Projekty

Publikacja dla nauczycieli

Rozwój zrównoważony na co dzień

Na początku 2017 r., nakładem Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, ukazała się publikacja dla nauczycieli „Rozwój zrównoważony na co dzień”. Jest to zbiór scenariuszy lekcyjnych dla uczniów w wieku 10-14 lat poświęconych temu jak na co dzień – poprzez nasz styl życia, zakupy, segregowanie odpadów i inne codziennie zachowania – możemy dbać o środowisko przyrodnicze i sytuację ludzi. Propozycje zajęć edukacyjnych, podczas których uczniowie będą dyskutować i zastanawiać się jak wprowadzać zasady zrównoważonego rozwoju w naszym codziennym życiu zostały zebrane w następujące moduły tematyczne:

  • Świadoma konsumpcja
  • Nasze codzienne odpady
  • Zielona mapa miejsca, w którym mieszkamy
  • Sprawiedliwy handel w szkolnym sklepiku
  • Ekologia w gospodarstwie domowym
  • Naturalny ogród – natura w ogrodzie

Przestawione w tej publikacji scenariusze lekcji poświęcone ochronie środowiska i respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju zostały napisane przez edukatorów z 5 krajów: Bośni i Hercegowiny, Polski, Serbii, Słowacji oraz Węgier w ramach projektu finansowanego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

logo_fundusz_wyszechradzki2a

Scenariusze przedstawiane w tej publikacji mogą być realizowane podczas lekcji wychowawczych, na zajęciach  przedmiotowych lub dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

Scenariusze można pobrać po kliknięciu w obrazek

okladka

Promocja projektu

Warsztaty w Gimnazjum

W Gimnazjum nr 1 w Józefowie 3 lutego 2017 r. w ramach warsztatów dla uczniów i nauczycieli, przygotowanych przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) odbyła się promocja projektu „Podnoszenie Świadomości w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie” finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

logo_fundusz_wyszechradzki2a

Uczniowie klas trzecich oraz ich nauczyciele (ogółem 200 osób) uczestniczyli w dwóch dwugodzinnych sesjach prowadzonych przez dr Annę Batorczak z UCBS  i studenta Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska (MSOŚ) Pawła Budzyńskiego.

W pierwszej części warsztatów uczniowie dowiadywali się o zagadnieniach zrównoważonego rozwoju poruszanych w publikacji „Rozwój zrównoważony na co dzień”, towarzyszącej projektowi „Podnoszenie Świadomości w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie”. Omówione zostały również Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2015 r. W drugiej części warsztatów uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju uczestnicząc w quizie. Atmosfera spotkania była bardzo dobra. Uczniowie z uwagą i zaciekawieniem brali udział w interaktywnych zajęciach oraz chętnie odpowiadali na pytania. W nagrodę wszyscy otrzymali drewniane linijki z nadrukami przedstawiającymi gatunki różnych roślin i zwierząt, a nauczyciele podręcznik „Rozwój zrównoważony na co dzień”.

Finansowane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Podnoszenie Świadomości w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie

STRONA PROJEKTU

Aktualności

Książka

Galeria

Instytucje biorące udział w Projekcie

Celem projektu jest napisanie podręcznika dla nauczycieli dotyczącego dobrych praktyk w zakresie edukacji poświęconej ochronie środowiska i respektowania zasad zrównoważonego rozwoju.

W projekcie biorą udział instytucje działające na rzecz edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju z sześciu krajów:

Bośnia i Hercegowina: Center for Ecology and Energy logo_bosnia_i_harcegowina
http://www.ekologija.ba

Węgry: Magosfa Foundation for Environmental Education and Ecotourism magosfa
http://www.magosfa.hu

Serbia: Education Through Culture edu-kult-logo
http://edu-kult.com/

Słowacja: Center of Environmental Activitiescentrum-environmentalnych-aktivit
http://www.cea.sk

Czechy: Chaloupki, Public Benefit Company, School Facilities for Training and Educationczechy
http://www.chaloupky.cz

Polska: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym RozwojemUW

 

Koordynatorem projektu jest węgierska instytucja: Magosfa Foundation for Environmental Education and Ecotourism.

Koordynatorem projektu w Polsce jest dr Anna Batorczak z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytet Warszawski: a.batorczak@uw.edu.pl

Czas trwania projektu: 1 września 2015 r. – 31 grudnia 2016 r.

