Wykłady otwarte UCBS, 2016 r.: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce – Adaptacja do zmian klimatu i odpowiedzialność społeczna – odbywają się w czwartki, godz. 16-18

Globalne zmiany klimatu i towarzyszące temu wielorakie konsekwencje są już niekwestionowanym faktem. Porozumienie zawarte na Konferencji Klimatycznej COP 21 w Paryżu w grudniu 2015 r. to deklaracja państw o podjęciu wysiłków prowadzących do ograniczenia emisji gazów, pogłębiających globalny wzrost temperatury. Na ewentualne efekty tych działań trzeba będzie jednak poczekać, a tymczasem już zaistniałe i dalej postępujące zmiany klimatu wymagają różnorodnych zabiegów adaptacyjnych. Podejmowanie działań, pozwalających osłabić skutki niekorzystnych zmian klimatu, nawet jeśli nie jesteśmy do nich bezpośrednio zobowiązani, jest wyrazem społecznej odpowiedzialności. Czy aby skoncentrowanie się na ograniczaniu emisji dwutlenku węgla nie wyklucza z naszej świadomości faktu, że działania adaptacyjne są niezbędne? Czy skuteczna adaptacja jest możliwa? Na ile różne sektory ludzkiej działalności, a także przyroda mogą się do zmian klimatu przystosować? Jak odpowiedzialność wobec zmian środowiska może przejawiać się w różnych zawodach i instytucjach?

Zwróciliśmy się więc do wybitnych znawców tematu: naukowców oraz praktyków, reprezentujących różne dziedziny wiedzy i obszary zawodowe, aby w tegorocznym cyklu odpowiedzieli na te ważne, aktualne pytania. Poszukiwanie odpowiedzi na nie jest przecież kluczowe dla zachowania prawidłowego funkcjonowania ludzkich osiedli, ochrony naszego zdrowia, a także zabezpieczenia produkcji żywności i bogactwa przyrody.

Zapraszamy na wykłady. Skutki zmian klimatu dotyczą każdego z nas i warto poznać możliwości adaptacji.

Dr Anna Kalinowska, dr Witold Lenart

Dyrekcja Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

 Program wykładów (do pobrania – pdf): tutaj

18.02.  Dr Witold Lenart (UCBS UW) – Adaptacje do zmian klimatu – meandry proceduralne.

25.02.  Krzysztof Kamieniecki (Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny) – Odpowiedzialność społeczna wobec wyzwań środowiskowych. Nauka i media.

03.03.  Marcin Popkiewicz (Ziemia na Rozdrożu) – Rewolucja energetyczna. Ale po co?

10.03.  Prof. dr hab. Zbigniew Karaczun (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) – Czy skuteczna adaptacja do zmian klimatu jest możliwa?

17.03.  Emilia Ślimko (Polska Zielona Sieć, Fundacja Otwarty Plan) – Odpowiedzialna konsumpcja żywności w kontekście zmian klimatu i walki z ubóstwem na świecie.

31.03.  Andrzej Rajkiewicz (Narodowa Agencja Poszanowania Energii) – Efektywność energetyczna w budownictwie z myślą o klimacie.

07.04.  Dorota Zawadzka–Stępniak (była Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – Działania NFOŚiGW w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian – doświadczenia instytucji finansującej projekty.

14.04.  Prof. dr hab. Kazimierz Rykowski (Instytut Badawczy Leśnictwa) – Adaptacje do zmian klimatu i odpowiedzialność społeczna leśników.

21.04.  Prof. dr hab. Barbara Szczepanowska (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa) – Nowe problemy i rozwiązania związane z adaptacją do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych.

28.04.  Ks. dr hab. Ryszard Sadowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Chrześcijańska koncepcja odpowiedzialności za środowisko w świetle encykliki Laudato Si’.

05.05.  Dr Anna Kalinowska (UCBS UW) – Ekosystemy do usług! Adaptacje do zmian klimatu inspirowane przez różnorodność biologiczną.

12.05.  Bartłomiej Kolipiński (Towarzystwo Urbanistów Polskich) – Planowanie przestrzenne w kontekście adaptacji do zmian klimatu.

19.05.  Jolanta Kamieniecka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Wpływ zmian klimatu na turystykę.

02.06.  Z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (30 maja–6 czerwca) – sesja panelowa z udziałem przedstawicieli różnych uczelni: Odpowiedzialność społeczna uniwersytetów w sferze adaptacji do zmian klimatu.

