Petycja dot. globalnego ocieplenia

Global Climate Change Week opublikował list otwarty na rok 2016 (dot. realizacji i wzmacniania Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatu). Może być on podpisany przez wszystkich (nie tylko naukowców, jak w zeszłym roku), do czego zachęcamy, jeśli zgadzają się Państwo z przedstawionymi postulatami.
 
Petycja po angielsku: GCCW’s Open Letter for 2016
 
Tłumaczenie:
 
„List otwarty dot. realizacji i wzmacniania Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatu:
 
Do szefów rządów 25 najbardziej zanieczyszczających gazami cieplarnianymi państw:
Wzywamy was do ratyfikowania porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu, jeśli jeszcze tego nie uczyniliście, oraz do wdrożenia środków niezbędnych do wywiązania się z zobowiązań, jakie zostały tam przedstawione – bez zwłoki. Niestety, nawet jeśli wszystkie rządy będą realizować zobowiązania, jest nadal prawdopodobne, że globalna temperatura wzrośnie o około 2,7°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Dlatego o wiele bardziej energiczne działania to realna szansa na ograniczenie globalnego ocieplenia do 2°C.
Ponadto, Porozumienie Paryskie przyznaje, że ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C, a nie 2°C „doprowadzi do znacznego zmniejszenia ryzyka i skutków zmian klimatu”, dlatego rządy na spotkaniu w Paryżu uzgodniły, że wprowadzą „wysiłki mające na celu ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5°C (Artykuł 2.1. (a))”. Ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C wymaga jeszcze bardziej radykalnych i energicznych działań.
W konsekwencji, również zachęcamy do wzmocnienia zobowiązań, które zostały podane, aby były zgodne z tym, co jest wymagane do spełnienia wzrostu temperatury do zaledwie 1,5°C, a także wdrożyć środki niezbędne do spełnienia tych zobowiązań tak szybko, jak to możliwe. Środki te obejmują przyspieszenie wysiłków w zakresie efektywności energetycznej, szybkie odejście od węgla w energetyce i przemyśle; natychmiastowe usunięcie wszelkich subsydiów dla paliw kopalnych; brak nowych projektów wydobycia paliw kopalnych lub wytwarzania energii roślin; i pilne poszukiwania, rozwój i zwiększanie skali technologii emisji ujemnych.
Nie ma czasu do stracenia. Im dłużej rządy świata będą zwlekać z odpowiedzialną polityką klimatyczną, tym gorsze będą efekty, szczególnie dla biednych, dla przyszłych pokoleń oraz dla gatunków innych niż człowiek. Niepowodzenie w realizacji takich polityk byłoby zatem wstydliwą abdykacją naszej odpowiedzialności moralnej.
Będziemy wdzięczni za odzew na temat Waszych planów w celu realizacji zobowiązań Porozumienia Paryskiego, a także wspieranie dążenia do wzrostu globalnego ocieplenia o 1,5 zamiast 2°C.”

Informacja

Z sekretariatu Konwencji o różnorodności biologicznej dotarła do nas informacja, że niebawem uruchomiona zostanie strona  internetowa poświęcona aktywnościom związanym z Dekadą różnorodności biologicznej proklamowanej przez ONZ. Nowa strona umożliwi umieszczanie wiadomości o organizowanych imprezach. Instytucje, które chcą zostać partnerem Dekady, będą się mogły zarejestrować na stronie:
Zawiadomimy niezwłocznie, kiedy strona zacznie działać.
decade-logo

Pożegnanie

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 23 sierpnia 2016 r. odszedł Pan dr inż. Czesław Okołów – wieloletni dyrektor (1993-2003r.) Białowieskiego Parku Narodowego, leśnik, entomolog, humanista. Dla wielu z nas niemal synonim Puszczy. W żalu żegnamy wielkiej klasy Człowieka, niezwykłej wiedzy Przyrodnika i niezłomnego Strażnika Skarbca Polskiego Naturalnego Dziedzictwa – Puszczy Białowieskiej.

Pan dr inż. Czesław Okołów już poprzez miejsce urodzenia związany „od zawsze” z Puszczą Białowieską był jej wnikliwym znawcą i admiratorem. Pozostawił po sobie ponad 300 publikacji naukowych i edukacyjnych, w tym 6 tomów bibliografii poświęconej Puszczy. Znany na całym świecie wśród ludzi zajmujących się ochroną przyrody, członek Komisji Terenów Chronionych IUCN, uhonorowany najwyższymi odznaczeniami zawodowymi i państwowymi zachował się w naszej pamięci jako człowiek skromny i niezwykle życzliwy. Nie raz znajdował czas, by osobiście oprowadzać po Puszczy zagranicznych gości naszego Centrum. Pozostanie dla nas wzorem nie tylko wspaniałego przyrodnika i opiekuna Parku Narodowego, ale też uroczego gawędziarza oraz genialnego popularyzatora wiedzy prowadzącej do tak nieustająco potrzebnej mądrej miłości do Puszczy Białowieskiej.

