Starsze projekty z udziałem UCBS

Projekty UCBS z lat 1997-2015

2013-2015: Ogólnopolska konferencja i towarzyszące jej działania: „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu
Program finansowany przez NFOŚiGW

2008-2010: Wspieranie Edukacji i Podnoszenie Świadomości w Zakresie Edukacji na Rzecz Różnorodności Biologicznej
Program Lifelong Learning Programme – Comenius – międzynarodowyProjekty projekt Komisji Europejskiej

2005-2007: Opracowanie kursu doskonalącego nt. edukacji dla zrównoważonego rozwoju dla profesjonalnych edukatorów
Program SOCRATES/Grundtvig – międzynarodowy projekt Komisji Europejskiej

2005-2007: Real Time eLearning for a Pan-European Classroom
Program SOCRATES/Minerva – międzynarodowy projekt Komisji Europejskiej

2004-2006: Multimedialny  program edukacji ekologicznej służący podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli i animatorów edukacji dla zrównoważonego rozwoju
Ogólnopolski program finansowany przez NFOŚiGW

2004-2006: Edukacja ekologiczna dla niepełnosprawnych
Program SOCRATES/Leonardo da Vinci/Youth Programme – międzynarodowy projekt Komisji Europejskiej

2001-2004: Formy edukacji ekologicznej w siłach zbrojnych i ich wpływ na kształtowanie postaw pro-ekologicznych
Międzynarodowy projekt Studium Pilotowego CCMS/NATO

2001-2003: Interaktywne strony internetowe poświęcone edukacji dla zrównoważonego rozwoju
Program SOCRATES/Minerva – międzynarodowy projekt Komisji Europejskiej

2000-2001: Szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystania edukacji ekologicznej w Internecie
Projekt finansowany ze środków The British Council

1999-2000: Edukacja ekologiczna w parkach narodowych i krajobrazowych płn-wsch Polski
Projekt finansowany przez Know How Fund

1997-1999: Stworzenie sieci Instruktorów Edukacji Ekologicznej
Projekt finansowany ze środków The British Council