Nowa publikacja projektu Uniwersyteccy Edukatorzy dla Zrównoważonego Rozwoju (University Educators for Sustainable Development – UE4SD) finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Life Long Learning Programme

Podczas dorocznego spotkania uczestników projektu Uniwersyteccy Edukatorzy dla Zrównoważonego Rozwoju (University Educators for Sustainable Development – UE4SD), zorganizowanego w listopadzie 2015r. przez Uniwersytet Madrycki w Centrum Kultury „La Corrala” w Madrycie, została zaprezentowana najnowsza publikacja projektu: „WIODĄCE PRAKTYKI. Rozwój zawodowy nauczycieli akademickich z krajów europejskich w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju”.

Publikacja jest efektem drugiego etapu projektu: „Opracowywanie zasobów merytorycznych” i powstała w oparciu o wiedzę i doświadczenia 53 partnerów działających w obszarze edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR) w europejskich instytucjach szkolnictwa wyższego w 33 krajach.

To kolejny krok po pierwszym etapie realizacji projektu, w którym został dokonany przegląd aktualnie podejmowanych działań dotyczących rozwijania kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie prowadzenia EZR we wszystkich uczestniczących w projekcie krajach. Publikacja zawiera 13 przykładów najlepszych praktyk wybranych spośród wszystkich zebranych w projekcie.

W publikacji omówione zostały charakterystyczne dla EZR kompetencje nauczycieli akademickich oraz możliwości podnoszenia poziomu rozwoju zawodowego w szkolnictwie wyższym w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Dokonano przeglądu strategicznych dokumentów zalecających prowadzenie EZR oraz wskazano, jakie działania na szczeblu politycznym potrzebne są do osiągnięcia praktycznego wprowadzania tej edukacji na uczelniach. W publikacji opisane zostało podejście metodologiczne, zidentyfikowano stosowne procesy i narzędzia oraz zaprezentowano najlepsze praktyki z czterech regionów Europy: północy, południa, wschodu i zachodu. Zawarto również wskazówki i rekomendacje dla dalszych możliwości doskonalenia praktyk rozwoju zawodowego uniwersyteckich edukatorów w zakresie EZR.

Przegląd wybranych 13 najlepszych praktyk z 10 europejskich krajów pokazuje, że obecnie już istnieją znakomite metody rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie EZR. Podejmowane są one w różnych kontekstach kulturowych w całej Europie i mogą służyć jako wzorcowe przykłady do rozwoju nowych inicjatyw doskonalenia zawodowego kadry szkolnictwa wyższego. Takie nowe inicjatywy są potrzebne, ponieważ na wielu europejskich uniwersytetach wciąż brakuje możliwości rozwoju zawodowego w zakresie EZR. Ważnym wsparciem dla powstawania różnych form rozwoju zawodowego – od dużych międzynarodowych konsorcjów do stosunkowo małych sieci instytucjonalnych i wspólnot edukacyjnych – może być uczestnictwo w międzynarodowych sieciach uniwersytetów na rzecz zrównoważonego rozwoju (Uniwersytet Warszawski należy do Europejskiej Sieci Uniwersytetów na rzecz Zrównoważonego Rozwoju COPERNICUS Alliance http://www.copernicus-alliance.org oraz zainicjowanej przez UNEP światowej sieci Global Universities Partnership on Environment for Sustainability GUPES http://www.unep.org/training/programmes/gupes.asp).

Publikacja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych edukacją dla zrównoważonego rozwoju oraz rozwojem kompetencji zawodowych w tym zakresie na poziomie szkolnictwa wyższego. Jest to pozycja przeznaczona dla nauczycieli akademickich, ale także dla osób odpowiedzialnych za rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników uczelni. W szczególności może być wykorzystywana przez decydentów odpowiedzialnych za jakość szkolnictwa wyższego, na przykład przedstawicieli krajowych ministerstw ds. szkolnictwa wyższego, instytucji finansujących, polityków z Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych, a także przedstawicieli samorządów studenckich i administracji uczelni – w celu włączania zasad EZR w kryteria i procedury organów oceniających jakość nauczania na uczelniach wyższych. Adresatami tej publikacji są również organizacje pozarządowe, jednostki administracji samorządowej, stowarzyszenia pedagogów i trenerów współpracujące z uczelniami.

Publikacja projektu EU4SD „WIODĄCE PRAKTYKI. Rozwój zawodowy nauczycieli akademickich z krajów europejskich w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju” powstała po to, by inspirować i wspierać jednostki odpowiedzialne za jakość nauczania na uczelniach wyższych i rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich. Także po to, by służyć pomocą wykładowcom w ocenie własnej pracy i wreszcie, aby przyczyniać się do podejmowania strategicznych decyzji na różnych szczeblach polityki oraz zarządzania instytucjami szkolnictwa wyższego.

