Nasze publikacje

Ostatnio polecane (także w wersji pdf)

 

Poniżej prezentujemy kilka publikacji dostępnych w Bibliotece UCBS (w większości dostępnych także w formie elektronicznej w formacie pdf), które powstały w ostatnich latach przy udziale pracowników Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, szczególne polecanych dla nauczycieli, edukatorów i popularyzatorów tematyki związanej z edukacją ekologiczną i zrównoważonym rozwojem.

„Rozwój zrównoważony na co dzień. Zbiór scenariuszy lekcyjnych”

Zbiór scenariuszy lekcyjnych pod redakcją Anny Batorczak.
Rok wydania: 2017, wydawnictwo: UCBS, liczba stron: 55, ISBN: 978-83-917679-9-3

zrównoważony rozwój na co dzień

Publikacja to zbiór scenariuszy lekcyjnych dla uczniów w wieku 10-14 lat poświęconych temu jak na co dzień – poprzez nasz styl życia, zakupy, segregowanie odpadów i inne codziennie zachowania – możemy dbać o środowisko przyrodnicze i sytuację ludzi. Propozycje zajęć edukacyjnych, podczas których uczniowie będą dyskutować i zastanawiać się, jak wprowadzać zasady zrównoważonego rozwoju w naszym codziennym życiu, zostały zebrane w następujące moduły tematyczne:

  • Świadoma konsumpcja
  • Nasze codzienne odpady
  • Zielona mapa miejsca, w którym mieszkamy
  • Sprawiedliwy handel w szkolnym sklepiku
  • Ekologia w gospodarstwie domowym
  • Naturalny ogród – natura w ogrodzie

Publikacja dostępna w Bibliotece UCBS oraz w formacie pdf: TUTAJ

Publikacja powstała w ramach projektu Increasing sustainability and environmental protection attitude in Serbia and Bosnia and Herzegovina finansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego Visegrad +.

 

„Miasto idealne – miasto zrównoważone.
Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”

Pod redakcją naukową Anny Kalinowskiej.
Rok wydania: 2015, wydawnictwo: UCBS, liczba stron: 264, ISBN: 978-83-917679-6-2

Miasto idea,mia.zrónow.1

Zapis ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się 24 października 2014 r., oraz odbywających się cyklicznie wykładów „Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska” organizowanych przez UCBS. Poruszone zostały zagadnienia związane z gwałtownym rozwojem miast, dynamicznym i nie zawsze przemyślanym rozrastaniem się terenów zurbanizowanych, wpływie miast na kształtowanie klimatu oraz roli planowania przestrzennego w adaptacji do warunków panujących w mieście.

Publikacja dostępna w Bibliotece UCBS oraz w formacie pdf: TUTAJ

Publikacja powstała w ramach projektu „Ogólnopolska konferencja i towarzyszące jej działania: Miasto Idealne – Miasto Zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”, dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

„Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska.
Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach”

Pod redakcją naukową Anny Kalinowskiej.
Rok wydania: 2011, wydawnictwo: UCBS, liczba stron: 296, ISBN: 978-83-917679-5-5

Różnoro.biol.w wielu odsł.

Publikacja jest monografią przedstawiającą szeroką gamę problemów różnorodności biologicznej. Temat taki został poruszony z uwagi na fakt, iż rok 2010 został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. W monografii znajdziemy przykłady międzynarodowej działalności na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju oraz przykłady upowszechniania wiedzy dotyczącej różnorodności biologicznej.

”(…) Prezentowana pozycja wydawnicza będzie przydatna nauczycielom różnych szczebli kształcenia, studentom kierunków nie tylko przyrodniczych, a także pracownikom administracji państwowej i samorządowej, którzy zajmują się kształtowaniem środowiska przyrodniczego. Jest ona cennym materiałem edukacyjnym, który dostarcza argumentów do prowadzenia skutecznej popularyzacji wiedzy ekologicznej i kampanii uświadamiającej znaczenie różnorodności biologicznej we współczesnym świecie” – dr hab. Urszula Bielczyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Publikacja podzielona jest na dwie części:
Część I – „Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach” – zawiera wykłady
Część II – to materiały z ogólnopolskiej konferencji UCBS pt. „Mówić o różnorodności biologicznej nie tylko w roku 2010. Sposoby popularyzacji wiedzy”, która odbyła się w maju 2010 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Publikacja dostępna w Bibliotece UCBS oraz w formacie pdf: TUTAJ

Publikacja powstała w ramach projektu „Rok 2010 – Światowy Rok Różnorodności Biologicznej ONZ – promocja obchodów i podnoszenie świadomości społecznej poprzez programy edukacyjne oraz kampanię informacyjno-edukacyjną”, dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

„Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska.
Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju.
Wybór wykładów z lat 2004-2007”

Pod redakcją Anny Kalinowskiej i Witolda Lenarta.
Rok wydania: 2007, wydawnictwo: UCBS, liczba stron: 308, ISBN: 978-83-917679-3-1

Wybrane zaga.Teoria i prakt.zrówn.rozw.

