Rada dydaktyczna jednomyślnie za utworzeniem studiów „Ochrona Zwierząt”

Na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2023 r. Rada dydaktyczna UCBS jednomyślnie podjęła uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o utworzenie kierunku studiów Ochrona Zwierząt (studia II stopnia – magisterskie), przyjmując propozycję programu studiów dla tego kierunku.

Kształt programu wypracował zespół pod kierunkiem dr hab. Cezarego Błaszczyka, przy wsparciu jednostek mających współorganizować studia. Propozycja nowych studiów spotkała się także z pozytywną opinią obecnych na posiedzeniu Rady dydaktycznej interesariuszy zewnętrznych: Pani Doroty Jedynak (Dyrektor Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy), Pani Patrycji Stawiarz (Zastępcy Dyrektora Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy), Pana Jakuba Romanowskiego (Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Gatunkowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska), Pani Karoliny Nowakowskiej (Wydział ds. Środowiska Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Klimatu i Środowiska). Wystąpienie o utworzenie studiów zaaprobowali również obecni na Radzie dydaktycznej studenci. Wniosek rozpatrzy Senat UW oraz Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia po zaopiniowaniu przez Radę Samorządu Studentów UCBS.

Nabór na studia Ochrona Zwierząt planowany jest już w tym roku akademickim, a ich początek od roku akademickiego 2024/2025. Studia będą elitarne, limit przyjęć to 25 studentów. W organizację studiów, poza UCBS, zaangażowane są: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Biologii, Wydział Artes Liberales oraz Wydział Psychologii.

Link do uchwały Rady dydaktycznej

Warsztaty Ministerstwa Klimatu i Środowiska w UCBS

4 i 6 grudnia w siedzibie UCBS odbyły się warsztaty dla studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska zorganizowane w ramach współpracy naszej jednostki z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Pierwsze warsztaty zatytułowane: Zaangażowanie mieszkańców w działania związane z odbetonowaniem i zazielenianiem przestrzeni publicznych, poprowadziły Agata Skrzypek i Patrycja Ciechańska z Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej w MKiŚ, zajmujące się m. in projektami Miasto z klimatem i Koniec z betonem w centrach miast oraz szeroko rozumianą współpracą z samorządami w tematyce związanej z adaptacją do zmian klimatu czy zrównoważonym rozwojem miast. Prelegentki w części wprowadzającej objaśniły terminy i zjawiska związane ze zmianą klimatu, zaprezentowały jednotematyczne badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dotyczące zieleni miejskiej, a także przedstawiły zadania realizowane przez Wydział ds. Miast i Adaptacji do zmian klimatu

Warsztaty zatytułowane: Jak budować świadomość ekologiczną mieszkańców Polski? miały na celu zaangażowanie uczestników w generowanie pomysłów i opracowywanie koncepcji działań na rzecz budowania świadomości ekologicznej mieszkańców Polski. Prowadzącymi byli Adam Kiedrowski i Monika Wojciechowska z Departamentu Edukacji i Komunikacji MKiŚ – w Ministerstwie zajmują się działaniami informacyjno-edukacyjnymi wiązanymi z ekologią, klimatem i ochroną środowiska. Prelegenci przedstawili zadania realizowane przez Departament Edukacji i Komunikacji MKiŚ, a także pokazali jak można wykorzystać wyniki trackingowe badań świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski.

Częścią główną warsztatów była praca w grupach i prezentacja pomysłów, podczas której studenci MSOŚ mogli wykorzystać nabytą wiedzę i wykazać się kreatywnością.

Prowadzącym dziękujemy za ciekawe wystąpienia, a naszym studentom za zaangażowanie i aktywny udział w warsztatach.

grafika: MKiŚ

Grant Copernicus Alliance dla UCBS

Parę dni temu dotarła do nas wspaniała informacja o przyznaniu UCBS grantu w ramach sojuszu Copernicus Alliance .

Grant został przyznany dla wspierania współpracy UCBS z Uniwersytetem Karola w Pradze, a jego celem jest angażowanie studentów we wspólne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na obu Uniwersytetach. Jest wiele płaszczyzn współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Uniwersytetem Karola w Pradze: Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów 4EU+, program Erasmus oraz współpraca w ramach sojuszu Copernicus Alliance. Współpraca w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju stwarza wspaniały potencjał dla połączenia tych wszystkich możliwości współpracy.

