Raport WWF

Faktura od Ziemi

Living Planet Report 2018

 

Ćwierć wieku po wejściu w życie Konwencji ONZ o  różnorodności biologicznej WWF – World Wide Fund For Nature – Światowy Fundusz dla Przyrody (dawniej World Wildlife Fund) opublikował w tych dniach swój najnowszy raport Living Planet Report. Ukazujący się od 20 lat Living Planet Report w dwunastym wydaniu (2018 rok) dostarcza dowody naukowe na to, o czym przyroda mówiła nam już niejednokrotnie. Brak zrównoważonej działalności człowieka popycha naturalne systemy planety, które wspierają życie na Ziemi, na skraj ich możliwości.

Stosując takie wskaźniki jak Living Planet Index (LPI), wprowadzone przez Zoological Society of London (ZSL), Species Habitat Index (SHI), IUCN Red List Index (RLI) oraz Biodiversity Intactness Index (BII), a także Ograniczenia Planety (Planetary Boundaries) oraz Ślad Ekologiczny (Ecological Footprint) raport ujawnia jednoznaczny, bardzo niepokojący obraz. Ludzkość, sposób naszego odżywiania, sposób finansowania naszych społeczności oraz gospodarek, spychają przyrodę wraz z usługami ekosystemowymi, z których korzysta człowiek, na krawędź.

Nauka pokazuje nam smutną rzeczywistość, w jakiej z powodu działalności człowieka znalazły się nasze lasy, oceany oraz rzeki – powiedział Marco Lambertini, dyrektor generalny WWF International – centymetr po centymetrze zanikają naturalnie dzikie tereny, gatunek po gatunku spada liczebność dzikich zwierząt. Tak Ziemia reaguje na ogromny wpływ oraz presję, jaką wywieramy na planetę, podważając istnienie tej ‘żywej tkanki’, która podtrzymuje funkcjonowanie nas wszystkich oraz przyrody.

Czytaj dalej

Z udziałem UCBS/UW

Future Forward

Summit
on Sustainable Higher Education

 

Z roku na rok rośnie zainteresowanie instytucji szkolnictwa wyższego wprowadzaniem zasad zrównoważonego rozwoju w metody oraz treści nauczania i zarządzanie uczelnią. Wiąże się z tym poszukiwanie przykładów dobrych praktyk i wymienianie doświadczeń w gronie zaangażowanych środowisk akademickich. W Europie odbywa się to podczas corocznych międzynarodowych konferencji organizowanych przy udziale organizacji sieciowej uczelni europejskich COPERNICUS Alliance. W roku 2017 konferencja taka odbyła się w Hamburgu w Center for a Sustainable University. W tym roku, pod hasłem Future Forward Summit, zorganizowana została w dniach 17-19 października w Brukseli przez Departament Środowiska i Planowania Przestrzennego w rządzie Flandrii w ramach programu Ecocampus oraz tradycyjnie przez COPERNICUS Alliance. To organizacyjne połączenie partnerów jest w pełni uzasadnione, bowiem wspólnym celem flandryjskiego rządowego programu Ecocampus, jak i sieci COPERNICUS Alliance, jest wspieranie instytucji akademickich w procesie transformacji uczelni w kierunku zrównoważonego rozwoju. Pod takim też kątem ułożony był program tego „spotkania na szczycie” członków akademickiej społeczności z różnych krajów Europy. Na pytanie jaki jest cel organizowania takich konferencji organizatorzy odpowiadają: absolutnie niezbędna jest pozytywna zmiana w edukacji na uczelniach w odpowiedzi na światowy kryzys ekologiczny i trapiące ludzkość nierówności społeczne. Transformacja edukacji jest niezbędna dla osiągania współczesnego i przyszłego dobrostanu ludzkości i poprawy stanu środowiska naszej planety. Musimy jako społeczność akademicka zastanowić się jaki wkład (ekspertyzy, nauczanie oraz komunikacja społeczna) uczelnie wyższe mogą wnieść w realizację celów dwóch wielkich konwencji z Rio: Konwencji dotyczącej zmian klimatu i Konwencji o różnorodności biologicznej oraz jak wprowadzać zrównoważone zarządzanie samą uczelnią. Zadaniem konferencji jest poznawanie jak inni radzą sobie w pracy akademickiej z takimi wspólnymi wyzwaniami.

Czytaj dalej

UW a nowa ustawa

Spotkania otwarte dla społeczności akademickiej

Uniwersytet Warszawski
a nowa ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym

 

W dniach 6 i 7 listopada br. na Uniwersytecie Warszawskim odbędą się otwarte spotkania dotyczące planowanych na uczelni zmian wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy członkowie społeczności UW: studenci, doktoranci, pracownicy i absolwenci. Na spotkania obowiązuje rejestracja, która odbywa się poprzez stronę: www.nowaustawa.uw.edu.pl.

Tematem spotkań będzie m.in. koncepcja powołania na uczelni rad dyscyplin naukowych i Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, a także utworzenia 4 szkół doktorskich.

