Prace dyplomowe

Zasady wyboru tematów prac dyplomowych
Informacje ogólne

Praca licencjacka jest to samodzielne opracowanie studenta, udokumentowane źródłowo, zawierające streszczenie, słowa kluczowe, spis treści, spisy: tabel, rycin, map, fotografii i załączników oraz spis cytowanej literatury. Pracę licencjacką stanowić mogą samodzielnie wykonane przez studenta prace w ramach: seminarium licencjackiego, pracowni licencjackiej i / lub przedmiotów kierunkowych.

W szczególności może to być:

  • praca przeglądowa wykonana na podstawie literatury,
  • wykonanie i opis eksperymentu,
  • samodzielne opracowanie związane z dowolnym przedmiotem kierunkowym,
  • praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w czasie studiów do rozwiązania lokalnego problemu ochrony środowiska.

Za zaliczenie pracy licencjackiej przyznaje się 10 punktów ECTS, nie przyznaje się osobnych punktów za egzamin dyplomowy.

Praca magisterska jest to samodzielne opracowanie problemu badawczego, udokumentowane źródłowo, zawierające streszczenie, słowa kluczowe, spis treści, spisy tabel, rycin, map, fotografii i załączników oraz cytowanej literatury.

Za zaliczenie pracy magisterskiej przyznaje się 20 punktów ECTS, nie przyznaje się osobnych punktów za egzamin dyplomowy.

Wybór tematu pracy dyplomowej

Temat pracy dyplomowej student może wybrać spośród podanych poniżej propozycji lub wymyślić własny. W takim przypadku student szuka opiekuna, który byłby skłonny poprowadzić dany temat.

Propozycje tematów prac
licencjackich magisterskich
Wydział Biologii  
Wydział Chemii    
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych     
Wydział Geologii       
Wydział Nauk Ekonomicznych    
Wydział Prawa i Administracji    
UCBS    
Zgłoszenie tematu i tytułu pracy dyplomowej

Każdy student zobowiązany jest zgłosić wybrany temat i tytuł pracy dyplomowej, za pomocą stosownej deklaracji (dla studentów I stopnia, dla studentów II stopnia), do sekretariatu ds. studenckich w następujących terminach:

  • temat pracy dyplomowej wraz z przypisanym do niego opiekunem – do 31 października br. (w przypadku studiów II stopnia w 1 sem. studiów) – cz. II deklaracji
  • tytuł pracy dyplomowej – do 30 kwietnia br. – cz. III deklaracji

Tematy i tytuły prac dyplomowych podlegają zatwierdzeniu przez Radę UCBS.

Zasady pisania, składnia i obrony prac dyplomowych

opis

ZARZĄDZENIE NR 120REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Drukowanie pracy dyplomowej

Pracę dyplomową należy wydrukować w następujących egzemplarzach (4 sztuki) w formacie A4:

  • 1 egzemplarz drukowany dwustronnie i oprawiony w miękką okładkę (egzemplarz do akt osobowych studenta),
  • 1 egzemplarz drukowany dwustronnie i oprawiony w twardą okładkę (egzemplarz do Biblioteki UCBS),
  • 2 egzemplarze drukowane jednostronnie lub dwustronnie i oprawione w twardą lub miękką okładkę (egzemplarze dla opiekuna i recenzenta pracy – proszę zapytać opiekuna oraz recenzenta pracy o preferencje wydruku i okładki).

UWAGA !!!

TRZY PIERWSZE STRONY pracy dyplomowej proszę DRUKOWAĆ JEDNOSTRONNIE niezależnie od  rodzaju egzemplarza pracy.