Inicjatorkami tego projektu jest dr Anna Batorczak– kierowniczka studiów Sustainable Development, realizowanych w UCBS oraz dr Jana Duha z Uniwersytetu Karola w Pradze

Dzięki tej inicjatywie studenci z obu uczelni będą mogli wymieniać się pomysłami i wspierać nawzajem podczas sesji online i wizyt studyjnych. Studenci obu uczelni będą mogli ocenić state-of-the-art swoich uczelni w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Będą mogli również określić, jakie działania chcieliby podjąć w zakresie szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju.

W oparciu o te działania zostanie opracowany przewodnik na temat tego, w jaki sposób już istniejąca oraz przyszła współpraca obu uniwersytetów może być wykorzystana dla wzajemnej współpracy i wspierania Zrównoważonego Rozwoju na uniwersytetach.

Ta dobra informacja, to także okazja aby zachęcić wszystkich do korzystania z możliwości jakie daje COPERNICUS Alliance – europejska sieć uniwersytetów i szkół wyższych zaangażowanych w transformacyjne uczenie się i zmiany na rzecz zrównoważonego rozwoju https://www.copernicus-alliance.org/

O Copernicus Alliance

COPERNICUS Alliance ma swoje początki w 1993 r., kiedy Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów, uznając kluczową rolę uniwersytetów w realizacji Agendy 21, zainicjowało w Genewie COPERNICUS CAMPUS i Kartę CRE COPERNICUS. Rektorzy, i prorektorzy europejskich uniwersytetów zostali zaproszeni do poparcia i wsparcia Karty, która nakreśliła dziesięć „ścieżek zmian”, w tym wartości i etykę zrównoważonego rozwoju, edukację dla pracowników i studentów uniwersytetów oraz instytucjonalne ramy strategiczne. Karta, która jest częścią COPERNICUS Alliance, została zatwierdzona przez 328 europejskich uniwersytetów, pokazując ich zaangażowanie w prowadzenie zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W 2007 r. grupa uniwersytetów partnerskich, które były aktywnie zaangażowane w inicjatywę COPERNICUS CAMPUS, zebrała się, aby zmienić ramy działań i wzmocnić potencjał sieci. Ze względu na zmianę pierwotnego programu, COPERNICUS CAMPUS został ponownie uruchomiony i przemianowany na COPERNICUS Alliance. Jego oficjalne otwarcie miało miejsce w 2010 roku w Grazu w Austrii. W 2011 r. opracowano zaktualizowaną Kartę COPERNICUS 2.0, wzywającą do większego zaangażowania uniwersytetów w reorientację w kierunku zrównoważonego rozwoju. Podczas gdy ta Karta nadal jest dokumentem referencyjnym, obecne cele COPERNICUS Alliance są nakreślone w Planie Działania CA.

Sojusz COPERNICUS (CA) ma na celu umożliwienie europejskim instytucjom szkolnictwa wyższego i ich partnerom wspólnego identyfikowania wyzwań w szkolnictwie wyższym na rzecz zrównoważonego rozwoju (HESD) oraz przewodzenia rozwojowi procesów, narzędzi i wiedzy, aby sprostać tym wyzwaniom z perspektywy całej instytucji. CA zapewnia platformę i organizuje wydarzenia, podczas których jej obecni i przyszli członkowie mogą dzielić się zasobami i wspólnie rozwijać innowacyjne inicjatywy edukacyjne na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zapewnia „fundusze współpracy” dla wysiłków członków w zakresie tworzenia sieci i wspiera wspólne propozycje HESD poprzez doradztwo i sojusze. CA promuje również zaangażowanie decydentów i interesariuszy społeczności na poziomie europejskim i globalnym oraz regularnie świętuje działania ambasadorów członków. CA zdecydowanie zobowiązuje się do zmniejszenia śladu ekologicznego swoich działań.

Rynek pracy w dobie zielonej transformacji

W wyniku zielonej transformacji do końca dekady może pojawić się nawet 300 tysięcy nowych miejsc pracy związanych nie tylko z ekologia i energetyką. Dlatego już teraz warto kształcić się w obszarze zrównoważonego rozwoju i rozwijać zielone kompetencje.

