Praktyki zagraniczne

Praktyki zagraniczne ERASMUS+ dla STUDENTÓW oraz ABSOLWENTÓW:

  • minimalny okres trwania praktyk – 2 miesiące (praktyka musi być zrealizowana do 30 września danego roku);
  • praktyka może być realizowana:

– na terytorium jednego z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy,
Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg,
Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania,
Włochy, Islandia, Lichtenstein, Macedonia, Norwegia, Turcja;
– w uczelni posiadającej kartę Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego lub innej organizacji
zagranicznej;

  • w kwalifikacji na praktyki absolwenckie mogą uczestniczyć studenci UW, którzy nie przystąpili jeszcze do obrony i posiadają status studenta UW, a którzy praktykę odbędą w ciągu 12 miesięcy od daty obrony i nie później niż do 30 września danego roku;
  • kwalifikacja kandydatów odbywa się w jednostce – podstawowe kryteria kwalifikacji to zgodność programu praktyki z programem studiów, osiągnięcia w nauce, wypełnione formularze, potwierdzona znajomość języka, w którym ma odbywać się praktyka;
  • stypendia przyznawane są na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez jednostkę, według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej BWZ kompletu właściwie wypełnionych formularzy:

– zgłoszenie kandydatury studenta,
– porozumienie o programie praktyki,
– oświadczenie dot. statusu studenta UW (dotyczy praktyk studenckich),
– potwierdzenie znajomości języka obcego, w którym ma się odbyć praktyka (poziom min. B2),
– oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów realizowanych w ramach programu ERASMUS /
ERASMUS+ / ERAMSUS MUNDUS;

  • student / absolwent jest jedynie wstępnie zakwalifikowanym kandydatem do otrzymania stypendium ERASMUS, dopóki nie podpisze w BWZ umowy indywidualnej z Uniwersytetem Warszawskim;
  • na stronie Biura Współpracy z Zagranicą została umieszczona nowa zakładka umożliwiająca studentom i doktorantom zgłoszenie swojego zainteresowania odbyciem praktyki za granicą. Osoby, które zarejestrują się w bazie, otrzymają listę firm, w których studenci UW w poprzednich latach odbyli praktykę oraz oferty praktyk, które przekazywane są do BWZ.