Współpraca

Zasady Copernicus Alliance

 

Podążanie w nurcie problematyki zrównoważonego rozwoju, która wyznacza nowe kierunki badań oraz edukacji i komunikacji w tej dziedzinie plasuje UCBS w ścisłym gronie krajowych oraz międzynarodowych instytucji akademickich popularyzujących zrównoważony rozwój. Sprzyja temu fakt, że Uniwersytet Warszawski (reprezentowany przez UCBS) należy do Copernicus Alliance – europejskiej sieci uczelni propagujących zrównoważony rozwój i jest członkiem GUPES (Global Universities Partnership on Environment and Sustainability) – akademickiej sieci zrównoważonego rozwoju Programu Środowiskowego ONZ (UNEP). UCBS reprezentuje Uniwersytet Warszawski także w międzynarodowym programie współpracy akademickiej Routes towards Sustainability (RtS), koordynowanym przez Universita di Ferrara.

W działalności UCBS kieruje się
zasadami COPERNICUS Alliance:

 • W kształceniu uniwersyteckim UCBS dąży do upowszechniania koncepcji zrównoważonego rozwoju jako istotnej części curriculum wszystkich dyscyplin wiedzy. Dzięki udziałowi w programie 55 uniwersytetów i instytucji szkolnictwa wyższego z 33 krajów Europy „Uniwersyteccy edukatorzy dla zrównoważonego rozwoju” (UE4SD), UCBS dysponuje opracowaną w tym programie metodą doskonalenia kadry akademickiej w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.
 • Odpowiedzialność społeczną UCBS stara się wdrażać propagując zasady ochrony środowiska i realizując w praktyce w całym otoczeniu akademickim wzory zrównoważonej konsumpcji oraz ekologicznego stylu życia.
 • Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność UCBS wspiera w swoich badawczych i edukacyjnych programach zapraszając do udziału naukowców z różnych dziedzin jak i praktyków. Przykładem takiego podejścia są prowadzone od 27 lat w semestrze letnim wykłady „Wybrane zagadnienia z ochrony środowiska – rozwój zrównoważony w teorii i praktyce”, co roku z innym tematem wiodącym.
 • Partnerstwo UCBS realizuje z wieloma instytucjami (m. in. Lasy Państwowe, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa) i organizacjami społecznymi (Instytut na rzecz Ekorozwoju, Regionalne Centrum Ochrony Środowiska Europy Środkowej i Wschodniej – REC, Fundacja Ziemia i Ludzie), współpracując przy przygotowaniu szkoleń zawodowych oraz programów edukacyjnych.
 • Upowszechnianie wiedzy UCBS praktykuje stosując różne formy udostępniania informacji, przygotowania materiałów popularnonaukowych, konferencji, szkoleń, wystaw.
 • Współpraca międzynarodowa UCBS wyraża się m. in. we współpracy w międzynarodowych sieciach uczelni dla zrównoważonego rozwoju, uczestnictwem w ogłaszanych przez ONZ inicjatywach, jak np. Dekada UNESCO Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju DEZR (2004-2013), Światowa Dekada Różnorodności Biologicznej (2011-2020). UCBS przygotowuje razem z międzynarodowymi instytucjami, jak np. UNESCO, UNEP, NATO i organizacjami, jak np. WWF i IUCN programy edukacyjne, wystawy i publikacje. Gości stypendystów programu Erasmus Mundus i Fundacji Fulbrighta.
 • Działalność ekspercka UCBS to uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych sieciach ekspertów EZR, udział w tworzeniu i opiniowaniu krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych oraz programów w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (np. Strategii Leśnej, Strategii KLIMADA, Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, krajowych raportów do Konwencji o różnorodności biologicznej). Innym przykładem jest zorganizowanie przez UCBS sieci ekspertów z różnych instytucji jako Krajowej Platformy DEZR (2004-2013) do wspierania jej przebiegu w Polsce. W 2018 r. powstało Warszawskie Metropolitalne Centrum Eksperckie na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan) pod logotypem Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych. UCBS jest inicjatorem, liderem i koordynatorem RCE Warsaw Metropolitan.
 • Przygotowanie i prowadzenie programów edukacyjnych „na miarę” to stosowana w UCBS zasada, że programy edukacji dla zrównoważonego rozwoju powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb konkretnych grup odbiorców. Przykładami są m. in.: publikacja „Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach” poświęcona komunikacji tematu bioróżnorodności zależnie od odbiorcy (projekt finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz publikacja „Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w edukacji dla zrównoważonego rozwoju”, która powstała w międzynarodowym projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej.