W wywiadzie dla Wyborcza.biz Dyrektor UCBS- dr Mariola Zalewska, mówi:

– Uniwersytet Warszawski od 30 lat prowadzi międzywydziałowe studia ochrony środowiska w języku polskim. Od pięciu lat prowadzi kierunek w języku angielskim Sustainable Development (zrównoważony rozwój), na którym studiują studenci z całego świata.

Studia mają dostarczyć interdyscyplinarnej wiedzy – od chemii i biologii po ekonomię czy politykę regionalną. A jeśli chodzi o konkretne kompetencje, to np. umiejętność raportowania zrównoważonego rozwoju, co niedługo zgodnie z dyrektywą UE stanie się dla przedsiębiorstw obowiązkiem. – Oferujemy to, czego rynek będzie wkrótce potrzebował – podsumowuje dr Zalewska.

źródło:  Wyborcza.biz: „Przyszłość rynku pracy należy do zielonych kołnierzyków”

Badania rynku pracy wskazują wzrost zapotrzebowania na zielone kompetencje, a już od przyszłego roku unijna dyrektywa CSRD (z ang. Corporate Sustainability Reporting Directive, czyli dyrektywa sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju), wprowadzić ma w wielkich korporacjach obowiązek realizacji ESG, czyli działań na rzecz środowiska (ang. environment), społecznej odpowiedzialności (ang. social responsibility) i ładu korporacyjnego (ang. corporate governance).

Naprzeciw wyzwaniom rynkowym wychodzą uczelnie wyższe w tym Uniwersytet Warszawski i nasze Centrum. UCBS jest liderem w kształceniu ekspertów od zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. W dobie transformacji energetycznej i systematycznego wzrostu zapotrzebowania na zawody takie jak doradcy energetyczni, specjaliści ds. zielonej certyfikacji, specjaliści od rekultywacji, czy osoby zajmujące się raportowaniem ESG oferta naszych studiów już teraz pozwala zdobywać studentom gruntowną wiedzę w tych obszarach.

Więcej o przyszłości rynku pracy w kontekście wdrażania zrównoważonego rozwoju, o zielonych kołnierzykach, zielonej transformacji i zielonych kompetencjach przeczytasz w artykule: Przyszłość rynku pracy należy do zielonych kołnierzyków autorstwa Kasi Bieleckiej.

fot: Freepik

Konferencja „Boosting the potential of Joint Degrees in Erasmus Mundus Joint Master Programmes” 30.11-1.12.2023

W dniach 30.11-1.12, w Brukseli, trwa pierwsza doroczna konferencja zatytułowana: „Boosting the potential of Joint Degrees in Erasmus Mundus Joint Master Programmes”.

Konferencja jest poświęcona wieloaspektowym doświadczeniom płynących z programu Erasmus Mundus w przyznawaniu wspólnych stopni naukowych. Jest to okazja do omówienia kluczowych wniosków wyciągniętych przez konsorcja EMJM, podkreślając wartość dodaną takich rozwiązań dla studentów, pracodawców i instytucji szkolnictwa wyższego w całej Europie i poza nią. Uczestnicy analizują bieżące wyzwania i identyfikują kluczowe mechanizmy wspierające oraz dobre praktyki na poziomie instytucjonalnym, krajowym i europejskim.

Wydarzenie to jest angażującą platformą dialogu, wzajemnego uczenia się i nawiązywania kontaktów przez wszystkie zainteresowane konsorcja Erasmus Mundus, a także kluczowych europejskich i krajowych interesariuszy. Jest to bogate źródło inspiracji dla społeczności Erasmus Mundus. Przemówienia, dyskusje panelowe, instytucjonalne studia przypadków i wymiany przy okrągłym stole- to punkty główne konferencji.

Podczas wydarzenia odbywają się również dyskusje na temat możliwych powiązań między programem Erasmus Mundus, a nowymi projektami pilotażowymi w zakresie wspólnego europejskiego oznaczenia stopni naukowych.

W konferencji bierze udział Dyrektor UCBS, a także koordynator krajowy studiów wspólnych realizowanych w ramach EMJM- Global Environment and Development (MERGED)- dr Mariola Zalewska. Więcej informacji o kierunku MERGED znajdziesz tutaj lub na stronie merged.info.

MERGED online Open House 7.12.2023

Enrollment in Global Environment and Development is underway. We know you have many questions that you would like to know the answer to. The MERGED team is here to help you get to know our studies better!

So book your time now for an online Open House MERGED meeting. On that day, the program will be presented and all your questions will be answered.

