Prace magisterskie

Prace magisterskie studentów MSOŚ powstałe w UCBS pod kierunkiem doc. dr Anny Kalinowskiej:

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na koloniach i obozach letnich, Budzyński P., 2017
Education for sustinable development in the summer camps
Streszczenie

 

Świadomość społeczna w dziedzinie bezpieczeństwa ekologicznego i zachowań w sytuacjach kryzysowych wynikających ze zmian klimatu , Orlikowska B., 2016
Social awareness in the discipline of ecological safety and behaviour in crisis situations stemming from climate change
Streszczenie

 

Odnawialne źródła energii w budownictwie – najkorzystniejsze rozwiązania, Owczarek A., 2016
Renewable sources of energy in the construction industry – the most profitable and advantageous solutions
Streszczenie

 

Wpływ Certyfikatu Zielony Sklep na świadomość ekologiczną pracowników i klientów, Ciak M., 2016
The influence of the Green Shop Certificate on ecological awareness of shop’s workers and clients
Streszczenie

 

Formy współpracy między administracją samorządową miasta a sąsiadującym parkiem narodowym na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego i Wielkopolskiego Parku Narodowego, Goluch M., 2016
Forms of cooperation between municipal self-government administration and neighbouring national park based on the example of Kampinoski National Park and Wielkopolski National Park
Streszczenie

 

Świadomość społeczna i edukacja ekologiczna w zakresie projektu wydobycia gazu łupkowego w Polsce, Nagłowska A., 2015
Public awareness and environmental education in shale gas mining project in Poland
Streszczenie

 

Pojazdy z napędem alternatywnym w świadomości pasażerów komunikacji miejskiej
i użytkowników prywatnych
, Łysio K., 2015
Vehicles with alternative propulsion in the mind of public transport passengers and private users
Streszczenie

 

Tematyka ekologiczna w utworach kultury popularnej, Kiedrowski A., 2015
Environmental topics in the works of popular culture
Streszczenie

 

Rola Pozarządowych Organizacji Ekologicznych (POE) w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju miast, Poterała A., 2015
The role of non-governmental environmental organizations (NGO) in shaping the sustainable development of cities
Streszczenie

 

Wpływ zrównoważonego zielonego certyfikowanego budownictwa biurowego na świadomość ekologiczną użytkowników, Osiecka N., 2014
Sustainable office construction impact on environmental consciousness of users
Streszczenie

 

Zadania i wpływ reklam telewizyjnych na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, Sekuna E., 2014
Tasks and influence of television advertisements for creating of society ecological awareness
Streszczenie

 

Kształtowanie proekologicznego stylu życia w trakcie programu prozdrowotnego „Zdrowo jem, więcej wiem” skierowanego do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Parafiniuk E., 2012
Developement of proecological lifestyle through pro-healthy education program „Eating healthy, knowing more” adressed to the early school age children
Streszczenie

 

Koncepcja i praktyczne problemy wdrażania międzynarodowego projektu z edukacji ekologicznej-„Spring Alive”-OTOP, RSPB, BirdLife, Kalinowska J., 2012
Concept and practical problems of implementation of the international project of ecological education – ‘Spring Alive’- OTOP, RSPB, BirdLife
Streszczenie

 

Możliwości i ograniczenia zastosowania nowoczesnych technik reklamy w kampaniach społecznych na rzecz zrównoważonego stylu życia, Roykiewicz M., 2011
Possibilities and limitations of modern advertising in public promotion of sustainable lifestyle
Streszczenie

 

Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu i promocji systemu obszarów Natura 2000, Peliwo B., 2011
Role of NGOs in the development and promotion of European Ecological System Natura 2000
Streszczenie

 

Rola organizacji pozarządowych we wdrażaniu i upowszechnianiu zapisów Konwencji Waszyngtońskiej (CITES), Nesteruk P., 2011
The role of NGOs in the implementation and popularization of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
Streszczenie

 

Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Lotkowska M., 2010
Ecological Education in Preschool
Streszczenie

 

Rola WFOŚiGW (Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
w finansowaniu różnych kategorii edukacji ekologicznej w Polsce,
Kulczycka M., 2009
Role of the Voivodeship Founds for Environmental Protection and Water Management in Financing Various Categories of Ecological Education in Poland
Streszczenie

 

Internet w nieformalnej edukacji ekologicznej: techniki przygotowania wirtualnej ścieżki dydaktycznej, Lech J., 2009
Internet in informal environmental education: the techniques of preparing a virtual didactic trail
Streszczenie

 

Rola muzeów przyrodniczych w realizacji zapisów Konwencji o różnorodności biologicznej dotyczących edukacji, Olech E., 2008
The Role of Natural History Museums in the Implementation of Provisions of the Convention on Biological Diversity, Concerning Education
Streszczenie

 

Rola gminy w animacji edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, Klimkowska A., 2008
The Role Of Lokal Government In Animation Of Education For Sustainable Development
Streszczenie

 

Działania edukacyjne i komunikacja społeczna związana z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, Kunicka J., 2008
Education activities and communication related with Water Framework Directive
Streszczenie

 

Komunikacja społeczna w funkcjonowaniu wybranych leśnych kompleksów promocyjnych, Siemianowska Z., 2007
The role of public communication in the functioning of selected promotional forest complexes
Streszczenie

 

Współpraca polsko-duńska w dziedzinie edukacji ekologicznej, Kałużyńska M., 2007
Polish-Danish cooperation in environmental education
Streszczenie

 

Edukacja ekologiczna w siłach zbrojnych w krajach NATO, Nużyńska K., 2006
Environmental education in the Armed Forces of the NATO member states
Streszczenie

 

Komunikacja społeczna jako metoda rozwiązywania konfliktów związanych ze środowiskiem przyrodniczym, Wielgopolan A., 2006
Social communication as a method of conflict solution around protected areas
Streszczenie

 

Rola współpracy polsko-brytyjskiej w rozwoju edukacji ekologicznej, Gajewski P., 2006
The Significance of Polish British Cooperation in Strengthening Environmental Education
Streszczenie

 

Komputer w edukacji ekologicznej, Gregorczyk M., 2005
Computer in environmental education
Streszczenie

 

Rola prasy lokalnej w promowaniu społecznej aktywności ekologicznej w Polsce, Szcześniak B., 2004
The role of the local press in promoting eco-social activity in Poland
Streszczenie

 

Centra Edukacji Ekologicznej – analiza przyczyn sukcesów i porażek, Wiśniewska M., 2004
Centres for Environmental Education – analysis of the causes of successes and failures
Streszczenie

 

Zrównoważony rozwój w edukacji na poziomie gimnazjum – analiza programów, podręczników i metod wdrażania, Stawarz A., 2004
Sustainable development in education at the middle school – analysis of program, textbooks and methods of implementation
Streszczenie

 

Rola UNESCO we wdrażaniu edukacji dla zrównoważonego rozwoju, Knap A., 2004
The role of UNESCO in implementing education for sustainable development
Streszczenie