 

Współpraca międzynarodowa

Pod logotypem United Nations University

W 2018 r. powstało Warszawskie Metropolitalne Centrum Eksperckie na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan) pod logotypem Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych. UCBS jest inicjatorem, liderem i koordynatorem RCE Warsaw Metropolitan – inicjatywy z udziałem Partnerów, którzy tworzą konsorcjum ekspertów w dziedzinie edukacji, z udziałem m.in. uczelni stołecznych, Urzędu m. st. Warszawy oraz kilkunastu organizacji i instytucji wspomagających wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie regionalnym. Działalność RCE Warsaw Metropolitan objęta jest Patronatem Honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz patronatem medialnym Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „EKOS”.

Visegrad Plus w 6 krajach

W latach 2015-2017 UCBS był partnerem kilku instytucji działających na rzecz edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju z Bośni i Hercegowiny, Serbii, Słowacji, Czech oraz Węgier w ramach projektu „Visegrad Plus” finansowanego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Projekt „Wyszehrad Plus” ma na celu przybliżenie i zachęcenie zarówno uczniów jak i osoby dorosłe do codziennych postępowań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju w krajach Zachodnich Bałkanów i Europy Środkowej. Doświadczenia i dobre praktyki „ekologicznego stylu życia” lepiej rozwiniętych krajów Grupy Wyszehradzkiej są przenoszone do krajów Bałkanów Zachodnich.

TEMPUS: Uniwersyteckie Centra Ochrony Środowiska 

Przyspieszony rozwój UCBS w latach 90-tych rozpoczął się dzięki programowi uczelni europejskich TEMPUS „Uniwersyteckie Centra Ochrony Środowiska”, tworzonym wraz z uniwersytetami: Śląskim oraz Aarhus w Danii i Greenwich w Wielkiej Brytanii. Koordynacja tego programu przez UCBS pozwoliła m. in. wielu studentom i pracownikom na skorzystanie ze stypendiów w Danii i Wlk. Brytanii. Możliwe było także wyposażenie UCBS już we wstępnej fazie rozwoju w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i założenie biblioteki, także z księgozbiorem zagranicznym.

Również w pierwszej dekadzie działalności UCBS odpowiedzialne było za organizację Polsko-Duńskiej i Duńsko-Polskiej Szkoły Ochrony Środowiska pozwalającej studentom poznać podstawowe problemy ekologiczne w obu krajach, co do dziś owocuje współpracą między absolwentami uczelni.

W dziedzinie edukacji ekologicznej UCBS współpracuje też z organizacjami brytyjskimi np. The Field Study Council oraz The British Council. UCBS koordynowało również program „Wzmacnianie Edukacji Ekologicznej w Szkołach Podstawowych w Polsce” prowadzony przy współpracy z Wielką Brytanią, finansowany z funduszu PHARE. Uwieńczeniem tego projektu było powstanie nowoczesnego podręcznika „Zieloną ścieżką” tłumaczonego potem na wiele języków. Podręcznik prezentowany był podczas wizyty JW Królowej Brytyjskiej Elżbiety II w Polsce w 1996 roku.

Centrum współpracuje także z:

 • The London Environment Centre – Guildhall University
 • School of the Environment University of Sunderland
 • Baltic University – University of Uppsala
 • Liverpool Hope University College
 • Centre for Environmental Science and Management Studies University of Latvia
 • European Commission for Environmental Education IUCN
 • Central European University
 • The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC)
 • Committee on the Challenges of Modern Society (CCMS) w ramach NATO
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
 • United Nations Environmental Programme UNEP
 • The World Wildlife Fund (WWF)
 • The World Conservation Union (IUCN)

oraz wieloma innymi instytucjami zagranicznymi, zarówno w kontaktach bilateralnych, jak i w projektach międzynarodowych (goszcząc m. in. stypendystów programu Erasmus Mundus i Fundacji Fulbrighta). UCBS uczestniczyło również w międzynarodowych partnerskich projektach realizowanych m. in. w ramach programów Uniwersyteccy Edukatorzy dla Zrównoważonego Rozwoju (University Educators for Sustainable DevelopmentUE4SD) oraz w międzynarodowych projektach Komisji Europejskiej: Lifelong Learning Programme – Comenius (projekt Beagle 2008-2010), SOCRATES/Grundtvig (2005-2007), SOCRATES/Minerva (2001-2003 oraz 2005-2007), SOCRATES/Leonardo da Vinci/Youth Programme (2004-2006).

Przez wiele lat pracownikiem UCBS był kanadyjski specjalista w dziedzinie polityki ochrony środowiska dr William J. Couch (Canadian Environmental Assessment Agency), który prowadził wykłady (m. in. międzynarodowe aspekty ocen oddziaływania na środowisko) w ramach Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska, opiekując się również zagranicznymi stypendystami ERASMUS studiującymi w UCBS. 