Pełny tekst publikacji jest dostępny na stronach projektu pod linkiem:
http://www.ue4sd.eu/outcomes/111-leading-practice-publication-launched-at-the-ue4sd-annual-conference-in-madrid. Więcej informacji na jej temat mogą udzielić: dr Jana Dauha jana.dlouha@czp.cuni.cz oraz dr Dana Kapitulčinová dana.kapitulcinova@czp.cuni.cz – koordynatorki tego zadania projektowego z Uniwersytetu Karola w Pradze.

Informacje na temat projektu można znaleźć na stronie projektu http://www.ue4sd.eu lub kontaktując się z merytorycznym liderem projektu: prof. Daniellą Tilbury daniella.tilbury@unigib.edu.gi z Uniwersytetu w Gibraltarze lub koordynatorem projektu z Uniwersytetu Gloucestershire ue4sd@glos.ac.uk.

Publikacja jest efektem realizacji projektu Uniwersyteccy Edukatorzy dla Zrównoważonego Rozwoju (University Educators for Sustainable Development – UE4SD) finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Life Long Learning Programme.

Kurs edukacji ekologicznej online

Celem kursu jest stworzenie międzynarodowej platformy edukacyjnej, gdzie nauczyciele i studenci będą mogli szkolić się w zakresie wielu dyscyplin związanych z edukacją ekologiczną i poprawą stanu środowiska.

Po ukończonym kursie istnieje możliwość otrzymania certyfikatu.

Zapisy na kurs:
http://www.globalee.net/

kursonline

Wykład Jonathana Peucha o zmianach klimatu i rolnictwie

18 grudnia 2015 odbył się wykład organizowany przez UCBS oraz Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności pod tytułem:

„Zmiany klimatyczne a produkcja i dystrybucja żywności na świecie.
Jaka jest odpowiedzialność korporacji wobec krajów Globalnego Południa?”

Wykład wygłosił Pan Jonathan Peuch – ekspert w zakresie odpowiedzialnego zarządzania własnością ziemi, łowiskami i lasami w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego.

Wykład w języku angielskim – pdf

 

Nasz Człowiek na Światowym Forum Młodzieży UNESCO

Miło nam zakomunikować, że Pan Sylwester Nagórka – student MSOŚ i członek naszej Rady UCBS – reprezentował Polskę na 9. Forum Młodzieży UNESCO, które odbyło się w październiku. Zachęcamy do przeczytania jego relacji z tego spotkania: UNESCO Youth Forum – artykuł

IMG_3771

Spotkanie COPERNICUS Alliance – 25 listopada 2015

25 listopada 2015 przedstawicielki UCBS – doc. dr Anna Kalinowska (dyrektor UCBS) i dr Anna Batorczak – po raz pierwszy wzięły udział w corocznym spotkaniu członków sieci COPERNICUS Alliance.

general meeting CA

Podczas spotkania wspólnie zadecydowano o podjęciu następujących działań:
– rozwój strategii komunikacji zarówno wewnątrz Sieci, jak i w odniesieniu do promocji Copernicus Alliance,
– zwiększenie współpracy z partnerami projektu EU4SD,
– zainicjowanie procesu zaktualizowania Alliance Charta,
– wzmocnienie działań w zakresie zapewniania doskonalenia zawodowego dla członków Sieci,
– przystąpienie do organizacji następnego corocznego spotkania, które będzie miało miejsce w Wiedniu.

Uniwersyteccy Edukatorzy dla Zrównoważonego Rozwoju i COPERNICUS Alliance – spotkanie w Madrycie

23 listopada 2015 przedstawiciele UCBS – dyrektor Centrum doc. Anna Kalinowska i dr Anna Batorczak wezmą udział w corocznym spotkaniu partnerów projektu Uniwersyteccy Edukatorzy dla Zrównoważonego Rozwoju (University Educators for Sustainable DevelopmentUE4SD), które odbędzie się w Madrycie. W trakcie spotkania przedstawione zostaną rezultaty projektu oraz plany jego rozwoju.

Bezpośrednio po spotkaniu projektowym UE4SD – 24 i 25 listopada odbędzie się konferencja sieci uniwersytetów dla zrównoważonego rozwoju COPERNICUS Alliance.

copernicus-alliance-logo

Jej tematem będzie podsumowanie działań związanych z realizacją procesów zrównoważonego rozwoju podejmowanych na uczelniach wyższych.

Więcej informacji na stronie projektu http://www.ue4sd.eu

ue4sd