Publikacja jest zapisem wykładów wygłaszanych podczas corocznego cyklu organizowanego przez UCBS. Wśród prelegentów znalazły się najważniejsze osobowości ze świata nauki – pracownicy instytucji naukowych, administracji publicznej oraz działacze ekologiczni, dzięki czemu słuchacze wykładów uzyskują informacje z „pierwszej ręki”.

Wykłady zostały podzielone na cztery części:

  • Rozwój zrównoważony w teorii i praktyce
  • Problemy zmian klimatu
  • Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej i zdrowia
  • Zarządzanie ochroną środowiska

Publikacja (wydana z pomocą finansową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) dostępna jest w Bibliotece UCBS oraz m.in. w BUW, Bibliotece Narodowej i bibliotekach wydziałów przyrodniczych.

 

„Edukacja ekologiczna. Bibliografia 1992-2003”

Zespół autorski UCBS: Anna Kalinowska, Anna Batorczak, Elżbieta Bartocha, Witold Lenart.
Rok wydania: 2004, wydawnictwo: UCBS, liczba stron: 200, ISBN: 83-917679-1-4

Edu.Ekol.Bibliografia,92-03

Publikacja jest spisem około 1300 pozycji rekomendowanych dla edukatorów ekologicznych. Specjaliści z zakresu edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju opracowali kanony lektur, m. in. dla edukacji przedszkolnej i szkolnej, a także kanon zawodowy, kanon dotyczący wody, odpadów, komunikacji społecznej czy kanon edukacji europejskiej. Polecane publikacje to wydawnictwa m.in. Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, organizacji międzynarodowych (IUCN, WWF) czy zbiory ośrodków edukacyjnych parków narodowych.

Publikacja dostępna w Bibliotece UCBS. Publikacja sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

„Na spotkanie różnorodności biologicznej.
Szkolne obserwacje drzew – Poradnik Nauczyciela”

Pod redakcją Anny Batorczak i Anny Kalinowskiej
Rok wydania: 2010, wydawnictwo: UCBS, liczba stron: 75, ISBN: 83-917679-4-9

Na spotka.róznor.biolog.2010

Publikacja przedstawia korzyści, jakie zapewnia obecność drzew w mieście i jest poradnikiem dla nauczycieli pomagającym zachęcić dzieci i młodzież do obserwacji przyrody. Wyjaśnia, czym zajmuje się fenologia, a także uczy rozpoznawać gatunki drzew. Zaznajamia również z pojęciem różnorodności biologicznej.

Publikacja dostępna w Bibliotece UCBS oraz w wersji pdf >…tutaj…<

Publikacja powstała w ramach projektu „Rok 2010 – Światowy Rok Różnorodności Biologicznej ONZ – promocja obchodów i podnoszenie świadomości społecznej poprzez programy edukacyjne oraz kampanię informacyjno-edukacyjną”, dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Publikacja powstała także w ramach projektu BEAGLE-COMENIUS (Lifelong Learning Programme Unii Europejskiej), który działa na rzecz poprawy jakości nauczania poza szkołą oraz zwiększenia motywacji uczniów do nauki o różnorodności biologicznej.

 

„Artykuł 13.
W poszukiwaniu społecznego wsparcia w zarządzaniu
Konwencjąo różnorodności biologicznej.
Polska praktyka na tle doświadczeń światowych”

Autor: Anna Kalinowska
Rok wydania: 2008, wydawnictwo: CBD na zlecenie Ministerstwa Środowiska, liczba stron: 235, ISBN: 83-86564-09-1

Art.13.W poszukiw.społ.wsparcia

Treść książki skupia się wokół Konwencji o różnorodności biologicznej oraz zawartego w niej Artykułu 13, który mówi o edukacji ekologicznej i świadomości społecznej. Książka przedstawia historię powstawania i wdrażania Konwencji, opisuje działania Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) przyczyniające się do dodania Artykułu 13 do Konwencji, a także przedstawia liczne przykłady działań na rzecz edukacji ekologicznej i kształtowania świadomości oraz rolę komunikacji społecznej w ochronie różnorodności biologicznej.