Okołów

Rodzinie ŚP dr inż. Czesława Okołowa pragniemy wyrazić słowa szczerego współczucia.

Dyrekcja i Zespół UCBS

Nasz przedstawiciel w Komitecie Doradczym do spraw Edukacji, Komunikacji i Świadomości Społecznej (CEPA-IAC) dla Konwencji o różnorodności biologicznej

Miło nam poinformować, że dr Anna Kalinowska – dyrektor UCBS została nominowana przez Sekretarza Wykonawczego Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD) do Informal Advisory Committee on Communication, Education and Public Awareness (CEPA-IAC) dla Konwencji jako przedstawiciel Polski i Europy Środkowej. Zadaniem Komitetu jest wspieranie procesu wprowadzania w życie planu pracy CBD w zakresie publicznej informacji, edukacji i kształtowania świadomości o znaczeniu różnorodności biologicznej i sposobach działań zapobiegających jej degradacji. W skład Komitetu wchodzi 28 ekspertów z całego świata reprezentujących rządy, społeczności lokalne oraz organizacje społeczne.

foto grupowe

„Zdjęcie rodzinne” podczas przerwy w posiedzeniu CEPA-IAC, który obradował w siedzibie Sekretariatu CBD w Montrealu w dniach 28 i 29 lipca 2016 .

Komitet Doradczy do spraw Edukacji, Komunikacji i Świadomości Społecznej (Informal Advisory Committee on Communication, Education and Public Awareness CEPA-IAC) dla Konwencji o różnorodności biologicznej

Pomimo znacznych wysiłków podjętych w wielu krajach, by powstrzymać utratę różnorodności biologicznej, wyniki oceny z 2014 r. (Global Biodiversity Outlook 4) realizacji Strategii dla Różnorodności Biologicznej w latach 2011-2020 są niepomyślne. Według wielu wskaźników co najmniej do 2020 r. będzie się utrzymywać, a nawet rosnąć, presja na różnorodność biologiczną, a jej zasoby będą się zmniejszać. Jako że życie na Ziemi w całym jego bogactwie i zróżnicowaniu jest dla ludzkości podstawą egzystencji we wszystkich jej wymiarach, absolutnie kluczowa jest odpowiedź na pytanie, jak spowolnić dewastację żywych zasobów. Wyniki badań wskazują, że główne czynniki odpowiadające w ponad 70% za utratę bioróżnorodności związane są z rolnictwem i produkcją żywności. Tak więc by spowolnić tempo niekorzystnych zmian kluczowe jest nie tylko dążenie do zrównoważonego rolnictwa, zrównoważonej produkcji i konsumpcji ale też kształtowanie nowych trendów stylu życia. Trudno sobie wyobrazić takie zmiany bez rozwijania powszechnej świadomości u wszystkich grup społecznych mających wpływ na stan ekosystemów i korzystających z ich usług, a więc decydentów, producentów i konsumentów na całym świecie.

Międzynarodową umową obejmującą kompleksowo wszystkie aspekty naszych związków z zasobami przyrody ożywionej jest przyjęta podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992r. Konwencja o różnorodności biologicznej (CBD). Konwencja przykłada wielką wagę do roli świadomości społecznej poświęcając edukacji i komunikacji społecznej osobny paragraf 13. Aby jego zalecenia wprowadzać w życie, odbywające się co dwa lata spotkanie sygnatariuszy CBD – tzw. Konferencja Stron Konwencji (COP/CBD) w 2008r zapoczątkowała międzynarodową inicjatywę: Komunikacja, Edukacja i Świadomość Społeczna (CBD/CEPA). Zobowiązała też Sekretariat CBD do powołania międzynarodowego zespołu ekspertów- Nieformalnego Komitetu Doradczego do spraw Komunikacji, Edukacji i Świadomości Społecznej (IAC-CEPA). Rolą Komitetu jest wspieranie procesu wprowadzania w życie programu pracy CBD w dziedzinie edukacji, komunikacji społecznej i kształtowania świadomości. Obecny skład Komitetu został ustanowiony na podstawie nominacji i składa się z 28 osób: przedstawicieli rządów, społeczności lokalnych oraz organizacji społecznych. Jako przedstawiciel Polski, a zarazem i Europy Środkowej w tym Komitecie została nominowana dr Anna Kalinowska – dyrektor UCBS.

