Zespół UCBS

Uniwersyteckie Centrum Badań
nad Środowiskiem Przyrodniczym
i Zrównoważonym Rozwojem

 

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym – UCBS (obecnie: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem) zostało powołane w lutym 1989 r. przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Grzegorza Białkowskiego (xero dokumentu obok) z inicjatywy Dziekanów czterech wydziałów: Biologii, Chemii, Geologii oraz Geografii i Studiów Regionalnych. Centrum powstało jako wyraz rodzącego się w kręgach akademickich przekonania, że skomplikowane problemy środowiska przyrodniczego nie mogą być domeną naukowców tylko jednej dziedziny. Także nauczanie o środowisku wymaga przedstawienia obrazu zrównoważonego świata w wymiarze nie tylko przyrodniczym: biologicznym czy geologicznym, ale i społecznym, prawnym, ekonomicznym, a nawet etycznym. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem jest międzywydziałową jednostką organizacyjną UW podlegającą bezpośrednio Rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego. Radę Centrum tworzą obecnie przedstawiciele 7 Wydziałów:

 • Wydział Biologii
 • Wydział Chemii
 • Wydział Fizyki
 • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Wydział Geologii
 • Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Wydział Prawa i Administracji

Od 1 stycznia 2018 r. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem zostało połączone z Międzywydziałowymi Studiami Ochrony Środowiska (MSOŚ) w jedną międzywydziałową jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego, z zachowaniem dotychczasowej nazwy. Stało się tak na mocy Zarządzenia nr 93 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Tak więc obecnie Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska (MSOŚ), na których kształcą się studenci, są częścią UCBS. Głównym celem UCBS jest wspólne prowadzenie przez Wydziały Współtworzące studiów, działalności edukacyjnej i informacyjnej oraz badań naukowych.

UCBS organizuje i prowadzi: stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia; studia podyplomowe oraz kursy dokształcające, a także działalność naukowo-badawczą. Zadania te mogą być prowadzone we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi i obejmują m.in.:

 • prowadzenie i inicjowanie działalności z zakresu edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju, dla całej społeczności akademickiej UW, jak również w skali kraju i we współpracy międzynarodowej;
 • inicjowanie i prowadzenie prac badawczych oraz wdrożeniowych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju;
 • utrzymywanie ośrodka informacji z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska dla administracji publicznej, samorządów i organizacji pozarządowych;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;
 • doskonalenie kadr w dziedzinie edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju;
 • udział w kształceniu na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska oraz innych kierunkach związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.

Zespół UCBS

P.O. Dyrektora – dr Mariola Zalewska, Wydział Zarządzania UW (Biogram)
Zastępca Dyrektora – dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska, Wydział Geologii UW  (Biogram)


Przewodniczący Rady
prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz, Wydział Fizyki UW


Adiunkt
– dr Anna Batorczak
Starszy specjalista naukowo-techniczny – dr Anna Kalinowska
Starszy wykładowca – dr Małgorzata Roge-Wiśniewska

Sekretariat
– mgr Danuta Zalewska
Biblioteka – mgr Krzysztof Walczak
Księgowość – mgr Agnieszka Maciejewska
Starszy Referent – mgr Marta Goluch

 

Sekretariat ds. studenckich
– mgr inż. Krystyna Fastyn-Biernacka
– mgr Paulina Borowy
– mgr Elżbieta Wójcik
– mgr Jacek Wójcik

 

Stały współpracownik
dr Witold Lenart, emerytowany z-ca dyrektora UCBS