Uniwersyteccy Edukatorzy dla Zrównoważonego Rozwoju

Aktualności

Galeria

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem jest partnerem w międzynarodowym projekcie Uniwersyteccy Edukatorzy dla Zrównoważonego Rozwoju (University Educators for Sustainable DevelopmentUE4SD)

ue4sd
UE4SD jest konsorcjum 55 instytucji szkolnictwa wyższego, organizacji, agencji i stowarzyszeń z całej Europy i spoza jej granic, a jego celem jest poszukiwanie możliwości wzmacniania zrównoważonego rozwoju w kształceniu wyższym. Celem edukacji wyższej jest przygotowanie przyszłych specjalistów
i liderów, inicjowanie badań, a także wyznaczanie kierunków rozwoju i przemian społecznych.

Aby cele zrównoważonego rozwoju przenikały kształcenie wyższe, konieczne są struktury instytucjonalne, które wspierałyby wartości i praktykę zrównoważonego rozwoju na uczelniach. Niezwykle istotne jest również przygotowanie nauczycieli akademickich tak, aby uwzględniali edukację dla zrównoważonego rozwoju (EZR) w nauczaniu i badaniach.

Ponieważ praktyka dydaktyczna w szkolnictwie wyższym koncentruje się na pracy ze studentami, a nie doskonaleniu pracowników, nie wiadomo, jakie są kompetencje EZR nauczycieli akademickich oraz w jaki sposób są one wspierane i rozwijane. Celem partnerstwa UE4SD jest wypełnienie tej luki wiedzy poprzez przegląd dobrych praktyk rozwijania kompetencji EZR nauczycieli akademickich w różnych krajach Europy.

W ramach projektu wypracowano następujące materiały:
1. Raport, w którym dokonano przeglądu innowacyjnych praktyk w dziedzinie doskonalenia kompetencji wykładowców uniwersyteckich w krajach Unii Europejskiej pod kątem prowadzenia skutecznej Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Raport jest dostępny w formacie pdf: State of the Art Report.
2. Publikacja zawierająca 13 najlepszych praktyk doskonalenia kompetencji wykładowców akademickich w zakresie EZR wytypowanych przez partnerów projektu – dostępna w formacie pdf: Leading Practice Publication.
3. Akademia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju w Szkolnictwie Wyższym – jej celem jest wspieranie placówek szkolnictwa wyższego we wprowadzaniu zmian programowych z zakresu edukacji o Zrównoważonym Rozwoju, zarówno na polu ogólnego nauczania, jak i kursów specjalistycznych – http://platform.ue4sd.eu/

Projekt UE4SD opiera się na sieci uniwersytetów zrównoważonego rozwoju COPERNICUS Alliance oraz People’s Sustainability Treaty on Higher Education.

Projekt jest współfinansowanym ze środków Komisji Europejskiej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu: http://www.ue4sd.eu