Na ostatnim posiedzeniu, które odbyło się w Sekretariacie CBD w Kanadzie w Montrealu w dniach 28 i 29 lipca 2016 r. eksperci IAC/CEPA pracowali nad sposobami intensyfikacji działań wspierających proces komunikacji i edukacji. Szczególnie wiele uwagi poświęcono roli w tym zakresie Światowej Dekady Różnorodności Biologicznej (DRB) 2011-2020. Ważnym celem tych działań jest powstanie Globalnej Strategii Komunikacji dla Bioróżnorodności, która powinna być wdrożona w ciągu drugiej połowy Dekady RB. Strategia taka powinna oferować stosowne ramy działania dla instytucji państwowych i organizacji społecznych oraz placówek edukacyjnych i naukowych.

Serdeczne pozdrowienia z Kanady dla Kierownictwa, Sekretariatu i Studentów MSOŚ od Dr Billa Coucha

na_strone_WP_000795

Nasz Kolega – kanadyjski specjalista w dziedzinie polityki ochrony środowiska Dr Bill Couch przez wiele lat pracował w UCBS wykładając na MSOŚ m.in. międzynarodowe aspekty ocen oddziaływania na środowisko oraz opiekując się zagranicznymi stypendystami ERASMUS studiującymi w UCBS. Po zakończeniu pracy pan dr Bill Couch powrócił do Kanady. W lipcu 2016r. dyrektor UCBS dr Anna Kalinowska spotkała się w Montrealu z dr Billem Couchem wspominając lata wspólnej pracy i przekazując pozdrowienia od Zespołu UCBS.

Piszą o nas

W numerze 7-8 (lipiec-sierpień) „Środowiska” ukazała się relacja Elżbiety Struckiej z wystawy i seminarium poświęconych Zrównoważonemu Rozwojowi na Uniwersytetach, które miały miejsce na Kampusie Centralnym UW w dniu 21. kwietnia 2016.

Artykuł dostępny jest poniżej:

Artykuł – Środowisko 7-8/2016

Spotkanie Uniwersyteckich Edukatorów dla Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie w Gibraltarze

W dniach 27-29 czerwca 2016 na Uniwersytecie w Gibraltarze odbyło się spotkanie kończące projekt Uniwersyteccy Edukatorzy dla Zrównoważonego Rozwoju oraz konferencja COPERNICUS Alliance.

W wydarzeniu wzięła udział dr Anna Batorczak z UCBS.

Podczas spotkania została zaprezentowana platforma on-line zawierająca materiały edukacyjne opracowane w trakcie trwania projektu UE4SD. W zasobach platformy znajdują się również informacje na temat europejskiej polityki dotyczącej edukacji dla zrównoważonego rozwoju w szkolnictwie wyższym oraz samego zagadnienia edukacji dla zrównoważonego rozwoju (EZR) i podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich.

Platforma on-line projektu UE4SD dostępna jest pod adresem: http://platform.ue4sd.eu/

 

ConferencePosterGibraltar

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.ue4sd.eu

Opinie pracowników i studentów UW na temat segregacji odpadów oraz innych działań przyjaznych środowisku

Przedstawiamy raport będący podsumowaniem przeprowadzonej przez nas ankiety:
Opinie studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego na temat aktualnego stanu gospodarki odpadami, możliwości wprowadzenia usprawnień, jak również kształtowania postaw proekologicznych i zwiększenia poszanowania środowiska przyrodniczego na naszej Uczelni” (pdf)

Ankieta przeprowadzona została drogą online poprzez dołączenie linku do ankiety w treści newslettera UW w lutym 2016 r. Ankieta składała się z pytań zamkniętych i otwartych, na które odpowiedziało 367 pracowników i 420 studentów. W załączonym raporcie dokonaliśmy podsumowania wyników odpowiedzi, ale też załączyliśmy wszystkie odpowiedzi na pytania otwarte oraz uwagi, ponieważ dają one bardzo ciekawy obraz tego, jak postrzegane jest funkcjonowanie UW oraz co zdaniem respondentów powinno być ulepszone.

Raport przedstawiliśmy Władzom i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – dlatego, że wiele osób biorących udział w ankiecie wyraziło zadowolenie z tego, że poruszyliśmy ten temat i wyraziło nadzieję, że przyczyni się to do tego, by – cytując jedną z wypowiedzi: „UW stało się przykładem odpowiedzialnej środowiskowo uczelni”.