;
PUBLICATIONS
 1. Zalewska M.E., The Impact of Incentives on Employees to Change Thermostat Settings—A Field Study. Energies. 2021; 14 (17):5315.
 2. Żelazna A., Zalewska M., Socha M., Przysucha B., The Perception of Corporate Social Responsibility by Employees of International IT Corporations European Research Studies 2021, vol. 24, nr Special Issue 2, s. 311-321
 3. Zalewska M.E., SDGs Oriented Action w Paradigm, Models, Sceanarios and Practices for Strong Sustainability, Editions Economia, 2020.
 4. Zalewska M. E., Parfianowicz K., Stimulating energy- saving behavior after working hours, field experiment and follow up survey. Actions for a Sustainable World : from theory to practice – the 24th International Sustainable Developmet Research Society Conference, book of papers, 647-654, 2018.
 5. Zalewska M., Efficency of Health Care in the U28 Countries with the Innovation Factor Taken Into Account, Problemy Zarządzania Management Issues, 22-34, 2018.
 6. Zalewska M. E., Świetlikowski P., Ocena szans realizacji głównych celów strategii Europa 2020 w krajach Grupy Wyszehradzkiej Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska 367-378, 2017.
 7. Zalewska M. E., Kozioł W. , Renata Siuda-Ambroziak R., Poland – Brazil: A General Comparative Statistical Overview of SDG Achievements, Brazil-Poland. Focus on Environment, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Nucleas/Uniwersytet Warszawski CESLA, Wydział Zarządzania, pp. 7-30, 2017.
 8. Zalewska M. E., Kozioł W. , The sustainable finance sector in Poland, BrazilPoland. Focus on Environment, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Nucleas/Uniwersytet Warszawski CESLA, Wydział Zarządzania, pp. 149-167, 2017.
 9. Zalewska M., Sierżęga N., (2016) ; Prorodzinne świadczenia materialne a kształtowanie jakości życia rodzin w Irlandii i w Polsce w latach 2004-2013; Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Zeszyt: 2, t. 1 ;
 10. Zalewska M., Barcińska E., P., (2016); What is Missing to Compare the Effectiveness of Health Care Financing Systems from the Quality of Life Perspective? Poland versus Spain Example; Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom: XVII Zeszyt: 1. Part 1 ;
 11. Zalewska M., Sawicka Z., (2016); How to measure the elderly’s quality of life in European rural areas? : A look at Poland ; BAROMETR REGIONALNY Tom: 14 Zeszyt: 3 ;
 12. Zalewska M., (2016); Monitorowanie spójności społecznej według MONET – szwajcarskiego systemu wskaźników zrównoważonego rozwoju; Optimum. Studia Ekonomiczne Zeszyt: 3,
 13. Zalewska M. Kozioł W.; (2015); W poszukiwaniu miar efektywności inwestycji na rzecz środowiska; Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; Tom: 40 Zeszyt: 2
 14. Zalewska M. (2015); Ograniczenia wskaźników zdrowia publicznego monitorowanych w kontekście zrównoważonego rozwoju; Problemy Zarządzania ; Tom: 13 Zeszyt: 2, t. 2;
 15. Zalewska M. (2015); Jak mierzyć zrównoważony rozwój Polski; IX Kongres Ekonomistów Polskich, Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy;
 16. Zalewska M.; (2015); Zrównoważona konsumpcja i produkcja- nierówności w krajach Unii Europejskiej; Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy,Zeszyt 42;
 17. Zalewska M. (2013); Analiza wybranych wskaźników zdrowia publicznego w świetle strategii zrównoważonego rozwoju w krajach UE; Problemy Zarządzania tom 2 nr 1 (41);
 18. Zalewska M. (2013); Paradygmat zrównoważonego rozwoju w strategiach nowych państw członkowskich UE ; Handel Wewnętrzny tom i nr 6 ;
 19. Zalewska M. (2012); Jakość życia – wybrane koncepcje. Analiza porównawcza wskaźników jakości życia w Polsce i krajach UE ; Problemy Zarządzania Nr 2 r. 2012;
 20. Zalewska M. (2011); Podstawowe wskaźniki ochrony zdrowia w Polsce i innych krajach OECD. w: Ochrona zdrowia na świecie., LEX a Wolters Kluwer business ;
 21. Zalewska M. (2011); Efektywność w ochronie zdrowia w krajach OECD i UE z uwzględnieniem czynnika innowacyjności; Problemy Zarządzania; Wydawnictwa Wydziału Zarządzania UW Nr 3;
 22. Zalewska M., Nowak A., Kozioł W., Ludwicki T. , Tchorek G.; (2010); Klastry w strategii rozwoju konkurencyjności na Mazowszu. Wyd. Naukowe WZUW;
 23. Zalewska M. (2009); Struktury klastrowe jako czynniki kształtujące regionalną koniunkturę gospodarczą. próba oceny na przykładzie obszarów wiejskich podregionu radomskiego. Barometr Regionalny nr 4 ;
 24. Zalewska M. Kozioł W.; (2009); Doświadczenia struktur klastrowych we Francji i w Belgii oraz możliwość ich wykorzystania do wspierania przedsiębiorczości lokalnej na Mazowszu. w Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw na Mazowszu., Wyd. Naukowe WZ UW,
 25. Nowak A., Zalewska M., Kozioł W., Ludwicki T. , Tchorek G., (2008), Klastry jako element budowania konkurencyjności regionów na przykładzie województwa mazowieckiego. w: Region płocki w strategii rozwoju Mazowsza., , Wyd. Naukowe WZ UW ;
 26. Zalewska M.; (2008) Prosty przykład optymalizacji za pomocą symulacji. w: Metody symulacyjne w badaniach organizacji i w dydaktyce menedżerskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
 27. Zalewska M., Kozioł W., Tchorek G. (2008), Uwarunkowania skutecznego wykorzystania struktur klastrowych w regionalnej polityce konkurencyjności. Próba oceny na przykładzie powiatu grójeckiego. w: Zarządzanie i marketing. s.14, Politechnika Rzeszowska.
