Zapraszamy do pobrania publikacji „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczanie skutków zmian klimatu”

Serdecznie zapraszamy do pobrania publikacji „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczanie skutków zmian klimatu”. Monografia jest zwieńczeniem projektu o takim samym tytule, który został zrealizowany przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego, w partnerstwie z Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, a także Centrum Informacji o Lasach Państwowych.

Publikacja zawiera autorskie artykuły, opracowane na podstawie wystąpień podczas cyklu seminariów, które odbywały się co tydzień w semestrze letnim 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim oraz referaty z konferencji mającej miejsce 24 października 2014 r. Zarówno seminaria jak i konferencja odbywały się pod tym samym tytułem co cały projekt. Wspólnym celem przedsięwzięcia było przedstawienie możliwości planowania przestrzennego jako narzędzia do tworzenia w obrębie miast i ich otoczeniu warunków ograniczających zmiany klimatu, jak również łagodzących ich skutki. Oba wydarzenia zgromadziły wybitnych specjalistów z wiodących instytucji z całego kraju: architektów, urbanistów, działaczy samorządowych oraz przedstawicieli organizacji społecznych działających na rzecz miast i przedstawicieli środowisk akademickich.

Niestety, ze względu na ściśle ograniczoną objętość książki niektórych tekstów z seminariów, nieco mniej związanych bezpośrednio z tytułem projektu, nie udało się zamieścić w publikacji, w niektórych tekstach niezbędne też było dokonanie skrótów. Przepraszając Autorów należy jednocześnie zaznaczyć, że wszystkie autorskie teksty w pełnym kształcie znajdą Państwo na tej stronie. Dostępna jest również większość prezentacji powerpoint przedstawianych na konferencji, jak również wersje tekstowe.

Mia_idea-FOT.I OKŁ. Książka do pobrania znajduje się tutaj

Publikacja powstała w ramach projektu:” Ogólnopolska konferencja i towarzyszące jej działania: Miasto Idealne – Miasto Zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”.

Projekt objęli patronatem:

Polski Komitet ds. UNESCO                                 Unia Metropolii Polskich

PK-UNESCO-pol                                                                Unia Metropolii Polskich

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Uniwersytet Warszawski.

Zapraszamy na wykłady otwarte: Trzeci Sektor, Czwarta Władza – rola organizacji pozarządowych i mediów we wprowadzaniu zrównoważonego rozwoju w życie

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem zaprasza w semestrze letnim 2014/2015, jak co roku, na otwarte wykłady: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Trzeci Sektor, Czwarta Władza – rola organizacji pozarządowych i mediów we wprowadzaniu zrównoważonego rozwoju w życie.

Wykłady odbywają się w czwartki, w godz. 16-18, w Auli A – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 A.

Program wykładów tutaj

19.02. 2015 r.  Anna Kalinowska, UCBS, UW. Trzeci sektor na świecie – Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i jej Zasobów (IUCN) – organizacja łącząca organizacje, naukowców i instytucje państwowe na drodze do zrównoważonego rozwoju.  Prezentacja znajduje się tutaj

26.02.  Andrzej Pietrucha, Fundacja BOŚ. Żebracy czy liderzy zmiany, marzyciele czy rzemieślnicy? O mitach i faktach na temat pracy w trzecim sektorze oraz zbieraniu pieniędzy na cele społeczne i ekologiczne. Prezentacja znajduje się tutaj

05.03.  Barbara Lewicka-Kłoszewska, Fundacja BOŚ. Ekologiczna misja w życiu, a ekologiczna misja w pracy. Jak zbudować wiarygodność fundacji korporacyjnej „bezdusznej” instytucji finansowej? Prezentacja znajduje się tutaj

12.03.  Zdzisław Stan Nitak, Global Action Plan (GAP). Rozwój zrównoważony a styl życia – praca u podstaw. Prezentacja tutaj

19.03.  Ewelina Skoczeń, Fundacja Ziemia i Ludzie. Recepty dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku na działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Prezentacja tutaj

26.03.  Dariusz Bukaciński, OTOP i UKSW. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – działania dla dobra ptaków i ludzi. Prezentacja tutaj

Konferencja: „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem  UW zorganizowało konferencję: „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”.

Konferencja odbyła się 24 października 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Program konferencji tutaj

Celem konferencji było przedstawienie możliwości planowania przestrzennego jako narzędzia do tworzenia w obrębie miast i w ich otoczeniu takich warunków, które ograniczą zmiany klimatu oraz zmniejszą ich skutki.

Prezentacje wygłoszone na Konferencji oraz artykuły pokonferencyjne:

Sesja plenarna

Arch. Grzegorz Buczek – Aktualne problemy rozwoju gospodarki przestrzennej na terenach zurbanizowanych w Polsce.  Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, dr Iwona Zwierzchowska - Sterowanie rozwojem aglomeracji i planowanie strategiczne rozwoju miast z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Sesja A. Problemy planowania terenów miejskich i metropolitalnych

Sesja tematyczna A 1.

Dr arch. Maciej Borsa (Prezes Oddziału TUP w Katowicach) – Metabolizm miasta.  Artykuł na podstawie prezentacji  tutaj

Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk, dr Magdalena Kuchcik, mgr Paweł Milewski, mgr Jakub Szmyd – Miejska wyspa ciepła w Warszawie w świetle zmian klimatu i zmian zagospodarowania przestrzennego.  Prezentacja tutaj,  artykuł tutaj

Dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. Politechniki Gdańskiej  – Współczesne przemiany struktury miast i  obszarów metropolitalnych. Prezentacja  tutaj, artykuł tutaj

Prof. dr. inż. Wojciech Suchorzewski – Struktura przestrzenno-funkcjonalna miasta kluczowym uwarunkowaniem zrównoważonej mobilności oraz efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Sesja tematyczna A 2.

