UCBS w projekcie UE4SD

Uniwersyteccy Edukatorzy dla Zrównoważonego Rozwoju

Aktualności

Galeria

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem jest partnerem w międzynarodowym projekcie Uniwersyteccy Edukatorzy dla Zrównoważonego Rozwoju (University Educators for Sustainable DevelopmentUE4SD).

ue4sd
UE4SD jest konsorcjum 55 instytucji szkolnictwa wyższego, organizacji, agencji i stowarzyszeń z całej Europy i spoza jej granic, a jego celem jest poszukiwanie możliwości wzmacniania zrównoważonego rozwoju w kształceniu wyższym. Celem edukacji wyższej jest przygotowanie przyszłych specjalistów
i liderów, inicjowanie badań, a także wyznaczanie kierunków rozwoju i przemian społecznych.

Aby cele zrównoważonego rozwoju przenikały kształcenie wyższe, konieczne są struktury instytucjonalne, które wspierałyby wartości i praktykę zrównoważonego rozwoju na uczelniach. Niezwykle istotne jest również przygotowanie nauczycieli akademickich tak, aby uwzględniali edukację dla zrównoważonego rozwoju (EZR) w nauczaniu i badaniach.

Ponieważ praktyka dydaktyczna w szkolnictwie wyższym koncentruje się na pracy ze studentami, a nie doskonaleniu pracowników, nie wiadomo, jakie są kompetencje EZR nauczycieli akademickich oraz w jaki sposób są one wspierane i rozwijane. Celem partnerstwa UE4SD jest wypełnienie tej luki wiedzy poprzez przegląd dobrych praktyk rozwijania kompetencji EZR nauczycieli akademickich w różnych krajach Europy.

W ramach projektu wypracowano następujące materiały:

1. Raport, w którym dokonano przeglądu innowacyjnych praktyk w dziedzinie doskonalenia kompetencji wykładowców uniwersyteckich w krajach Unii Europejskiej pod kątem prowadzenia skutecznej Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Raport jest dostępny w formacie pdf: State of the Art Report.
2. Publikacja zawierająca 13 najlepszych praktyk doskonalenia kompetencji wykładowców akademickich w zakresie EZR wytypowanych przez partnerów projektu – dostępna w formacie pdf: Leading Practice Publication.
3. Akademia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju w Szkolnictwie Wyższym – jej celem jest wspieranie placówek szkolnictwa wyższego we wprowadzaniu zmian programowych z zakresu edukacji o Zrównoważonym Rozwoju, zarówno na polu ogólnego nauczania, jak i kursów specjalistycznych – http://platform.ue4sd.eu/

Projekt UE4SD opiera się na sieci uniwersytetów zrównoważonego rozwoju COPERNICUS Alliance oraz People’s Sustainability Treaty on Higher Education i jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu: http://www.ue4sd.eu