Organizacja kształcenia na UW w roku akademickim 2021/2022

W związku ze zbliżającym się początkiem nowego roku akademickiego rektor Uniwersytetu Warszawskiego określił zasady organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 oraz zasady organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym.

Zasady organizacji kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim od 1 października 2021 r.

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

 • Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim będą co do zasady prowadzone w trybie stacjonarnym. Na studiach stacjonarnych: pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz w szkołach doktorskich wybrane zajęcia dydaktyczne, w szczególności wykłady, kursy i szkolenia, mogą być wyjątkowo prowadzone w trybie zdalnym.
 • Na studiach niestacjonarnych: pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, na studiach doktoranckich, jak również na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach wszystkie zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w trybie zdalnym.
 • W ramach konkretnego przedmiotu grupy zajęciowe mogą zostać podzielone na te, które realizują zajęcia w trybie stacjonarnym oraz te, które realizują je w trybie zdalnym.
 • Lektoraty z języków obcych nowożytnych oraz zajęcia ogólnouniwersyteckie mogą być prowadzone w trybie zdalnym.

PROWADZENIE ZAJĘĆ W TRYBIE ZDALNYM

O prowadzeniu zajęć dydaktycznych w całości lub w części w trybie zdalnym może zdecydować:

 • kierownik jednostki dydaktycznej − w odniesieniu do zajęć na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych;
 • kierownik studiów doktoranckich – w odniesieniu do zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich; dyrektor szkoły doktorskiej – w odniesieniu do zajęć prowadzonych w szkole doktorskiej;
 • kierownik jednostki organizacyjnej lub inna wyznaczona przez niego osoba – w odniesieniu do kursów i szkoleń.

Zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym nie mogą odbywać się wyłącznie asynchronicznie.

OKRESOWE PROWADZENIE ZAJĘĆ W TRYBIE ZDALNYM

 • Zajęcia dydaktyczne, które z założenia miały odbywać się stacjonarnie, mogą przez określony czas być prowadzone zdalnie, za zgodą odpowiednio kierownika jednostki dydaktycznej lub dyrektora szkoły doktorskiej.
 • O przejściu na tryb zdalny uczestnicy zajęć muszą zostać poinformowani z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

EGZAMINY I ZALICZENIA

 • Egzaminy i zaliczenia będą prowadzone w trybie stacjonarnym. W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym.
 • Egzaminy dyplomowe przeprowadzane będą w trybie stacjonarnym.
 • O ewentualnym trybie zdalnym decyduje kierownik jednostki dydaktycznej na wniosek kierującego pracą dyplomową.

EGZAMINY I ZALICZENIA W TRYBIE ZDALNYM

 • Informacje na temat przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym będą zamieszczane w sylabusie przedmiotu. Brak takiej adnotacji w sylabusie będzie oznaczać, że egzamin czy zaliczenie odbędzie się w trybie stacjonarnym.
 • W uzasadnionym przypadku kierownik jednostki dydaktycznej lub dyrektor szkoły doktorskiej będzie mógł podjąć decyzję o zdalnej formie zaliczenia czy egzaminu, gdy w sylabusie nie zostało to uwzględnione.
 • Do przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym co do zasady będą używane następujące narzędzia informatyczne: platforma e-learningowa „Kampus”; narzędzia Google dostępne w pakiecie „G Suite dla Szkół i Uczelni”, w szczególności Google Meet; Microsoft Teams i „Zoom”.
 • Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych nowożytnych mogą odbywać się zdalnie.

KONSULTACJE I DYŻURY DYDAKTYCZNE

 • Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych będą odbywać się stacjonarnie w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego.
 • W uzasadnionych przypadkach konsultacje i dyżury dydaktyczne mogą odbywać się zdalnie.

ZAKRYWANIE UST I NOSA

 • W budynkach Uniwersytetu Warszawskiego obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.
 • Prowadzący zajęcia może zdecydować, że ze względu na charakter zajęć uczestnicy mogą nie używać maseczki.
 • Prowadzący zajęcia są zwolnieni z obowiązku zakrywania ust i nosa.

UCZESTNICY ZAJĘĆ Z GRUP ZAGROŻONYCH

 • Studenci i doktoranci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w trybie stacjonarnym, mogą wystąpić do kierownika jednostki dydaktycznej o zgodę na indywidualną organizację studiów lub do dyrektora szkoły doktorskiej o zgodę na indywidualny tryb kształcenia.
 • Nieobecność na zajęciach prowadzonych w trybie stacjonarnym wynikająca ze skierowania na kwarantannę lub izolację będzie usprawiedliwiona.
Pełna treść zarządzeń rektora została opublikowana w Monitorze UW:
Posted in Aktualności, Komunikaty dla studentów.