Szkolenie BHP

Uprzejmie informuję, że przedmiot „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej” jest obowiązkowy dla osób rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestników studiów doktoranckich.
Szkolenie jest realizowane w formie zajęć prowadzonych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość (e-learning) za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego https://kampus.come.uw.edu.pl

w języku polskim i angielskim.

Materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia szkolenia udostępniono bez ograniczenia czasowego w formie czterech modułów. Test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia, składa się z 26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru.

Przedmiot „Szkolenie w zakresie bhp” zostanie zaliczony po uzyskaniu 14 i więcej poprawnie zaznaczonych odpowiedzi.

Student i doktorant może przystąpić do rozwiązania testu w następujących terminach:

Dla semestru zimowego:

  • I termin od 2 listopada 2021 r. do lutego 2022 r.
  • II termin od 25 lutego 2022 r. do 6 marca 2022 r.

Dla semestru letniego:

  • I termin: od 21 marca 2021 r. do 10 lipca 2022 r.
  • II termin od 29 sierpnia 2022 r. do 11 września 2022 r.

Dodatkowych terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.

Wyniki zaliczenia zostaną automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonej turze zaliczeń.
W przypadku nie przystąpienia do zaliczenia lub nieukończenia przedmiotu w wyznaczonych wyżej terminach, powtarzanie przedmiotu będzie możliwe w terminie 30 sierpnia – 12 września 2021 r.
Za powtarzanie przedmiotu „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej” jest pobierana opłata. Wysokość określona zostanie w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021. Opłata będzie wnoszona przelewem na rachunek bankowy właściwy dla wydziału studenta.
Zaświadczenia o szkoleniach z zakresu bhp z zakładów pracy nie uprawniają do wpisu zaliczenia szkolenia bhp dla studentów i doktorantów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Warszawskim.
Studenci, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia oraz uczestnicy studiów doktoranckich, a w ramach dotychczasowego kształcenia zaliczyli szkolenie bhp (nie wcześniej niż w roku akademickim 2016/17), mogą zgłosić się do dziekanatu swojego wydziału lub koordynatora przedmiotu Pani Niny Zielińskiej lub Pani Doroty Olejarki celem przepisania zaliczenia na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia.
Jeżeli w ramach nauki zajęcia prowadzone są w laboratoriach lub pracowniach technicznych niezbędne jest praktyczne zapoznanie uczestników tych zajęć ze specyfikacją wykorzystywanych urządzeń technicznych i sprzętu, z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo przy wykonywaniu czynności w ramach zajęć. Osoba prowadząca zapoznaje uczestników zajęć z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz informacjami o ich niebezpiecznym lub szkodliwym działaniu dla zdrowia oraz niezbędnych środkach ostrożności.

Osoby odpowiedzialne za tworzenie grup oraz zapisanie studentów i doktorantów na przedmiot w systemie USOS, powinny podać pełną nazwę wydziału i szkoły doktorskiej przy numerze grupy. Na stronie internetowej wydziałów, instytutów oraz w dziekanatach należy udostępnić informację o obowiązkowym szkoleniu bhp. W jednostkach, które zdecydowały się przeprowadzić szkolenie we własnym zakresie, kierownicy tych jednostek są odpowiedzialni za właściwą organizację procesu szkolenia i zaliczania przedmiotu.
Jeżeli w trakcie realizowania przedmiotu student lub doktorant nie może z powodów zdrowotnych lub technicznych odbyć zaliczenia powinien skontaktować się z koordynatorem przedmiotu za pomocą poczty elektronicznej bhp-pomoc@adm.uw.edu.pl