FOREIGN LANGUAGE COURSES OF THE SCHOOL OF EASTERN LANGUAGES IN THE WINTER SEMESTER 2021/2022

fot. UW

Contact: lektoraty.sjw@uw.edu.pl; www.sjw.uw.edu.pl
phone +48 22 55 20 937

Additional registration will be open October 17 th – October 20 th 2021 – during this round students can register ALSO for another course

Final, additional registration will be open October 27 th – October 30 th 2021 – during this round students can change class, register for another course (if there are still free places available, limit of tokens spent 120xLEK) and unregister from previous course

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl


ARABIC LANGUAGE (3623-ARAEA1.1-eng)
Lector – Magdalena Nycz-Waller course in English – 1 st semester of learning
Tuesdays 16.45-18.15, Online course with tasks on Kampus Platform


CHINESE LANGUAGE (3623-CHIOA1-eng)
Lector – Yoke Cheng Lau-Wojciechowska course in English – 1 st semester of learning
Tuesdays 9.45- 11.15,
Fridays 9.45 – 11.15, Online course


DARI LANGUAGE (3623-DAROA1-eng)
Lector – Marta Rybusińska course in English – 1 st semester of learning
Mondays 16.45-18.15, Tyniecka 15/17, room 112
Tuesdays 16.45- 18.15, Tyniecka 15/17, room 112


JAPANESE LANGUAGE (3623-JAPOA1-eng)
Lector – Adam Klawczyński course in English – 1 st semester of learning
Thursdays 13.15-14.45, 15.00-16.30, Żwirki i Wigury 93, room 2135

JAPANESE LANGUAGE (3623-JAPOA1-eng)
Lector – Adam Klawczyński course in English – 1 st semester of learning
Mondays 15.00- 16.30, Oboźna 7, room 6
Wednesdays 15.00-16.30, Oboźna 7, room 6

JAPANESE LANGUAGE (3623-JAPOA2-eng)
Lector – Adam Klawczyński course in English – 2 nd year of learning
Fridays 16.45 – 18.15, 18.30-20.00, Żwirki i Wigury 93, room 2135

JAPANESE LANGUAGE (3623-JAPOB1-eng)
Lector – Adam Klawczyński course in English – 3 rd year of learning
Thursdays 9.45 – 11.15, Żwirki i Wigury 93, room 2135
Thursdays 11.30 – 13.00, Żwirki i Wigury 93, room 2135


KOREAN LANGUAGE (3623-KOROA1-eng)
Lector – Anna Diniejko-Wąs PhD course in English – 1 st semester of learning
Tuesdays 11.30 – 13.00, Hoża 69, room 036
Wednesdays 11.30 – 13.00, Hoża 69, room 036

KOREAN LANGUAGE (3623-KOROA2-eng)
Lector – Anna Diniejko-Wąs PhD course in English – 2 nd year of learning
Tuesdays 9.45- 11.15, Hoża 69, room 036
Fridays 9.45 – 11.15, Hoża 69, room 036


PERSIAN LANGUAGE (3623-PEROA1-eng)
Lector – Lidia Brzezińska course in English – 1 st semester of learning
Tuesdays 9.45-11.15,
Thursdays 9.45 – 11.15, Online course


RUSSIAN LANGUAGE (3623-ROSOA2-eng)
Lector – Nataliya Krenska PhD course in English – 1 st semester of learning
Mondays 8.00-9.30, Oboźna 7, room 6
Fridays 8.00-9.30, Oboźna 7, room 6

RUSSIAN LANGUAGE (3623-ROSOB1-eng)
Lector – Nataliya Krenska PhD course in English – 2 nd year of learning
Mondays 18.30-20.00, Nowy Świat 69, room 153
Wednesdays 18.30-20.00, Nowy Świat 69, room 153


TURKISH LANGUAGE (3623-TUROA2-eng)
Lector – Władysław Chilmon course in English – 2 nd year of learning
Tuesdays 18.30-20.00, Nowy Świat 69, room 153
Thursdays 18.30-20.00, Nowy Świat 69, room 153

Stypendium Rektora- Informacje na rok akademicki 2021/2022

Informujemy o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium Rektora:

 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze ds. Pomocy Materialnej.
 • Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb, jak i w formie papierowej jest możliwe do 15 października 2021 r.
 • Kto może się ubiegać o stypendium rektora oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://bpm.uw.edu.pl/stypendium-rektora-2/
 • Przed wypełnieniem wniosku o stypendium rektora proszę zapoznać się z Regulaminem świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego zawiera zasady przyznawania stypendium rektora studentom.

Szkolenie BHP dla studentów

Informujemy o terminach  szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Dla semestru zimowego:

 • I termin od 2 listopada 2021 r. do lutego 2022 r.
 • II termin od 25 lutego 2022 r. do 6 marca 2022 r.

Dla semestru letniego:

 • I termin: od 21 marca 2021 r. do 10 lipca 2022 r.
 • II termin od 29 sierpnia 2022 r. do 11 września 2022 r.

Dodatkowych terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.

Więcej informacji tutaj

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w UCBS

Serdecznie zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
i Zrównoważonym Rozwojem, która odbędzie się 1 października (piątek) 2021 r.  o godzinie 11:30 w Sali 3012, p. 3, w budynku Wydziału Geologii, ul. Żwirki i Wigury 93.

W tym roku wydarzenie uświetni wykład dr hab. Grzegorza Tchorka z Wydziału Zarządzania UW pt. „Wyzwania transformacji energetycznej„.

Inauguracja odbędzie się w warunkach zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19).
Wszyscy goście zaproszeni na uroczystość są proszeni o założenie maseczek ochronnych.