When?
December 7, Thursday
At 4:30 and 5:30 PM Danish time (CET)

Meet us on Zoom

See you soon!

Spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt w sprawie nowych studiów

W dniu 16 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie Dyrektora ds. kształcenia UCBS, dr Aleksandra Jakubowskiego, z Branżową Komisją Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt m.st. Warszawy.

Spotkanie poświęcone było przedstawieniu koncepcji i programu studiów na powstającym kierunku „Ochrona Zwierząt”, który planowo zostanie uruchomiony na Uniwersytecie Warszawskim od roku akademickiego 2024/2025. Członkowie Komisji pozytywnie ocenili zamierzenie uruchomienia nowego kierunku studiów. Jednocześnie zwrócili uwagę na potrzebę uwzględnienia w programie zagadnień siedliskowych oraz intensywną naukę regulacji prawa karnego, chroniących zwierzęta.

Konsultacje nowych programów studiów z Biurem Ochrony Środowiska m.st. Warszawy

W dniu 10 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie Dyrektora Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy Pani Doroty Jedynak oraz Zastępcy Dyrektora tego Biura Pani Patrycji Stawiarz z Dyrektorem ds. kształcenia UCBS Panem dr. Aleksandrem Jakubowskim.

Przedmiotem spotkania było omówienie nowych programów studiów przygotowywanych w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Kierownictwo Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy wyraziło zadowolenie z kształtu projektowanych programów, w tym z uwzględnienia sugestii i potrzeb Biura.

Studenci nowych i zreformowanych studiów będą mogli realizować praktyki zawodowe w komórkach Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy. Jednocześnie ustalono plan konsultacji programów studiów w ramach dyskusji społecznej prowadzonej przez m.st. Warszawę.

INVITATION to „Cultural Orientation” workshop on 23.11.2023

Welcome Point invites all international (non-Polish) Students to CULTURAL ORIENTATION WORKSHOP on 23rd November (Thursday), 3.00 – 7.15 pm.

Registration form: https://forms.gle/6Nr9VXkCQHMn9bXZ9 

What will you learn?
• Polish culture – an overview, national and everyday symbols
• Most common behaviour and communication styles
• Polish dos and don’ts
• Living in Warsaw
• Significant Polish Contexts: historical, geographical, cultural one
• Important Polish Dates and Traditions

The workshop is free of charge. Snacks included.

All you have to do is to:
1. sign up,
2. accept UW and NAWA regulations,

3. come and participate in the event at the given time and place.

More workshops are coming soon! Check https://welcome.uw.edu.pl/ for updates.
If you have questions, please write to: welcome.event@uw.edu.pl

Global Environment and Development (MERGED)- admission start

MERGED admission

The world faces unprecedented problems–natural resources are disappearing, global value chains supply unsustainable products, standard agricultural production systems are outdated, millions live in poverty, and the climate is changing for the worse. Do you want to contribute to solving these problems? Are you looking for a master’s programme combining theories with fieldwork?

Then the MSc programme in Global Environment and Development (MERGED) is your answer! This elite two-year European Mundus Joint Master Degree programme will enable you to handle today’s global challenges concerning the sustainable use of natural resources and developing new agricultural production systems. MERGED is a joint programme developed and implemented by universities in Denmark, Italy, and Poland.

The programme provides MERGED students with coordinated and direct access to high-quality teaching in Europe. And you can use the international research networks of the teaching staff to find topics and supervisors – when you decide on your thesis topic. The first year, all MERGED students are at the University of Copenhagen in Denmark. Besides the many field trips in individual modules, there is a joint spring school where you carry out interdisciplinary fieldwork using the knowledge and tools acquired in the classrooms. In the second year, you choose between the specialisation in Sustainable Environmental Devel opment at the University of Warsaw in Poland and the specialization in Agricultural Development at the University of Milano in Italy.

JOIN THE MASTER IN GLOBAL ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT MERGED!


When to apply?
The Application Portal opens:
Citizens from any country not mentioned below: 15 November
Citizens from EU, Iceland, Norway, Liechtenstein, or Switzerland: 16 January

Application deadline:
Deadline for citizens from any country not mentioned below: 15 January
Deadline for citizens from EU, Iceland, Norway, Liechtenstein, or Switzerland: 1 March


For more information, visit www.merged.info. You can read about the programme and partner universities, available scholarships, find application forms, etc.