Szkolenie BHP dla studentów

Informujemy o terminach  szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Dla semestru zimowego:

 • I termin od 2 listopada 2021 r. do lutego 2022 r.
 • II termin od 25 lutego 2022 r. do 6 marca 2022 r.

Dla semestru letniego:

 • I termin: od 21 marca 2021 r. do 10 lipca 2022 r.
 • II termin od 29 sierpnia 2022 r. do 11 września 2022 r.

Dodatkowych terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.

Więcej informacji tutaj

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w UCBS- relacja

1 października w budynku wydziału Geologii przy ulicy Żwirki i Wigury 93 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele społeczności akademickiej UW, studenci kierunków Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, Sustainable Development oraz zaproszeni goście.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego i hymnu Unii Europejskiej, po czym przemówienie wygłosiła dr Mariola Zalewska, Dyrektor UCBS. Po przemówieniu p. Dyrektor odbyła się immatrykulacja i uroczysta przysięga nowych studentów. Obchody uświetnił wykład dr hab. Grzegorza Tchorka z Wydziału Zarządzania UW pt. Wyzwania transformacji energetycznej.

   

fot. UCBS

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w UCBS

Serdecznie zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
i Zrównoważonym Rozwojem, która odbędzie się 1 października (piątek) 2021 r.  o godzinie 11:30 w Sali 3012, p. 3, w budynku Wydziału Geologii, ul. Żwirki i Wigury 93.

W tym roku wydarzenie uświetni wykład dr hab. Grzegorza Tchorka z Wydziału Zarządzania UW pt. „Wyzwania transformacji energetycznej„.

Inauguracja odbędzie się w warunkach zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19).
Wszyscy goście zaproszeni na uroczystość są proszeni o założenie maseczek ochronnych.

Organizacja kształcenia na UW w roku akademickim 2021/2022

W związku ze zbliżającym się początkiem nowego roku akademickiego rektor Uniwersytetu Warszawskiego określił zasady organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 oraz zasady organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym.

Zasady organizacji kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim od 1 października 2021 r.

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

 • Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim będą co do zasady prowadzone w trybie stacjonarnym. Na studiach stacjonarnych: pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz w szkołach doktorskich wybrane zajęcia dydaktyczne, w szczególności wykłady, kursy i szkolenia, mogą być wyjątkowo prowadzone w trybie zdalnym.
 • Na studiach niestacjonarnych: pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, na studiach doktoranckich, jak również na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach wszystkie zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w trybie zdalnym.
 • W ramach konkretnego przedmiotu grupy zajęciowe mogą zostać podzielone na te, które realizują zajęcia w trybie stacjonarnym oraz te, które realizują je w trybie zdalnym.
 • Lektoraty z języków obcych nowożytnych oraz zajęcia ogólnouniwersyteckie mogą być prowadzone w trybie zdalnym.

PROWADZENIE ZAJĘĆ W TRYBIE ZDALNYM

O prowadzeniu zajęć dydaktycznych w całości lub w części w trybie zdalnym może zdecydować:

 • kierownik jednostki dydaktycznej − w odniesieniu do zajęć na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych;
 • kierownik studiów doktoranckich – w odniesieniu do zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich; dyrektor szkoły doktorskiej – w odniesieniu do zajęć prowadzonych w szkole doktorskiej;
 • kierownik jednostki organizacyjnej lub inna wyznaczona przez niego osoba – w odniesieniu do kursów i szkoleń.

Zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym nie mogą odbywać się wyłącznie asynchronicznie.

OKRESOWE PROWADZENIE ZAJĘĆ W TRYBIE ZDALNYM

 • Zajęcia dydaktyczne, które z założenia miały odbywać się stacjonarnie, mogą przez określony czas być prowadzone zdalnie, za zgodą odpowiednio kierownika jednostki dydaktycznej lub dyrektora szkoły doktorskiej.
 • O przejściu na tryb zdalny uczestnicy zajęć muszą zostać poinformowani z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

EGZAMINY I ZALICZENIA

 • Egzaminy i zaliczenia będą prowadzone w trybie stacjonarnym. W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym.
 • Egzaminy dyplomowe przeprowadzane będą w trybie stacjonarnym.
 • O ewentualnym trybie zdalnym decyduje kierownik jednostki dydaktycznej na wniosek kierującego pracą dyplomową.

