Scholarship

Na Uniwersytecie Warszawskim student może się ubiegać o następujące stypendia:
  •  Stypendium socjalne
  •  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  •  Zapomoga
  •  Stypendium Rektora
Stypendium socjalne

1. Aby otrzymać stypendium socjalne należy wypełnić Oświadczenie o dochodach, posługując się dokumentacją za bieżący rok podatkowy. Studenci, którzy wnioskowali o akademik przez USOSweb nie muszą ponownie wypełniać Oświadczenia.

2. Wygenerowany w USOSweb wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w Komisji Stypendialnej (pok. 2007 w sekretariacie ds. studenckich).

3. Złożenie papierowego wniosku w terminie pozwala uzyskać stypendium socjalne również za październik. Złożenie go po tym terminie skutkuje przyznaniem pieniędzy od listopada.

4. Można ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Takie stypendium może otrzymać student, który złożył wraz z wnioskiem odpowiednie oświadczenie.

  • Istnieje maksymalny dochód na osobę w rodzinie upoważniający do otrzymania stypendium socjalnego.
  • Wysokość stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.
Stypendium Rektora

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy

  • zaliczyli wszystkie przedmioty wymagane programem danego etapu studiów,
  • w poprzednim roku akademickim nie przebywali na urlopie dziekańskim,
  • nie uzyskali uprzednio tytułu licencjata (jeśli wnioskują na studiach I stopnia).

Stypendium rektora będzie przyznane na podstawie wysokiej średniej ocen albo wybitnych osiągnięć sportowych uzyskanych w poprzednim roku akademickim.

1. Wnioski generuje się w USOSweb na początku października. Wygenerowanie wniosku w USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w określonym terminie w sekretariacie ds. studenckich. Wnioski złożone po terminie nie będą przyjmowane.

2. Wniosek można złożyć na każdym kierunku, na którym jest się studentem. Stypendium można pobierać jednak tylko na jednym kierunku.

3. Średnią ocen studenta wylicza sekretariat ds. studenckich.

4. Studenci, którzy poprzednim w roku akademickim studiowali w innej niż UW uczelni, zobowiązani są załączyć do wniosku wystawione przez tę uczelnię zaświadczenie o wysokości średniej uzyskanej w tymże roku akademickim.

5. Stypendium przyznawane jest od 5% do 10% najlepszych studentów każdego roku każdego kierunku (dokładny % ogłaszany jest w odpowiednim Zarządzeniu Rektora UW przed wypłatą pierwszej raty stypendium w danym roku akademickim). Prorektor ds. studenckich na wniosek właściwego organu Samorządu Studentów, w porozumieniu z kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej może postanowić, że procent studentów, o którym mowa, będzie obliczany w stosunku do całego kierunku studiów.

6. Studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus mogą otrzymać świadczenie. Wniosek można przysłać pocztą albo upoważnić do jego złożenia osobę trzecią.