Zobacz także: Projekty UCBS

 

Współpraca krajowa

Ośrodki nauki i dydaktyki

Naturalnym partnerem UCBS są akademickie ośrodki prowadzące interdyscyplinarne zajęcia z ochrony środowiska, wyższe uczelnie, instytuty branżowe, resortowe, jednostki Polskiej Akademii Nauk. Nie wielkiej przesady w stwierdzeniu, że przedstawiciele UCBS uczestniczą w większości konferencji naukowych, a w ślad za nimi także w zbiorowych publikacjach naukowych, poseminaryjnych, których tematem jest zrównoważony rozwój. Przykłady z roku 2017 to m. in. Międzynarodowy Kongres Naukowy „Zrównoważony rozwój – perspektywy na przyszłość”,  konferencja „Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland”, jubileuszowa XXV Ogólnopolska Akademicka Konferencja Metodyczna Ochrona Środowiska.

Administracja państwowa i samorządowa 

Bliska współpraca UCBS z jednostkami administracji rządowej (wraz z podległymi i nadzorowanymi resortowymi agendami i instytucjami) obejmuje przede wszystkim Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Edukacji Narodowej, także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a we współpracy z organami Parlamentu częstym partnerem jest Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP oraz Komisja Środowiska Senatu RP. UCBS utrzymuje także partnerskie relacje z wieloma ośrodkami władzy samorządowej. Przedstawiciele UCBS wielokrotnie zapraszani byli jaki eksperci do współpracy w projektach, seminariach, szkoleniach. 

Instytucje finansowe

UCBS przygotowało również kilka programów krajowych uczestnicząc i realizując projekty współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m. in.: Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu (2013-2015), „Ekoedu – edukacja dla zrównoważonego rozwoju” (2012-2013), „Rok 2010 – Światowy Rok Różnorodności Biologicznej ONZ – promocja obchodów i podnoszenie świadomości społecznej poprzez programy edukacyjne oraz kampanię informacyjno-edukacyjną” (2010-2011 pod patronatem Ministerstwa Środowiska i Polskiego Komitetu UNESCO), Multimedialny program edukacji ekologicznej służący podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli i animatorów edukacji dla zrównoważonego rozwoju” (2004-2006).

We współfinansowaniu projektów realizowanych przez UCBS uczestniczyły również inne krajowe instytucje finansowe, m. in. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Media

Od początku istnienia UCBS blisko współpracuje z przedstawicielami mediów: prasy, radia, telewizji i mediów elektronicznych, przede wszystkim zrzeszonych w Klubie Publicystów Ochrony Środowiska „EKOS”. Dziennikarze są stale obecni na wykładach i seminariach organizowanych co roku przez UCBS, a kilkukrotnie uczestniczyli także w zajęciach dydaktycznych dla studentów MSOŚ. Z drugiej strony – przedstawiciele UCBS zapraszani są wielokrotnie w ciągu roku jako eksperci do audycji radiowo-telewizyjnych poświęconych sprawom ochrony środowiska i jako komentatorzy najważniejszych wydarzeń związanych z szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem, ochroną przyrody, ochroną różnorodności biologicznej, publikując także w prasie (np. wielkonakładowa „Rzeczpospolita”, czy branżowa „Aura”).

Organizacje pozarządowe (NGOs)

Zasady partnerstwa, współdziałania w projektach i korzystania z dorobku obu stron cechuje także współpraca UCBS z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ekologią i ochroną środowiska. Na długiej liście partnerów UCBS są m. in.: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Regionalne Centrum Ochrony Środowiska Europy Środkowej i Wschodniej (REC), Fundacja Ekologia i Zdrowie, Fundacja Ziemia i Ludzie, Fundacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Serwis Ochrony Środowiska, Fundacja Europejskie Centrum Ekologiczne, Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Fundacja BOŚ a także liczne regionalne centra i ośrodki edukacji ekologicznej (np. w Płocku, we Włocławku), jak również stowarzyszenia i organizacje, które podejmują temat zrównoważonego rozwoju (np. Polskie Towarzystwo Ekonomiki Gospodarstwa Domowego, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Instytut Energii Odnawialnej). 

Zobacz także: Projekty UCBS

Tak liczna reprezentacja instytucji i organizacji, z którymi od początku istnienia współpracuje UCBS (powyżej jedynie przykładowo zasygnalizowana) ma wielki wpływ na wysoką merytoryczną jakość i różnorodność organizowanych w semestrze letnim przez UCBS od ponad dwudziestu sześciu lat cyklicznych, otwartych wykładów pod wspólnym mianownikiem: „Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce”. Gośćmi  i prelegentami są m. in. przedstawiciele niemal wszystkich instytucji i organizacji, z którymi UCBS ma nawiązane partnerskie stosunki, od jednostek rządowych i naukowych po sektor mediów i stowarzyszeń społecznych.

Zobacz:  Wykłady UCBS