PRESENTATIONS AT CONFERENCES
 • 2016-2019 Organizer of thematic SD Polish Roadshow Conferences #1,#2, #3, #4 , #5 organized at WZ UW as part of European Sustainable Development Week (2015, 2016, 2017; 2018, 2019);
 • 2017, in Conference Theory and praxis of sustainable development. 30 years since the publication of the Brundtland Report, UKSW;
 • 2017, Participation with a paper in the International Conference 10th Annual Scientific Baltic Business Management Conference , RISEBA- Riga, Latvia;
 • 2017, Participation with a paper in the International Scientific Congress, Sustainable Development, Perspectives for the Future, Faculty of Organization and Management, Silesian University of Technology; 2017
 • 2017 Participation with a paper in the International Scientific Conference of the CSO, Sustainable development in the cohesion policy 2014-2020. The essence, meaning and scope of monitoring;
 • 2018 Participation together with a paper in the 2nd Congress of Polish Statistics; Warsaw;
 • 2018 Participation with a paper in the 24th International Sustainable Development Research Society Conference, Messina, 2018 ;
 • 2019 Participation with a paper in the 6th All-Poland Scientific Conference in the series: Aspects of economic, social and spatial policy (national, regional, local dimensions, Challenges of responsible development, University of Szczecin ;
 • 2019 Participation with a paper in the Conference Science and business – common challenges, at the AGH Cracow,
 • 2019 Participation with a paper in the International Conference Paradigms, Models, Scenarios and
  Practices for strong sustainabilityClermont- Ferrand,
 • 2020 Participation in 26th International Sustainable Development Research Society Conference, Budapest on-line format;
 • Participation in European Sustainable Development Network (ESDN) Conferences 2017 Strategic Governance for SD: New developments and approaches in the context of the 2030 Agenda and SDGs, Prague ;
 • 2019 Towards a Sustainable Europe 2030 – From Reflection to Action, Helsinki;
 • 2020 The European Green Deal: Our Pact for the Future, Berlin 2020 (virtually)
 • Participation in seminars of the Faculty of Management of UW.
TEACHING
 • MSc Sustainable development: Measuring, Evaluating and Reporting Sustainable, Development, Research Study UCBS.
 • BA Study programme in Management or Financial Management and Accounting Management : Mathematics, Financial Mathematics, Probabilty.
 • MSc Study programme in Managementor in Financial Management and Accounting Management :
  Forecasting and simulation, Actuarial and insurance
SUPERVISION
 • Personal Academic Tutor of BA and MSc students in Management or Financial Management and Accounting Management Study programme.
 • Personal Academic Tutor in MSc in Sustainable Development Study programme.
ORGANISATION AND PARTICIPATION IN RESEARCH AND TEACHING ACTIVITIES
 • Member of the research team- research report: A. Lulewicz-Sas, M. Kozera-Kowalska, P. Wachowiak, Diagnoza realizacji społecznej odpowiedzialności uczelni. Raport z badań, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2023.
 • Polish Ministry of Science and Higher Education Grant : Clusters and networks of actors as the key element of a regional competitiveness strategy building ; Mazovia voivodeship case study.
 • International Training or Education Projects : Erasmus LLP Scholarships: Nancy2 University France, Neuchatel University UNINE Switzerland.
 • Organizer of SD Polish Roadshow Conferences #1, #2, #3, #4, #5 organized at WZ UW as part of European Sustainable Development Week.
 • International Conferences & Conference Panel : ESC Rouen currently Rouen Buisness School France; RISEBA-Latvia.
 • AACSB International Sustainability Conference-Atlanta, USA ;
 • Participation in Ist Global Forum on Green Economy Learning United Nations Institute for Training and Research UNITAR, 2015, Paris ;
 • Presentation : UW actions related to GE learning.
 • ESDN European Sustainable Development Network conferences – Bern, Prague, Helsinki, Bonn.
 • 4EU+ Annual Meeting Heidelberg 2021.
PARTICIPATION IN OTHER PROJECTS
 • Member of the Team of experts at Ministry of Science and Higher Education for the Analysis of systems of financing higher education and science;
 • Project manager in EU project: Improving of human resources in management of IT processes;
 • Expert in Advisory Project concerning the analysis of alternatives location for LNG terminal in Poland;
 • Moderator of the project ORCHESTRA support the programming activities of the local institutions in the field of adaptability of businesses and their employees to the current needs of the economy
 • Project leader in Educational projects: Improvement of human resources in the management of IT processes SPORZL-2.3a-2-14-184 / 0542; implemented under the Sectoral Operational Programme Human Resources Development;
POPULARISATION ACTIVITIES
 • 2017 Participation as a speaker at the Agenda 2030 Conference for Sustainable Development – goals for the world, challenge for the country, responsibility for all, Organiser Ministry of Development.
 • 2019 Promotional video for WZ UW.
 • 2019 Radio interview: On green momentum in Puls Biznesu.
 • 2019 Participation by invitation at Mai de l’Europe à Nancy, France.
 • 2017 Member of the Working Group on the Social Responsibility of Universities In the Ministry of Funds and Regional Policy
COMPLEMENTARY INFORMATION
 • Participation in the editorial board of the scientific journal Studia i Materiały as statistical editor.