Terminy i miejsca spotkań:

  • 6 listopada 2018 r. (wtorek), godz. 15:00, Kampus Ochota, Wydział Fizyki (ul. Pasteura 5), sala 0.03
  • 7 listopada 2018 r. (środa), godz. 16:00, Kampus Główny, Collegium Politicum, aula im. J. Baszkiewicza

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1627043810729742/?event_time_id=1627043820729741&active_tab=about

Więcej informacji: https://www.uw.edu.pl/rejestracja-na-spotkania-dot-nowej-ustawy/

Konferencja Partnerów RCE Warsaw Metropolitan

Czy możemy jeszcze zdążyć?

1,5oC jako wyzwanie klimatyczne:
Jak zatrzymać wzrost temperatury na tym poziomie?

 

Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa (Partnerzy RCE Warsaw Metropolitan) oraz Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie, Koalicja Klimatyczna i Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN zapraszają na międzynarodową konferencję pt. Czy możemy jeszcze zdążyć? 1,5oC jako wyzwanie klimatyczne: Jak zatrzymać wzrost temperatury na tym poziomie?, która odbędzie się w środę 7 listopada 2018 r. w godz. 10:00-17:00 w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie (ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa).

W październiku br. ukazał się raport specjalny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change Special Report on Global Warming of 1.5°C), dotyczący skutków globalnego ocieplenia w wyniku wzrostu temperatury o 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. W raporcie IPCC przedstawione też będą możliwe ścieżki redukcji emisji gazów cieplarnianych, w kontekście zwiększania odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju oraz zmniejszania ubóstwa. Wnioski z niego mają stanowić istotny wkład w negocjacje podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, COP 24, która odbędzie się w grudniu w Katowicach. Jeśli zobowiązania podjęte przez państwa w Paryżu w 2015 roku nie zostaną zwiększone, prawdopodobnie doświadczymy skutków wzrostu temperatury o ponad 3°C. Życie i zdrowie ludzi w wielu regionach świata będzie poważnie zagrożone. Poniesiemy straty we wszystkich sektorach gospodarki.

Czytaj dalej

II ankieta PEJK

Do 16 listopada 2018 r.

Jaki jest nasz Uniwersytet?

 

W tym roku na Uniwersytecie Warszawskim odbywa się II Badanie Nauczycieli Akademickich i Lektorów. Jego celem jest poznanie opinii pracowników naukowo-dydaktycznych UW na temat warunków pracy oraz wizerunku Uniwersytetu Warszawskiego jako miejsca rozwoju naukowego i zawodowego. Badanie prowadzi Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW.

W badaniu wykorzystywane jest podejście jakościowe i ilościowe. Dotychczas przeprowadzono już serię wywiadów pogłębionych z reprezentantami różnych wydziałów. W trakcie wywiadów badacze rozmawiali z respondentami o ich miejscu w społeczności akademickiej, postrzeganiu uniwersytetu przez pracowników, procesach dydaktycznych i ich aktywności naukowej.

Czytaj dalej

Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii

Za uwzględnienie innowacji i ocieplenia klimatu w makroekonomii

Niebezpieczna gra w kości
z naturą

 

William D. Nordhaus i Paul M. Romer to laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2018 roku – ogłosiła Królewska Szwedzka Akademia Nauk – stworzyli oni metody, które pozwalają na opisanie i przeanalizowanie bardzo ważnych kwestii współczesnego świata: długoterminowego zrównoważonego wzrostu w gospodarce światowej i dobrobytu ludności świata.

 Królewska Szwedzka Akademia Nauk (Kungliga Vetenskapsakademien) zaznacza, że wkład Paula Romera i Williama Nordhausa ma charakter metodologiczny. Dostarcza nam podstawowych informacji na temat przyczyn i konsekwencji innowacji technologicznych i zmian klimatycznych. Tegoroczni laureaci nie udzielają jednoznacznych odpowiedzi, ale ich wyniki znacznie przybliżyły nas do odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób możemy osiągnąć trwały i zrównoważony wzrost gospodarczy na świecie – czytamy w komunikacie.

Z punktu widzenia zakresu działania UCBS (oraz RCE Warsaw Metropolitan) i kształcenia na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska szczególnie interesuje nas postać i metodologia Williama D. Nordhausa (z lewej na ekranie powyżej).

W połowie lat 90. Nordhaus jako pierwszy stworzył model, który opisuje globalne wzajemne oddziaływanie gospodarki i klimatu. Jego model łączy teorie i wyniki z dziedzin fizyki, chemii i ekonomii. Model Nordhausa jest obecnie szeroko rozpowszechniony i służy do symulacji współrozwoju gospodarki i klimatu – informuje Akademia. Wykorzystuje się go do badania konsekwencji interwencji w ramach polityki klimatycznej, na przykład podatków od emisji dwutlenku węgla.