Projekt jest finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

logo_fundusz_wyszechradzki2a

 

 

UCBS w projekcie UE4SD

Uniwersyteccy Edukatorzy dla Zrównoważonego Rozwoju

Aktualności

Galeria

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem jest partnerem w międzynarodowym projekcie Uniwersyteccy Edukatorzy dla Zrównoważonego Rozwoju (University Educators for Sustainable DevelopmentUE4SD).

ue4sd
UE4SD jest konsorcjum 55 instytucji szkolnictwa wyższego, organizacji, agencji i stowarzyszeń z całej Europy i spoza jej granic, a jego celem jest poszukiwanie możliwości wzmacniania zrównoważonego rozwoju w kształceniu wyższym. Celem edukacji wyższej jest przygotowanie przyszłych specjalistów
i liderów, inicjowanie badań, a także wyznaczanie kierunków rozwoju i przemian społecznych.

Aby cele zrównoważonego rozwoju przenikały kształcenie wyższe, konieczne są struktury instytucjonalne, które wspierałyby wartości i praktykę zrównoważonego rozwoju na uczelniach. Niezwykle istotne jest również przygotowanie nauczycieli akademickich tak, aby uwzględniali edukację dla zrównoważonego rozwoju (EZR) w nauczaniu i badaniach.

Ponieważ praktyka dydaktyczna w szkolnictwie wyższym koncentruje się na pracy ze studentami, a nie doskonaleniu pracowników, nie wiadomo, jakie są kompetencje EZR nauczycieli akademickich oraz w jaki sposób są one wspierane i rozwijane. Celem partnerstwa UE4SD jest wypełnienie tej luki wiedzy poprzez przegląd dobrych praktyk rozwijania kompetencji EZR nauczycieli akademickich w różnych krajach Europy.

W ramach projektu wypracowano następujące materiały:

1. Raport, w którym dokonano przeglądu innowacyjnych praktyk w dziedzinie doskonalenia kompetencji wykładowców uniwersyteckich w krajach Unii Europejskiej pod kątem prowadzenia skutecznej Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Raport jest dostępny w formacie pdf: State of the Art Report.
2. Publikacja zawierająca 13 najlepszych praktyk doskonalenia kompetencji wykładowców akademickich w zakresie EZR wytypowanych przez partnerów projektu – dostępna w formacie pdf: Leading Practice Publication.
3. Akademia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju w Szkolnictwie Wyższym – jej celem jest wspieranie placówek szkolnictwa wyższego we wprowadzaniu zmian programowych z zakresu edukacji o Zrównoważonym Rozwoju, zarówno na polu ogólnego nauczania, jak i kursów specjalistycznych – http://platform.ue4sd.eu/

Projekt UE4SD opiera się na sieci uniwersytetów zrównoważonego rozwoju COPERNICUS Alliance oraz People’s Sustainability Treaty on Higher Education i jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu: http://www.ue4sd.eu

 

Starsze projekty z udziałem UCBS

Projekty UCBS z lat 1997-2015

2013-2015: Ogólnopolska konferencja i towarzyszące jej działania: „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu
Program finansowany przez NFOŚiGW

2008-2010: Wspieranie Edukacji i Podnoszenie Świadomości w Zakresie Edukacji na Rzecz Różnorodności Biologicznej
Program Lifelong Learning Programme – Comenius – międzynarodowyProjekty projekt Komisji Europejskiej

2005-2007: Opracowanie kursu doskonalącego nt. edukacji dla zrównoważonego rozwoju dla profesjonalnych edukatorów
Program SOCRATES/Grundtvig – międzynarodowy projekt Komisji Europejskiej

2005-2007: Real Time eLearning for a Pan-European Classroom
Program SOCRATES/Minerva – międzynarodowy projekt Komisji Europejskiej

2004-2006: Multimedialny  program edukacji ekologicznej służący podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli i animatorów edukacji dla zrównoważonego rozwoju
Ogólnopolski program finansowany przez NFOŚiGW

2004-2006: Edukacja ekologiczna dla niepełnosprawnych
Program SOCRATES/Leonardo da Vinci/Youth Programme – międzynarodowy projekt Komisji Europejskiej

2001-2004: Formy edukacji ekologicznej w siłach zbrojnych i ich wpływ na kształtowanie postaw pro-ekologicznych
Międzynarodowy projekt Studium Pilotowego CCMS/NATO

2001-2003: Interaktywne strony internetowe poświęcone edukacji dla zrównoważonego rozwoju
Program SOCRATES/Minerva – międzynarodowy projekt Komisji Europejskiej

2000-2001: Szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystania edukacji ekologicznej w Internecie
Projekt finansowany ze środków The British Council

1999-2000: Edukacja ekologiczna w parkach narodowych i krajobrazowych płn-wsch Polski
Projekt finansowany przez Know How Fund

1997-1999: Stworzenie sieci Instruktorów Edukacji Ekologicznej
Projekt finansowany ze środków The British Council