”(…) jasne przedstawienie Konwencji o różnorodności biologicznej, sposób jej wdrażania, jak i ogromny materiał dotyczący edukacji w tym zakresie w Polsce oraz w innych krajach, a nawet w siłach zbrojnych (…) Wiedza z kart książki płynie wartkim potokiem, przekazywana przez osobę kompetentną, nie tylko uczestniczącą czynnie zarówno w Szczycie Ziemi w Johannesburgu, jak i w ostatnim Kongresie Parków Narodowych w Durbanie, ale dokładnie znającą opisywane zbiory muzealne czy kolekcje przyrodnicze.” – prof. Janusz Janecki, KUL.

Publikacja dostępna w Bibliotece UCBS.

 

„Przez ekologię do wolności.
Ruch ekologiczny a 25 lat przemian”

Pod redakcją Andrzeja Kassenberga.
Rok wydania: 2014, wydawca: Instytut na Rzecz Ekorozwoju przy wsparciu finansowym Ministerstwa Środowiska, liczba stron: 106. ISBN: 978-83-8010-002-2

Przez ekol.do wolno.

Publikacja (podtytuł: „Ruch ekologiczny a 25 lat przemian – refleksje na 25-lecie odzyskania suwerenności Polski”) przedstawia historię polskich działań ekologicznych w ostatnich 25 latach. Przedstawiona w niej została historia założenia i działalności Polskiego Klubu Ekologicznego, Fundacji Gaja, Federacji Zielonych oraz wielu innych organizacji, stowarzyszeń, fundacji budujących polski ruch ekologiczny. Ukazane zostały trudy walki z przeciwnikami ochrony przyrody. Publikacja zawiera m.in. artykuł dr Anny Kalinowskiej (UCBS) pt. „Serwis Ochrony Środowiska – 28 numerów” dotyczący podziemnego Biuletynu Agencji Informacji o Dewastacji Środowiska, który ukazywał się w latach 80-ych, aż do 1994 r.

Publikacja dostępna w Bibliotece UCBS oraz w formacie pdf: TUTAJ

 

„Bioróżnorodność to także my.
Do poczytania wspólnie z wnukami i dla ich przyszłości”

oraz

„Bioróżnorodność to także my.
Dla słusznego wieku w młodości ducha”

Autorki: Anna Kalinowska, Anna Batorczak
Rok wydania: 2013, wydawca: Fundacja Ziemia i Ludzie.pl przy współpracy UCBS, liczba stron: 116, ISBN: 978-83-935905-3-7

Publikacja podzielona jest na dwie części, z których pierwsza skierowana jest do dojrzałych czytelników – głównie do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zaś druga przeznaczona jest do czytania dzieciom przez starszego opiekuna. Książka poświęcona jest zagadnieniu różnorodności biologicznej. Wyjaśnia, czym jest bioróżnorodność, jaki jest jej cel, przyczyny zmniejszania się różnorodności żywego świata oraz jak można ją chronić.

Dofinansowania na druk publikacji udzielił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Publikacja dostępna w Bibliotece UCBS oraz w wersji elektronicznej.

Część pierwsza – dla dorosłych >…tutaj…<
Część druga – dla dzieci >…tutaj…<

 

„O ociepleniu klimatu na chłodno.
W każdym wieku tworzymy klimat”

Autorzy: Anna Batorczak, Piotr Głowacki, Michał Godek, Anna Kalinowska, Witold Lenart.
Pod redakcją Witolda Lenarta.
Rok wydania: 2014, wydawca: Fundacja Ziemia i Ludzie.pl przy współpracy UCBS, liczba stron: 116, ISBN: 978-83-935905-5-1

O ocieple.klim.na chłodno

Publikacja powstała w ramach projektu „Rok dla klimatu” i jest poradnikiem skierowanym do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz ich wnuków. Znajdą oni tu wyjaśnienia zjawisk klimatycznych, opis konsekwencji zmian klimatu, informacje o globalnych ociepleniu oraz porady, jak zapobiegać zmianom klimatycznym oraz adaptować się do nich. Autorami są eksperci z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego, Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zakładu Badań Polarnych Instytutu Geofizyki PAN. Projekt „Rok dla klimatu” stanowi część wielkiego cyklu edukacyjnego „Zielona Wiedza dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku” prowadzonego przez Fundację „Ziemia i Ludzie”. Publikacja z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Publikacja dostępna w Bibliotece UCBS oraz raz w wersji elektronicznej >…tutaj…<

 

„Przyszłość, jakiej chcemy dla naszych wnuków.
O zrównoważonym rozwoju dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

Autorki: Anna Kalinowska, Anna Batorczak
Rok wydania: 2012, wydawca: Fundacja „Ziemia i Ludzie” przy współpracy UCBS, liczba stron: 96, ISBN: 978-83-935905-0-6

Przyszło.jakiej chcemy dla wnu

Publikacja stanowi zwięzłe kompendium wiedzy o zrównoważonym rozwoju i jest przeznaczona dla ludzi dojrzałych – słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Przedstawia ideę zrównoważonego rozwoju, przyczyny braku zrównoważenia produkcji i konsumpcji, a także propozycje działań, które każdy może prowadzić w swoim najbliższym otoczeniu, aby przysłużyć się zrównoważonemu rozwojowi. Publikacja, z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, powstała w ramach projektu „Zielona Wiedza dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Publikacja dostępna w Bibliotece UCBS oraz w wersji elektronicznej >…tutaj…<

 

„Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wyzwania XXI wieku.
Publikacja dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

Autorka: Anna Batorczak
Rok wydania: 2013,wydawca: Fundacja Ziemia i Ludzie.pl przy współpracy UCBS, liczba stron: 56. ISBN: 978-83-935905-1-3

Zużyty sprzęt elektry.i elektroni

Publikacja (z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) porusza temat wytwarzania i użytkowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, ich wpływu na środowisko, regulacji prawnych dotyczących postępowania z ZSEE oraz aspekt energooszczędności. Zawiera także listę ważnych adresów internetowych i słownik podstawowych pojęć.

Publikacja dostępna w Bibliotece UCBS oraz w wersji elektronicznej >…tutaj…<

 

Projekt edukacyjny Makrokosmos
„Ptaki ponad podziałami – przewodnik edukacyjny”

Pod redakcją Anny Kalinowskiej
Rok wydania: 2003. Wydawca: Kino Świat International Sp. z o.o. Warszawa, liczba stron: 80, ISBN: 83-918745-0-8

Projekt edukacyjny Makrokosmos Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym (UCBS) z 2003 r. to kompleksowe wykorzystanie pokazów filmu „Makrokosmos – Podniebny Taniec” (prod. 2001, reż. Jacques Perrin) i specjalnego podręcznika „Makrokosmos – przewodnik edukacyjny”. Francuski film „Makrokosmos – Podniebny Taniec” jako obraz fabularny i dokumentalny, a nie tylko przyrodniczy, okazał się niezwykle atrakcyjnym i skutecznym narzędziem przydatnym w nauczaniu młodzieży. Jego niekonwencjonalność powoduje, że jest on pomocny w kształceniu uczniów na każdym poziomie edukacji w zakresie takich przedmiotów jak: biologia, przyroda, geografia i zajęcia wychowawcze. Dydaktyczny autorytet filmu został wsparty nominacją do Oskara 2003 w kategorii najlepszy film dokumentalny. Pokazy dla szkół organizowane były w kinach na terenie całej Polski. Z myślą o skutecznym wykorzystaniu edukacyjnych walorów filmu powstał podręcznik dydaktyczny „Makrokosmos – przewodnik edukacyjny” pod redakcją dr Anny Kalinowskiej (UCBS).

Publikacja dostępna w Bibliotece UCBS oraz w wersji pdf >…tutaj…<

Projekt edukacyjny Makrokosmos objęty był Honorowymi Patronatami Ministra Środowiska oraz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, a także Patronatem edukacyjnym Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Wydanie przewodnika edukacyjnego zostało sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

O filmie:

Poprzedni film zafascynowanego światem przyrody Jacques’a Perrina pt. Microcosmos wprowadził nas w oszałamiający swą różnorodnością świat owadów. Dzięki zaawansowanej technice i zaangażowaniu twórców jego nowy obraz Makrokosmos pozwala po raz pierwszy tak wnikliwie przyglądać się stworzeniom, które podbiły przestworza. Na naszych oczach spełnia się jedno z najstarszych marzeń ludzkości. Możemy podjąć wyzwanie rzucone przed wiekami przez Leonardo da Vinci – wzbić się w niebo i podróżując razem z ptakami odkryć tajemnice  ich wędrówek.

Makrokosmos w całości poświęcony jest ptakom i ich migracjom będącym następstwem pór roku. Zdjęcia do filmu trwały trzy lata i były kręcone na pięciu kontynentach. Ekipy filmowców towarzyszyły zwierzętom wszędzie: od jednego bieguna do drugiego, od tropików po ośnieżone szczyty gór. By sfilmować ptaki pod każdą szerokością geograficzną, zaobserwować ich zachowania na lądzie, wodzie i w powietrzu, skonstruowano wiele jeżdżących, pływających i latających maszyn wyposażonych w specjalne kamery. Film ten udowadnia, że podążanie za ptakami to również odkrywanie tajemnic Ziemi.


Zobacz także: Bibliografia UCBS