Kariery naszych absolwentów

Możliwości pracy po MSOŚ czyli kariery naukowe i zawodowe naszych absolwentów:

Administracja Państwowa (Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe)

 • Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych – koordynator projektów
 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego – główny specjalista (wykonywanie analiz w zakresie rozwoju regionalnego)
 • Ministerstwo Energii – specjalista

Instytuty naukowe i badawcze (praca w laboratoriach specjalistycznych, praca naukowa)

 • Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk – pracownik Stacji Badawczej w Turwi

Parki narodowe i krajobrazowe (prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie ekspozycji dotyczących środowiska i jego ochrony)

 • Biebrzański Park Narodowy – referent ds. monitoringu botanicznego

Wyższe uczelnie (praca w laboratoriach specjalistycznych, praca naukowa i dydaktyczna)

Muzea

 • Muzeum Narodowe w Warszawie – Kierownik Laboratorium

Instytucje popularyzujące naukę

Organizacje pozarządowe, fundacje (prowadzą działania – szkolenia, badania, projekty – na rzecz ochrony środowiska, popularyzacji ochrony środowiska, promowania zrównoważonego rozwoju oraz ekologii)

Oczyszczalnie ścieków, Zakłady komunalne

Firmy zajmujące się konsultingiem w dziedzinie ochrony środowiska

 • EkoKonsult Biuro Doradcze – specjalista ds. ochrony środowiska
 • Atmoterm SA – ekspert ds. ochrony środowiska
 • Atmoterm Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. – specjalista ds. OOŚ
 • Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. (biogazownie rolnicze) – Kierownik Działu Analiz
 • ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. – Specjalista ds. Ochrony Środowiska i Akustyki Budowlanej

Firmy z zajmujące się recyklingiem, gospodarką odpadami

 • Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. – specjalista ds. recyklingu i edukacji ekologicznej

Firmy zajmujące się energetyką odnawialną

Firmy / organizacje z różnych branż  w których funkcjonują działy zajmujące się ochroną środowiska i/lub zrównoważonym rozwojem

 • IKEA – koordynator ds. zrównoważonego rozwoju
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Ochrony Środowiska – specjalista ds. ochrony środowiska

Portale internetowe  (przygotowywanie i redagowanie publikacji z zakresu ochrony środowiska)

 • Teraz Środowisko – redaktor naczelny, specjalista ds. ochrony środowiska

Własne firmy zajmujące się usługami edukacyjnymi np. Zielona mysz

Własne firmy zajmujące się opracowaniami środowiskowymi

Nasi absolwenci pracują także w: