Nasze publikacje

„Rozwój zrównoważony na co dzień. Zbiór scenariuszy lekcyjnych”

Pod redakcją Anny Batorczak
Rok wydania: 2017, wydawnictwo: UCBS, liczba stron: 55

zrównoważony rozwój na co dzień

Publikacja to zbiór scenariuszy lekcyjnych dla uczniów w wieku 10-14 lat poświęconych temu jak na co dzień – poprzez nasz styl życia, zakupy, segregowanie odpadów i inne codziennie zachowania możemy dbać o środowisko przyrodnicze i sytuację ludzi. Propozycje zajęć edukacyjnych, podczas których uczniowie będą dyskutować i zastanawiać się jak wprowadzać zasady zrównoważonego rozwoju w naszym codziennym życiu zostały zebrane w następujące  moduły tematyczne:

  • Świadoma konsumpcja.
  • Nasze codzienne odpady.
  • Zielona mapa miejsca, w którym mieszkamy.
  • Sprawiedliwy handel w szkolnym sklepiku.
  • Ekologia w gospodarstwie domowym.
  • Naturalny ogród – natura w ogrodzie.

Publikacja dostępna w formacie pdf: TUTAJ

 

„Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”

Pod redakcją Anny Kalinowskiej
Rok wydania: 2015, wydawnictwo: UCBS, liczba stron: 264

Miasto idea,mia.zrónow.1

Zapis ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się 24 października 2014, oraz odbywających się cyklicznie wykładów „Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska” organizowanych przez UCBS. Poruszone zostały zagadnienia związane z gwałtownym rozwojem miast, dynamicznym i nie zawsze przemyślanym rozrastaniem się terenów zurbanizowanych, wpływie miast na kształtowanie klimatu oraz roli planowania przestrzennego w adaptacji do warunków panujących w mieście.

Publikacja dostępna w bibliotece UCBS oraz w formacie pdf: TUTAJ

 

„Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach”

Pod redakcją naukową Anny Kalinowskiej
Rok wydania: 2011, wydawnictwo: UCBS, liczba stron: 296

Różnoro.biol.w wielu odsł.

Publikacja jest monografią przedstawiającą szeroką gamę problemów różnorodności biologicznej. Temat taki został poruszony z uwagi na fakt, iż rok 2010 został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. W monografii znajdziemy przykłady międzynarodowej działalności na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju oraz przykłady upowszechniania wiedzy dotyczącej różnorodności biologicznej.
”(…) Prezentowana pozycja wydawnicza będzie przydatna nauczycielom różnych szczebli kształcenia, studentom kierunków nie tylko przyrodniczych, a także pracownikom administracji państwowej i samorządowej, którzy zajmują się kształtowaniem środowiska przyrodniczego. Jest ona cennym materiałem edukacyjnym, który dostarcza argumentów do prowadzenia skutecznej popularyzacji wiedzy ekologicznej i kampanii uświadamiającej znaczenie różnorodności biologicznej we współczesnym świecie” – dr hab. Urszula Bielczyk
Wydanie podzielone jest na dwie części:
Część I – „Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach” – zawiera wykłady
Część II – to materiały z ogólnopolskiej konferencji pt „Mówić o różnorodności biologicznej nie tylko w roku 2010. Sposoby popularyzacji wiedzy”, która odbyła się w maju 2010 r.

Publikacja dostępna w bibliotece UCBS oraz w formacie pdf: TUTAJ

 

„Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju. Wybór wykładów z lat 2004-2007”

Pod redakcją Anny Kalinowskiej i Witolda Lenarta
Rok wydania: 2007, wydawnictwo: UCBS, liczba stron: 308

Wybrane zaga.Teoria i prakt.zrówn.rozw.

Publikacja jest zapisem wykładów wygłaszanych podczas corocznego cyklu organizowanego przez UCBS. Wśród prelegentów znalazły się najważniejsze osobowości ze świata nauki – pracownicy instytucji naukowych, administracji publicznej oraz działacze ekologiczni, dzięki czemu słuchacze wykładów uzyskują informacje z „pierwszej ręki”.
Wykłady zostały podzielone na cztery części:
– Rozwój zrównoważony w teorii i praktyce
– Problemy zmian klimatu
– Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej i zdrowia
– Zarządzanie ochroną środowiska

Publikacja dostępna w bibliotece UCBS oraz m.in. w BUW, Bibliotece Narodowej i bibliotekach wydziałów przyrodniczych.

 

„Edukacja ekologiczna. Bibliografia 1992-2003”

Rok wydania: 2004, wydawnictwo: UCBS, liczba stron: 200

Edu.Ekol.Bibliografia,92-03

Publikacja jest spisem około 1300 pozycji rekomendowanych dla edukatorów ekologicznych. Specjaliści z zakresu edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju opracowali kanony lektur między innymi dla edukacji przedszkolnej, szkolnej, kanon zawodowy, kanon dotyczący wody, odpadów, komunikacji społecznej czy kanon edukacji europejskiej. Polecane publikacje to wydawnictwa m.in. Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, organizacji międzynarodowych (IUCN, WWF) czy zbiory ośrodków edukacyjnych parków narodowych.

Publikacja dostępna w bibliotece UCBS.

 

„Na spotkanie różnorodności biologicznej. Szkolne obserwacje drzew – Poradnik Nauczyciela”

Pod redakcją Anny Batorczak i Anny Kalinowskiej
Rok wydania: 2010, wydawnictwo: UCBS, liczba stron: 75

Na spotka.róznor.biolog.2010

Publikacja przedstawia korzyści, jakie zapewnia obecność drzew w mieście i jest poradnikiem dla nauczycieli pomagającym zachęcić dzieci i młodzież do obserwacji przyrody. Wyjaśnia, czym zajmuje się fenologia, a także uczy rozpoznawać gatunki drzew. Zaznajamia również z pojęciem różnorodności biologicznej.

Publikacja dostępna w bibliotece UCBS.

Publikacja dostępna także w wersji pdf >…tutaj…<

 

„Artykuł 13. W poszukiwaniu społecznego wsparcia w zarządzaniu Konwencją
o różnorodności biologicznej
. Polska praktyka na tle doświadczeń światowych”

Anna Kalinowska
Rok wydania: 2008, wydawnictwo: CBD na zlecenie Ministerstwa Środowiska, liczba stron: 235

Art.13.W poszukiw.społ.wsparcia

Treść książki skupia się wokół Konwencji o różnorodności biologicznej oraz zawartego w niej Artykułu 13, który mówi o edukacji ekologicznej i świadomości społecznej. Książka przedstawia historię powstawania i wdrażania Konwencji, opisuje działania Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) przyczyniające się do dodania Artykułu 13 do Konwencji, a także przedstawia liczne przykłady działań na rzecz edukacji ekologicznej i kształtowania świadomości oraz rolę komunikacji społecznej w ochronie różnorodności biologicznej.
”(…) jasne przedstawienie Konwencji o różnorodności biologicznej, sposób jej wdrażania, jak i ogromny materiał dotyczący edukacji w tym zakresie w Polsce oraz w innych krajach, a nawet w siłach zbrojnych (…) Wiedza z kart książki płynie wartkim potokiem, przekazywana przez osobę kompetentną, nie tylko uczestniczącą czynnie zarówno w Szczycie Ziemi w Johannesburgu, jak i w ostatnim Kongresie Parków Narodowych w Durbanie, ale dokładnie znającą opisywane zbiory muzealne czy kolekcje przyrodnicze.” – prof. Janusz Janecki, KUL

Publikacja dostępna w bibliotece UCBS.

 

„Przez ekologię do wolności. Ruch ekologiczny a 25 lat przemian”

Pod redakcją Andrzeja Kassenberga
Rok wydania: 2014, wydawca: Instytut na Rzecz Ekorozwoju przy wsparciu finansowym Ministerstwa Środowiska, liczba stron: 106

Przez ekol.do wolno.

Publikacja przedstawia historię polskich działań ekologicznych w ostatnich 25 latach. Przedstawiona w niej została historia założenia i działalności Polskiego Klubu Ekologicznego, Fundacji Gaja, Federacji Zielonych oraz innych ruchów ekologicznych. Ukazane zostały trudy walki z przeciwnikami ochrony przyrody.

Publikacja dostępna w bibliotece UCBS oraz w formacie pdf: TUTAJ

 

„Bioróżnorodność to także my. Do poczytania wspólnie z wnukami i dla ich przyszłości”
oraz „Bioróżnorodność to także my. Dla słusznego wieku w młodości ducha”

Anna Kalinowska, Anna Batorczak
Rok wydania: 2013, wydawca: Fundacja Ziemia i Ludzie.pl przy współpracy UCBS, liczba stron: 116

Publikacja podzielona jest na dwie części, z których pierwsza skierowana jest do dojrzałych czytelników – głównie do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zaś druga przeznaczona jest do czytania dzieciom przez starszego opiekuna. Książka poświęcona jest zagadnieniu różnorodności biologicznej. Wyjaśnia, czym jest bioróżnorodność, jaki jest jej cel, przyczyny zmniejszania się różnorodności żywego świata oraz jak można ją chronić.

Publikacja dostępna w bibliotece UCBS oraz w wersji elektronicznej

Część pierwsza – dla dorosłych >…tutaj…<

Część druga – dla dzieci >…tutaj…<

 

„O ociepleniu klimatu na chłodno. W każdym wieku tworzymy klimat”

Anna Batorczak, Piotr Głowacki, Michał Godek, Anna Kalinowska, Witold Lenart
Pod redakcją Witolda Lenarta
Rok wydania: 2014, wydawca: Fundacja Ziemia i Ludzie.pl przy współpracy UCBS, liczba stron: 116

O ocieple.klim.na chłodno

Publikacja powstała w ramach projektu „Rok dla klimatu” i jest poradnikiem skierowanym do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz ich wnuków. Znajdą oni tu wyjaśnienia zjawisk klimatycznych, opis konsekwencji zmian klimatu, informacje o globalnych ociepleniu oraz porady, jak zapobiegać zmianom klimatycznym oraz adaptować się do nich.

Publikacja dostępna w bibliotece UCBS oraz raz w wersji elektronicznej >…tutaj…<

 

„Przyszłość, jakiej chcemy dla naszych wnuków. O zrównoważonym rozwoju dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

Anna Kalinowska, Anna Batorczak
Rok wydania: 2012, wydawca: Fundacja Ziemia i Ludzie.pl przy współpracy UCBS, liczba stron: 96

Przyszło.jakiej chcemy dla wnu

Publikacja stanowi zwięzłe kompendium wiedzy o zrównoważonym rozwoju i jest przeznaczona dla ludzi dojrzałych – słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Przedstawia ideę zrównoważonego rozwoju, przyczyny braku zrównoważenia produkcji i konsumpcji, a także propozycje działań, które każdy może prowadzić w swoim najbliższym otoczeniu, aby przysłużyć się zrównoważonemu rozwojowi.

Publikacja dostępna w bibliotece UCBS oraz w wersji elektronicznej >…tutaj…<

 

„Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wyzwania XXI wieku. Publikacja dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

Anna Batorczak

Zużyty sprzęt elektry.i elektroni

Publikacja porusza temat wytwarzania i użytkowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, ich wpływu na środowisko, regulacji prawnych dotyczących postępowania z ZSEE oraz aspekt energooszczędności. Zawiera także listę ważnych adresów internetowych i słownik podstawowych pojęć.

Publikacja dostępna w bibliotece UCBS oraz w wersji elektronicznej >…tutaj…<