Organizacja kształcenia na UW w roku akademickim 2021/2022

W związku ze zbliżającym się początkiem nowego roku akademickiego rektor Uniwersytetu Warszawskiego określił zasady organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 oraz zasady organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym.

Zasady organizacji kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim od 1 października 2021 r.

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

 • Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim będą co do zasady prowadzone w trybie stacjonarnym. Na studiach stacjonarnych: pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz w szkołach doktorskich wybrane zajęcia dydaktyczne, w szczególności wykłady, kursy i szkolenia, mogą być wyjątkowo prowadzone w trybie zdalnym.
 • Na studiach niestacjonarnych: pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, na studiach doktoranckich, jak również na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach wszystkie zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w trybie zdalnym.
 • W ramach konkretnego przedmiotu grupy zajęciowe mogą zostać podzielone na te, które realizują zajęcia w trybie stacjonarnym oraz te, które realizują je w trybie zdalnym.
 • Lektoraty z języków obcych nowożytnych oraz zajęcia ogólnouniwersyteckie mogą być prowadzone w trybie zdalnym.

PROWADZENIE ZAJĘĆ W TRYBIE ZDALNYM

O prowadzeniu zajęć dydaktycznych w całości lub w części w trybie zdalnym może zdecydować:

 • kierownik jednostki dydaktycznej − w odniesieniu do zajęć na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych;
 • kierownik studiów doktoranckich – w odniesieniu do zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich; dyrektor szkoły doktorskiej – w odniesieniu do zajęć prowadzonych w szkole doktorskiej;
 • kierownik jednostki organizacyjnej lub inna wyznaczona przez niego osoba – w odniesieniu do kursów i szkoleń.

Zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym nie mogą odbywać się wyłącznie asynchronicznie.

OKRESOWE PROWADZENIE ZAJĘĆ W TRYBIE ZDALNYM

 • Zajęcia dydaktyczne, które z założenia miały odbywać się stacjonarnie, mogą przez określony czas być prowadzone zdalnie, za zgodą odpowiednio kierownika jednostki dydaktycznej lub dyrektora szkoły doktorskiej.
 • O przejściu na tryb zdalny uczestnicy zajęć muszą zostać poinformowani z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

EGZAMINY I ZALICZENIA

 • Egzaminy i zaliczenia będą prowadzone w trybie stacjonarnym. W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym.
 • Egzaminy dyplomowe przeprowadzane będą w trybie stacjonarnym.
 • O ewentualnym trybie zdalnym decyduje kierownik jednostki dydaktycznej na wniosek kierującego pracą dyplomową.

EGZAMINY I ZALICZENIA W TRYBIE ZDALNYM

 • Informacje na temat przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym będą zamieszczane w sylabusie przedmiotu. Brak takiej adnotacji w sylabusie będzie oznaczać, że egzamin czy zaliczenie odbędzie się w trybie stacjonarnym.
 • W uzasadnionym przypadku kierownik jednostki dydaktycznej lub dyrektor szkoły doktorskiej będzie mógł podjąć decyzję o zdalnej formie zaliczenia czy egzaminu, gdy w sylabusie nie zostało to uwzględnione.
 • Do przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym co do zasady będą używane następujące narzędzia informatyczne: platforma e-learningowa „Kampus”; narzędzia Google dostępne w pakiecie „G Suite dla Szkół i Uczelni”, w szczególności Google Meet; Microsoft Teams i „Zoom”.
 • Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych nowożytnych mogą odbywać się zdalnie.

KONSULTACJE I DYŻURY DYDAKTYCZNE

 • Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych będą odbywać się stacjonarnie w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego.
 • W uzasadnionych przypadkach konsultacje i dyżury dydaktyczne mogą odbywać się zdalnie.

ZAKRYWANIE UST I NOSA

 • W budynkach Uniwersytetu Warszawskiego obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.
 • Prowadzący zajęcia może zdecydować, że ze względu na charakter zajęć uczestnicy mogą nie używać maseczki.
 • Prowadzący zajęcia są zwolnieni z obowiązku zakrywania ust i nosa.

UCZESTNICY ZAJĘĆ Z GRUP ZAGROŻONYCH

 • Studenci i doktoranci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w trybie stacjonarnym, mogą wystąpić do kierownika jednostki dydaktycznej o zgodę na indywidualną organizację studiów lub do dyrektora szkoły doktorskiej o zgodę na indywidualny tryb kształcenia.
 • Nieobecność na zajęciach prowadzonych w trybie stacjonarnym wynikająca ze skierowania na kwarantannę lub izolację będzie usprawiedliwiona.
Pełna treść zarządzeń rektora została opublikowana w Monitorze UW:

Ważne informacje dla studentów

Szanowni Studenci,

Zgodnie z zarządzeniem nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18.01.2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021egzaminy i zaliczenia w egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego, w tym egzaminy dyplomowe, do 30 września 2021 r. odbywają się bez zmian, czyli w trybie zdalnym.
Obecnie obowiązują przepisy zarządzenia nr 98 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18.06.2021 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19.
Jednocześnie informujemy, że zajęcia dydaktyczne i egzaminy w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Warszawskim co do zasady będą prowadzone stacjonarnie, czyli w obiektach uczelni, jeżeli takiej możliwości nie ograniczą zmiany w przepisach prawa.

 

Druga tura zapisów na studia 2021/2022

Rozpoczęła się druga tura rejestracji na studia na rok akademicki 2021/2022 na UW. Zapisy prowadzone są w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Rejestracja zakończy się 13 września.

Więcej informacji na stronie UW