MSOŚ I stopnia

Program Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska I stopnia składa się z:
  • przedmiotów podstawowych: matematyka, statystyka, fizyka, biologia, chemia;
  • przedmiotów kierunkowych: ekologia i ochrona przyrody, geologia, geomorfologia i gleboznawstwo, hydrologia, meteorologia i klimatologia, mikrobiologia, biochemia, prawo i ekonomia w ochronie środowiska, instrumenty ochrony środowiska, zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, technologie w ochronie środowiska;
  • przedmiotów ogólnych: technologia informacyjna, język obcy i wychowanie fizyczne (szeroki wybór z kilkudziesięciu dyscyplin sportowych i kilkunastu języków obcych);
  • przedmiotów do wyboru – spośród bogatej oferty całego UW;

W programie naszych studiów teoria podbudowana jest praktyką, którą stanowią ćwiczenia terenowe w górach i nad morzem oraz praktyka zawodowa w instytucjach związanych z ochroną środowiska.

Na I roku studiów studenci zapoznają się z procesami strefy brzegowej Bałtyku (wizyta w Stacji Morskiej w Helu oraz w Słowińskim Parku Narodowym) oraz z technologiami czystej energii (zwiedzanie Elektrowni Wodnej w Żarnowcu).

Na II roku studiów studenci poznają wzajemne zależności między elementami środowiska: budową geologiczną, szatą roślinną, działalnością przemysłową lub rolniczą człowieka na przykładzie Gór Świętokrzyskich.

W Górach Świętokrzyskich studenci odbywają także szkolenie w zakresie wykorzystania aktualnych i archiwalnych zdjęć lotniczych do monitorowania zmian zachodzących w środowisku i sporządzania map przestrzennego zagospodarowania terenu.

Przewidzianą w programie studiów na III roku praktykę zawodową można odbyć m.in. w Ministerstwie Środowiska, Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Instytucie Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Parkach Narodowych i Krajobrazowych, itp. Student samodzielnie wybiera miejsce odbywania praktyki.

Ukończenie studiów wiąże się z napisaniem pracy dyplomowej, która może być pracą przeglądową wykonaną na podstawie literatury; wykonaniem i opisem eksperymentu; samodzielnym opracowaniem związanym z dowolnym przedmiotem kierunkowym lub praktycznym zastosowaniem wiedzy zdobytej w czasie studiów do rozwiązania lokalnego problemu ochrony środowiska.

Profil absolwenta

W wyniku kształcenia na studiach I stopnia absolwent kierunku miedzywydziałowe studia ochrony środowiska (MSOŚ) w UCBS posiada gruntowną interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.