Rada dydaktyczna jednomyślnie za utworzeniem studiów „Ochrona Zwierząt”

Na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2023 r. Rada dydaktyczna UCBS jednomyślnie podjęła uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o utworzenie kierunku studiów Ochrona Zwierząt (studia II stopnia – magisterskie), przyjmując propozycję programu studiów dla tego kierunku.

Kształt programu wypracował zespół pod kierunkiem dr hab. Cezarego Błaszczyka, przy wsparciu jednostek mających współorganizować studia. Propozycja nowych studiów spotkała się także z pozytywną opinią obecnych na posiedzeniu Rady dydaktycznej interesariuszy zewnętrznych: Pani Doroty Jedynak (Dyrektor Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy), Pani Patrycji Stawiarz (Zastępcy Dyrektora Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy), Pana Jakuba Romanowskiego (Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Gatunkowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska), Pani Karoliny Nowakowskiej (Wydział ds. Środowiska Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Klimatu i Środowiska). Wystąpienie o utworzenie studiów zaaprobowali również obecni na Radzie dydaktycznej studenci. Wniosek rozpatrzy Senat UW oraz Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia po zaopiniowaniu przez Radę Samorządu Studentów UCBS.

Nabór na studia Ochrona Zwierząt planowany jest już w tym roku akademickim, a ich początek od roku akademickiego 2024/2025. Studia będą elitarne, limit przyjęć to 25 studentów. W organizację studiów, poza UCBS, zaangażowane są: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Biologii, Wydział Artes Liberales oraz Wydział Psychologii.

Link do uchwały Rady dydaktycznej

Posted in Aktualności.