Projekty

Rozwój zrównoważony na co dzień – publikacja dla Nauczycieli

Na początku 2017r. , nakładałem Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytetu Warszawskiego, ukaże się publikacja dla nauczycieli „Rozwój zrównoważony na co dzień. Jest to zbiór scenariuszy lekcyjnych dla uczniów w wieku 10-14 lat poświęconych temu jak na co dzień – poprzez nasz styl życia, zakupy, segregowanie odpadów i inne codziennie zachowania możemy dbać o środowisko przyrodnicze i sytuację ludzi. Propozycje zajęć edukacyjnych, podczas których uczniowie będą dyskutować i zastanawiać się jak wprowadzać zasady zrównoważonego rozwoju w naszym codziennym życiu zostały zebrane w następujące  moduły tematyczne:

  • Świadoma konsumpcja.
  • Nasze codzienne odpady.
  • Zielona mapa miejsca, w którym mieszkamy.
  • Sprawiedliwy handel w szkolnym sklepiku.
  • Ekologia w gospodarstwie domowym.
  • Naturalny ogród – natura w ogrodzie.

Przestawione w tej publikacji scenariusze lekcji poświęcone ochronie środowiska i respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju zostały napisane przez edukatorów z 5 krajów: Bośni i Hercegowiny, Polski, Serbii, Słowacji oraz Węgier w ramach projektu  finansowanego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

logo_fundusz_wyszechradzki2a

Scenariusze przedstawiane w tej publikacji mogą być realizowane podczas lekcji wychowawczych, na zajęciach  przedmiotowych lub dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

Scenariusze można pobrać po kliknięciu w obrazek

okladka

Promocja projektu „Podnoszenie Świadomości w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie”

W dniu 3.02.2017 r. w Gimnazjum nr 1 w Józefowie odbyła się promocja projektu Podnoszenie Świadomości w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

logo_fundusz_wyszechradzki2a

Uczniowie klas trzecich oraz ich nauczyciele (ogółem 200 osób) uczestniczyli w dwóch dwugodzinnych sesjach prowadzonych przez dr Annę Batorczak z UCBS  i studenta MSOŚ Pawła Budzyńskiego.

W pierwszej części warsztatów uczniowie dowiadywali się o zagadnieniach zrównoważonego rozwoju poruszanych w publikacji projektu: „Rozwój zrównoważony na co dzień” . Omówione zostały również Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte  przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych we wrześniu  2015 r. W drugiej części warsztatów uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju uczestnicząc w quizie. Atmosfera spotkania była bardzo dobra. Uczniowie z uwagą i zaciekawieniem brali udział w zajęciach oraz chętnie odpowiadali na pytania. W nagrodę wszyscy otrzymali drewniane linijki z nadrukami przedstawiającymi gatunki różnych roślin i zwierząt.

Dla nauczycieli przeznaczona jest publikacja projektu.

Podnoszenie Świadomości w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie

STRONA PROJEKTU

Aktualności

Książka

Galeria

Instytucje biorące udział w Projekcie

Celem projektu jest napisanie podręcznika dla nauczycieli dotyczącego dobrych praktyk w zakresie edukacji poświęconej ochronie środowiska i respektowania zasad zrównoważonego rozwoju.

W projekcie biorą udział instytucje działające na rzecz edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju z sześciu krajów:

Bośnia i Hercegowina: Center for Ecology and Energy logo_bosnia_i_harcegowina
http://www.ekologija.ba

Węgry: Magosfa Foundation for Environmental Education and Ecotourism magosfa
http://www.magosfa.hu

Serbia: Education Through Culture edu-kult-logo
http://edu-kult.com/

Słowacja: Center of Environmental Activitiescentrum-environmentalnych-aktivit
http://www.cea.sk

Czechy: Chaloupki, Public Benefit Company, School Facilities for Training and Educationczechy
http://www.chaloupky.cz

Polska: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym RozwojemUW

 

Koordynatorem projektu jest węgierska instytucja: Magosfa Foundation for Environmental Education and Ecotourism.

Koordynatorem projektu w Polsce jest dr Anna Batorczak z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytet Warszawski: a.batorczak@uw.edu.pl

Czas trwania projektu: 1 września 2015 r. – 31 grudnia 2016 r.