Mgr Bartłomiej Kolipiński (Prezes Oddziału TUP w Warszawie) – Kultura planowania przestrzennego. Artykuł na podstawie prezentacji tutaj

Dr Janusz Radziejowski – Polityka rozwoju miast a ich adaptacja do zmian klimatu. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Dr Witold Lenart – Zmiany klimatu w miastach a  zagrożenie niską emisją. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Sesja B. Podejście ekosystemowe do miast – usługi na rzecz adaptacji do zmian klimatu

Sesja B 1.

Prof. dr hab. Halina Szczepanowska (Wicedyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej i  Mieszkalnictwa) – Dobre praktyki w  zakresie zagospodarowania przestrzeni miejskiej zieloną infrastrukturą, zwłaszcza drzewami. Artykuł na podstawie prezentacji tutaj

Dr Marek Sitarski, dr inż. Marzena Suchocka – Ocena funkcjonowania drzew i  krzewów w warunkach oddziaływania infrastruktury technicznej miasta. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Dr Piotr Fogel (IGPIM) – Wskaźniki rozwoju zrównoważonego miasta. Artykuł na podstawie prezentacji tutaj

Mgr inż. arch. krajobrazu Bartosz Dankiewicz – Zielone ściany – zielone elewacje dostosowane do warunków klimatycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Łagodzenie efektu miejskiej wyspy ciepła, poprawa klimatu akustycznego, poprawa retencji wód opadowych. Prezentacja tutaj

Sesja B 2.

Dr Anna Kalinowska – Edukacja mieszkańców miast w kierunku adaptacji do zmian klimatu. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Mgr inż. Małgorzata Mickiewicz – Park narodowy u wrót miasta – wyzwania edukacyjne i rekreacyjne. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Dr hab. Barbara Szulczewska, prof. SGGW – Zielona infrastruktura miasta. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Konferencja dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Uniwersytet Warszawski.

 

Zapraszamy na zajęcia: Wybrane aspekty zrównoważonej gospodarki odpadami i praktyczne zastosowanie wermikultury; oraz Ekofilozofia i zrównoważony rozwój

Zapraszamy na zajęcia, które odbędą się na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska, z projektu NUW – Nowoczesny Uniwersytet, w dniach od 7 października do 7 listopada 2014 r. Prowadząca – prof. dr hab. Joanna Kostecka z Katedry Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej, z Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego – jest znaną specjalistką z zakresu edukacji środowiskowej i zrównoważonej gospodarki odpadami, a zwłaszcza metod biologicznych. Zajęcia (wykłady, ćwiczenia, seminaria) są w ramach oferty przedmiotów do wyboru. Dostępne są dwa bloki: Wybrane aspekty zrównoważonej gospodarki odpadami (we wtorki i czwartki) oraz: Ekofilozofia i zrównoważony rozwój (w piątki),  Konsultacje – Seminarium (w środy).

Szczegółowy program znajduje się tutaj.

 

Wykłady otwarte: Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczanie skutków zmian klimatu.

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem zaprasza w semestrze letnim 2013/2014, jak co roku, na otwarte wykłady: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce. W tym roku wykład poświęcony jest zrównoważonemu rozwojowi terenów zurbanizowanych, co najlepiej oddaje tytuł całego cyklu wykładów:

Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczanie skutków zmian klimatu.

Czytaj dalej

Projekt: „Miasto idealne – miasto zrównoważone”

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) wraz z instytucjami partnerskimi: Lasami Państwowymi (LP), Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (IGPiM) i Towarzystwem Urbanistów Polskich (TUP) prowadzi projekt: „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”. Czytaj dalej

Wykład prof. Michaela Grubba

Zapraszamy na wykład otwarty prof. Michaela Grubba – EKONOMIA PLANETARNA: Energia, zmiany klimatu i trzy obszary zrównoważonego rozwoju (PLANETARY ECONOMICS: Energy, Climate Change and the three domains of sustainable development).

Wykład (w języku angielskim) odbędzie się w poniedziałek, 18.11.2013 r., w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, sala nr 2a, Budynek C, al. Niepodległości 128, róg ul. Madalińskiego.

Aby pobrać program wykładu kliknij tutaj.

Wystawa „Lasy wokół miast – piękno, przyjazny klimat, wypoczynek”

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) zaprasza do obejrzenia wystawy „Lasy wokół miast – piękno, przyjazny klimat, wypoczynek” współorganizowanej z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych (CILP). Wystawę można będzie oglądać w dniach 5-19 listopada 2013 r., w Galerii Uniwersytetu Warszawskiego, w Pałacu Kazimierzowskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Czytaj dalej

O UCBS w Radiu Kampus

radio_kampus_logo-trans

Zapis audycji, wyemitowanej przez Radio Kampus UW, w dniu 5.03.2013 r. Audycja odbywała się „na żywo”, w godz. 11.30-12.00. Dotyczyła świadomości ekologicznej studentów, pojęciu zrównoważonego rozwoju i wykładów UCBS w tej dziedzinie.

Zapraszamy serdecznie do pobrania i wysłuchania audycji w formacie mp3 – kliknij tutaj.