Szkolenie BHP

Uprzejmie informuję, że przedmiot „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej” jest obowiązkowy dla osób rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestników studiów doktoranckich.
Szkolenie jest realizowane w formie zajęć prowadzonych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość (e-learning) za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego https://kampus.come.uw.edu.pl

w języku polskim i angielskim.

Materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia szkolenia udostępniono bez ograniczenia czasowego w formie czterech modułów. Test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia, składa się z 26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru.

Przedmiot „Szkolenie w zakresie bhp” zostanie zaliczony po uzyskaniu 14 i więcej poprawnie zaznaczonych odpowiedzi.

Student i doktorant może przystąpić do rozwiązania testu w następujących terminach:
l) 16 listopad 2020 rok -14 luty 2021 rok
2) 26 luty 2021 rok – 7 kwiecień 2021 rok

Dodatkowych terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.

Wyniki zaliczenia zostaną automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonej turze zaliczeń.
W przypadku nie przystąpienia do zaliczenia lub nieukończenia przedmiotu w wyznaczonych wyżej terminach, powtarzanie przedmiotu będzie możliwe w terminie 30 sierpnia – 12 września 2021 r.
Za powtarzanie przedmiotu „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej” jest pobierana opłata. Wysokość określona zostanie w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021. Opłata będzie wnoszona przelewem na rachunek bankowy właściwy dla wydziału studenta.
Zaświadczenia o szkoleniach z zakresu bhp z zakładów pracy nie uprawniają do wpisu zaliczenia szkolenia bhp dla studentów i doktorantów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Warszawskim.
Studenci, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia oraz uczestnicy studiów doktoranckich, a w ramach dotychczasowego kształcenia zaliczyli szkolenie bhp (nie wcześniej niż w roku akademickim 2016/17), mogą zgłosić się do dziekanatu swojego wydziału lub koordynatora przedmiotu Pani Niny Zielińskiej lub Pani Doroty Olejarki celem przepisania zaliczenia na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia.
Jeżeli w ramach nauki zajęcia prowadzone są w laboratoriach lub pracowniach technicznych niezbędne jest praktyczne zapoznanie uczestników tych zajęć ze specyfikacją wykorzystywanych urządzeń technicznych i sprzętu, z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo przy wykonywaniu czynności w ramach zajęć. Osoba prowadząca zapoznaje uczestników zajęć z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz informacjami o ich niebezpiecznym lub szkodliwym działaniu dla zdrowia oraz niezbędnych środkach ostrożności.

Osoby odpowiedzialne za tworzenie grup oraz zapisanie studentów i doktorantów na przedmiot w systemie USOS, powinny podać pełną nazwę wydziału i szkoły doktorskiej przy numerze grupy. Na stronie internetowej wydziałów, instytutów oraz w dziekanatach należy udostępnić informację o obowiązkowym szkoleniu bhp. W jednostkach, które zdecydowały się przeprowadzić szkolenie we własnym zakresie, kierownicy tych jednostek są odpowiedzialni za właściwą organizację procesu szkolenia i zaliczania przedmiotu.
Jeżeli w trakcie realizowania przedmiotu student lub doktorant nie może z powodów zdrowotnych lub technicznych odbyć zaliczenia powinien skontaktować się z koordynatorem przedmiotu za pomocą poczty elektronicznej bhp-pomoc@adm.uw.edu.pl