Projekt jest finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.
logo_fundusz_wyszechradzki2a

 

 

Uniwersyteccy Edukatorzy dla Zrównoważonego Rozwoju

Aktualności

Galeria

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem jest partnerem w międzynarodowym projekcie Uniwersyteccy Edukatorzy dla Zrównoważonego Rozwoju (University Educators for Sustainable DevelopmentUE4SD)

ue4sd
UE4SD jest konsorcjum 55 instytucji szkolnictwa wyższego, organizacji, agencji i stowarzyszeń z całej Europy i spoza jej granic, a jego celem jest poszukiwanie możliwości wzmacniania zrównoważonego rozwoju w kształceniu wyższym. Celem edukacji wyższej jest przygotowanie przyszłych specjalistów
i liderów, inicjowanie badań, a także wyznaczanie kierunków rozwoju i przemian społecznych.

Aby cele zrównoważonego rozwoju przenikały kształcenie wyższe, konieczne są struktury instytucjonalne, które wspierałyby wartości i praktykę zrównoważonego rozwoju na uczelniach. Niezwykle istotne jest również przygotowanie nauczycieli akademickich tak, aby uwzględniali edukację dla zrównoważonego rozwoju (EZR) w nauczaniu i badaniach.

Ponieważ praktyka dydaktyczna w szkolnictwie wyższym koncentruje się na pracy ze studentami, a nie doskonaleniu pracowników, nie wiadomo, jakie są kompetencje EZR nauczycieli akademickich oraz w jaki sposób są one wspierane i rozwijane. Celem partnerstwa UE4SD jest wypełnienie tej luki wiedzy poprzez przegląd dobrych praktyk rozwijania kompetencji EZR nauczycieli akademickich w różnych krajach Europy.

W ramach projektu wypracowano następujące materiały:
1. Raport, w którym dokonano przeglądu innowacyjnych praktyk w dziedzinie doskonalenia kompetencji wykładowców uniwersyteckich w krajach Unii Europejskiej pod kątem prowadzenia skutecznej Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Raport jest dostępny w formacie pdf: State of the Art Report.
2. Publikacja zawierająca 13 najlepszych praktyk doskonalenia kompetencji wykładowców akademickich w zakresie EZR wytypowanych przez partnerów projektu – dostępna w formacie pdf: Leading Practice Publication.
3. Akademia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju w Szkolnictwie Wyższym – jej celem jest wspieranie placówek szkolnictwa wyższego we wprowadzaniu zmian programowych z zakresu edukacji o Zrównoważonym Rozwoju, zarówno na polu ogólnego nauczania, jak i kursów specjalistycznych – http://platform.ue4sd.eu/

Projekt UE4SD opiera się na sieci uniwersytetów zrównoważonego rozwoju COPERNICUS Alliance oraz People’s Sustainability Treaty on Higher Education.

Projekt jest współfinansowanym ze środków Komisji Europejskiej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu: http://www.ue4sd.eu

 

Starsze projekty z udziałem UCBS

2013-2015: Ogólnopolska konferencja i towarzyszące jej działania: „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu
Program finansowany przez NFOŚiGW

2008-2010: Wspieranie Edukacji i Podnoszenie Świadomości w Zakresie Edukacji na Rzecz Różnorodności Biologicznej
Program Lifelong Learning Programme – Comenius – międzynarodowy projekt Komisji Europejskiej

2005-2007: Opracowanie kursu doskonalącego nt. edukacji dla zrównoważonego rozwoju dla profesjonalnych edukatorów
Program SOCRATES/Grundtvig – międzynarodowy projekt Komisji Europejskiej

2005-2007: Real Time eLearning for a Pan-European Classroom
Program SOCRATES/Minerva – międzynarodowy projekt Komisji Europejskiej

2004-2006: Multimedialny  program edukacji ekologicznej służący podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli i animatorów edukacji dla zrównoważonego rozwoju
Ogólnopolski program finansowany przez NFOŚiGW

2004-2006: Edukacja ekologiczna dla niepełnosprawnych
Program SOCRATES/Leonardo da Vinci/Youth Programme – międzynarodowy projekt Komisji Europejskiej

2001-2004: Formy edukacji ekologicznej w siłach zbrojnych i ich wpływ na kształtowanie postaw pro-ekologicznych
Międzynarodowy projekt Studium Pilotowego CCMS/NATO

2001-2003: Interaktywne strony internetowe poświęcone edukacji dla zrównoważonego rozwoju
Program SOCRATES/Minerva – międzynarodowy projekt Komisji Europejskiej

2000-2001: Szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystania edukacji ekologicznej w Internecie
Projekt finansowany ze środków The British Council

1999-2000: Edukacja ekologiczna w parkach narodowych i krajobrazowych płn-wsch Polski
Projekt finansowany przez Know How Fund

1997-1999: Stworzenie sieci Instruktorów Edukacji Ekologicznej
Projekt finansowany ze środków The British Council