 

Czytaj dalej

Publikacja FOB z udziałem UCBS

Sektor prywatny w zrównoważonym rozwoju

17 wyzwań SDG
17 odpowiedzi dla Polski

 

Po trzech latach od ogłoszenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals), Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) zaprosiło 17 ekspertów z różnych dziedzin do publikacji przedstawiającej największe wyzwania, jakie stoją przed Polską na drodze do skutecznej realizacji założeń Agendy 2030. Wśród zaproszonych ekspertów jest również dr Anna Kalinowska, wieloletnia dyrektorka Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem. Publikacja podkreśla rolę sektora prywatnego, który poprzez prowadzenie społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych działań może przyczynić się do wzmocnienia tego procesu.

Publikacja dostępna jest jedynie w wersji elektronicznej na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/17-wyzwan-dla-polski-17-odpowiedzi/ a także w załączniku poniżej. Wypowiedź dr Anny Kalinowskiej na str. 160-163.

Czytaj dalej

Nowości w Bibliotece UCBS

Publikacja współzałożycielki RCE Warsaw Metropolitan

Pedagogika zrównoważonego rozwoju
z przyrodą w tle

 

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się właśnie najnowsza publikacja autorstwa prof. Ligii Tuszyńskiej, prof. Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, pt. „Pedagogika zrównoważonego rozwoju z przyrodą w tle”. Ponad dwustustronicowa publikacja (wydawnictwo Adam Marszałek z Torunia) jest dziełem autorki licznych publikacji naukowych i opracowań metodycznych dla nauczycieli, związanych z edukacją i zrównoważonym rozwojem.

Prof. Ligia Tuszyńska (biolog i pedagog, specjalista dydaktyki biologii i ochrony środowiska) przez wiele lat kierowała Pracownią Dydaktyki Biologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie kieruje Zakładem Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Prof. Ligia Tuszyńska jest współzałożycielką Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan), koordynowanego przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Przez wiele lat prof. Ligia Tuszyńska prowadziła wiele projektów naukowych i edukacyjnych związanych z ochroną środowiska i kształceniem jako procesem trwającym całe życie.

Opis bibliograficzny

Tuszyńska L. 2018. Pedagogika zrównoważonego rozwoju z przyrodą w tle. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń. ISBN 978-83-8019-913-2

Zobacz także:
Dorobek naukowy i dydaktyczny prof. Ligii Tuszyńskiej >…kliknij…<

Gaudeamus igitur…

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Jubileuszowy rok MSOŚ

Bardzo to było wzruszające i piękne wydarzenie. W piątek 28 września 2018 r. prawie siedemdziesięciu nowych studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska prowadzonych przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem oficjalnie rozpoczęło swoją kilkuletnią przygodę z Uniwersytetem Warszawskim. Wielu starszych absolwentów i pracowników UW nie mogło w tym dniu powstrzymać łez wzruszenia. Przecież my także tak zaczynaliśmy swoje studenckie życie przed laty. Najwspanialszy okres życia…

Czytaj dalej

Zmarł Robert Kęder

Odszedł Robert Kęder

Straciliśmy Przyjaciela

Robert Kęder (w środku) – jako gość na wystawie zorganizowanej przez UCBS: Lasy wokół miast, listopad 2013 r.

 

Z ogromnym żalem informujemy: dziś dotarła do nas smutna wiadomość, że 19 września 2018 r. zmarł Robert Kęder, nasz Przyjaciel i wieloletni współpracownik. Inicjator, autor i koordynator wielu projektów, głównie edukacyjnych, prowadzonych przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, członek-założyciel Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Założyciel i prezes Fundacji Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Pracowaliśmy z Robertem niemal do ostatnich dni. Niektóre działania zostawił nam i współpracownikom „w połowie drogi”.

Człowiek wielu pasji, niespokojny duch, niesamowicie pracowity i kreatywny w każdej dziedzinie, której oddawał się z zapałem i bez reszty. Jednocześnie optymista, mimo przeciwności losu.  Był producentem telewizyjnym, scenarzystą, redaktorem i wydawcą publikacji, animatorem działań edukacyjnych w ochronie środowiska i popularyzatorskich w dziedzinie medycyny. Współtworzył projekty ekologiczne, witryny internetowe, angażował się w działania związane m.in. z ochroną klimatu.

Robert miał też drugą pasję. Był osobą, której transplantacja przed ponad dwiema dekadami dała drugie życie. Poświęcił swoje umiejętności i talent na promocję idei przeszczepiania narządów. Robert był założycielem i prezesem Polskiej Federacji Pacjentów DIALTRANSPLANT. Niestety, szansę na trzecie życie dostał na krótko. Żył tylko 53 lata, ale w naszej pamięci i wspomnieniach będzie żył wiecznie, tak, jak wszystko co z nami tworzył.

Rodzinie i Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.

Zespół UCBS

Pożegnanie Roberta odbędzie się w sobotę 29 września br. o godz. 11.00 w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego, w Warszawie, Al. KEN 101, po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz w Wildze. Zgodnie z wolą Rodziny prosimy, nie kupujcie kwiatów,
pieniążki przelejcie na konto WOŚP. Robert tak by chciał.