EGZAMINY I ZALICZENIA W TRYBIE ZDALNYM

 • Informacje na temat przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym będą zamieszczane w sylabusie przedmiotu. Brak takiej adnotacji w sylabusie będzie oznaczać, że egzamin czy zaliczenie odbędzie się w trybie stacjonarnym.
 • W uzasadnionym przypadku kierownik jednostki dydaktycznej lub dyrektor szkoły doktorskiej będzie mógł podjąć decyzję o zdalnej formie zaliczenia czy egzaminu, gdy w sylabusie nie zostało to uwzględnione.
 • Do przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym co do zasady będą używane następujące narzędzia informatyczne: platforma e-learningowa „Kampus”; narzędzia Google dostępne w pakiecie „G Suite dla Szkół i Uczelni”, w szczególności Google Meet; Microsoft Teams i „Zoom”.
 • Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych nowożytnych mogą odbywać się zdalnie.

KONSULTACJE I DYŻURY DYDAKTYCZNE

 • Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych będą odbywać się stacjonarnie w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego.
 • W uzasadnionych przypadkach konsultacje i dyżury dydaktyczne mogą odbywać się zdalnie.

ZAKRYWANIE UST I NOSA

 • W budynkach Uniwersytetu Warszawskiego obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.
 • Prowadzący zajęcia może zdecydować, że ze względu na charakter zajęć uczestnicy mogą nie używać maseczki.
 • Prowadzący zajęcia są zwolnieni z obowiązku zakrywania ust i nosa.

UCZESTNICY ZAJĘĆ Z GRUP ZAGROŻONYCH

 • Studenci i doktoranci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w trybie stacjonarnym, mogą wystąpić do kierownika jednostki dydaktycznej o zgodę na indywidualną organizację studiów lub do dyrektora szkoły doktorskiej o zgodę na indywidualny tryb kształcenia.
 • Nieobecność na zajęciach prowadzonych w trybie stacjonarnym wynikająca ze skierowania na kwarantannę lub izolację będzie usprawiedliwiona.
Pełna treść zarządzeń rektora została opublikowana w Monitorze UW:

Kolejny jubileusz – 30-lecie partnera RCE: Centrum UNEP/GRID-Warszawa

16 września 2021 w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbyło się niezwykłe wydarzenie celebrujące 30 lat działalności Centrum UNEP/GRID-Warszawa, pod hasłem KULTURA NATURA PRZYSZŁOŚĆ.

Z okazji jubileuszu 30-lecia Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które realizując misję Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska działa na rzecz natury w Polsce, Dyrekcja i zespół UCBS składa najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności, kontynuowania jakże ważnej pracy oraz dalszego nieustannego tworzenia przestrzeni do wielu nowych
i cennych inicjatyw na rzecz planety tak, abyśmy w przyszłych latach nadal mogli wspólnie zmieniać świat na lepsze.

Link do strony wydarzenia: UNEP/GRID

100 lat Wydziału Fizyki UW

 

Źródło: https://hozapasteura100lat.fuw.edu.pl/

W dniach 10 -12 września miała miejsce uroczystość „100 lat fizyki – od Hożej do Pasteura”. Podczas obchodów podsumowano dokonania warszawskiej fizyki na przestrzeni ostatniego stulecia. Uczestnicy wydarzenia przedyskutowali również plany na przyszłość. Obchodom towarzyszyły wystawy, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, pokazy filmów, zasadzenie pamiątkowego drzewa oraz spotkania absolwentów.

W celu upamiętnienia, przebieg całego wydarzenia zostało utrwalona na fotografiach i relacji filmowej, które zostaną umieszczone na stronie wydziałowej i na stronie wydarzenia.

Więcej informacji o wydarzeniu, a także list gratulacyjny Dyrektor UCBS- dr Marioli Zalewskiej znajduje się na stronie: https://hozapasteura100lat.fuw.edu.pl/#obchody

 

Ważne informacje dla studentów

Szanowni Studenci,

Zgodnie z zarządzeniem nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18.01.2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021egzaminy i zaliczenia w egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego, w tym egzaminy dyplomowe, do 30 września 2021 r. odbywają się bez zmian, czyli w trybie zdalnym.
Obecnie obowiązują przepisy zarządzenia nr 98 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18.06.2021 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19.
Jednocześnie informujemy, że zajęcia dydaktyczne i egzaminy w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Warszawskim co do zasady będą prowadzone stacjonarnie, czyli w obiektach uczelni, jeżeli takiej możliwości nie ograniczą zmiany w przepisach prawa.