Bibliografia UCBS

PUBLIKACJE UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM BADAŃ NAD ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM

(wybór z lat 1991-2017)

Bibliografia Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) obejmuje wybór najważniejszych publikacji (przede wszystkim książkowych oraz w czasopismach naukowych i popularno-naukowych) pracowników i współpracowników UCBS od 1991 roku. Część z nich dostępna jest w wersji elektronicznej, wszystkie zaś są dostępne w zbiorach Biblioteki UCBS. Bibliografia obejmuje także publikacje innych ośrodków, instytucji, wydawnictw, w których rolą UCBS było prowadzenie projektów, merytoryczny nadzór lub patronat nad nimi, koordynacja prac lub redakcja naukowa. Bibliografia (ułożona chronologicznie od publikacji najnowszych do najstarszych) jest systematycznie i na bieżąco uzupełniana.

 

 

 1. Kalinowska A. 2018. Assessing Public Awareness about Biodiversity in Europe. [W:] Cultures of Sustainability and Wellbeing. Theories, Histories and Policies. Edited by Paola Spinozzi, Massimiliano Mazzanti. University of Ferrara. Routledge – Taylor & Francis Group. ISBN 978-1-13-823454-3.

 

 1. Kalinowska A. 2017. Edukacja do poszanowania przyrody. W: Edukacja do dojrzałości. Po XI Kongresie Obywatelskim. Str. 73-79. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Gdańsk. ISBN 978-83-7615-136-6.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Kalinowska A., Batorczak A. 2017. Uczelnie wyższe wobec wyzwań celów zrównoważonego rozwoju. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie z. 104. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice. ISSN 1641-3466.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Batorczak A. 2017. Rola szkolnej edukacji przyrodniczej w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa. W: Materiały szkoleniowe na konferencję: Ochrona różnorodności biologicznej gwarancją zachowania bogactwa Ziemi i kształtowania postaw proekologicznych społeczeństwa. Instytut Ochrony Środowiska – PIB. Warszawa.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Kalinowska A. 2017. Znaczenie różnorodności biologicznej dla dobrostanu ludzkości. 2017. W: Materiały szkoleniowe na konferencję: Ochrona różnorodności biologicznej gwarancją zachowania bogactwa Ziemi i kształtowania postaw proekologicznych społeczeństwa. Instytut Ochrony Środowiska – PIB. Warszawa.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Kalinowska A., Batorczak A. 2017. Let’s talk about Biodiversity – Achievement of the Aichi Targets at the Warsaw University Centre for Environmental Studies and Sustainable Development. W: Brazil – Poland. Focus on Environment. Red. W. Kozioł, A. T. Dantas, R. Siuda-Ambroziak. Str. 105 – 131. University of Warsaw, Rio de Janeiro State University. ISBN (PL) 978-83-62992-19-5.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Kalinowska A. 2017. Wołanie na puszczy. W: Rzeczpospolita, 29.08.2017 nr 200 (10838), dział Opinie, str. A 10.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Batorczak A. 2017. Doskonalenie kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju. W: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland. Red. R. F. Sadowski, Z. Łepko. (str. 319-328). Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego. Warszawa. ISBN 978-83-61451-09-9.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Kalinowska A. 2017. Dekada ONZ dla Bioróżnorodności 2011-2020 – recepty na zwiększenie świadomości społecznej znaczenia różnorodności biologicznej dla osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030. W: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland. Red. F. Sadowski, Z. Łepko. (str. 295-306). Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego. Warszawa. ISBN 978-83-61451-09-9.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Batorczak A. (red.). 2017. Rozwój zrównoważony na co dzień. Zbiór scenariuszy lekcyjnych. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Visegrad Warszawa. ISBN 978-83-917679-9-3.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Kalinowska A. 2016. Jak przyspieszyć zmiany świadomości aby zwolnić tempo utraty różnorodności biologicznej. W: Polish Journal for Sustainable Development. Vol. 29, str. 67-76.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Kalinowska A., Szkop Z., Wiśniewski R. 2016. A comparative study of environmental awareness among students pursuing Bachelor’s studies in selected academic fields at the University of Warsaw, Poland. W: Environmental and Socio-economic Studies. Vol. 4, is. 2: 17-25.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Kalinowska A. 2016. Rola studiów ochrony środowiska w przygotowaniu strategii społecznej odpowiedzialności uczelni. W: Ochrona środowiska na studiach przyrodniczych. Red. J. Krystek. Str. 19-32. Politechnika Łódzka. Łódź.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Batorczak A., Hindson J. 2016. Education for Sustainable Development – how well is it working? A comparative study of schools in Poland and England. W: Research and Innovation in Education for Sustainable Development, Environment and School Initiatives – ENSI, ZVR-Zahl 408619713. Vienna, Austria, str. 272-284.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Lenart W., Kalinowska A. 2016. Aura dla natury. Północna Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej. Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw. Warszawa. ISBN 978-83-939655-1-9.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Kalinowska A., Kołodziejczyk A., Radziejowski J., Sieniarska E., Sudnik-Wojciechowska B. 2016. Bioróżnorodność obszarów wiejskich. Skarb, który warto chronić. Fundacja Ziemia i Ludzie. Warszawa. ISBN 978-83-943202-0-1.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Kalinowska A. [red]. 2015. Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Warszawa. ISBN 978-83-917679-6-2.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Kalinowska A. 2015. Różnorodność biologiczna w miastach – „ofiara” czy „beneficjent” zmian klimatu? W: Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu. Red. A. Kalinowska. Str. 61-69. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Warszawa. ISBN 978-83-917679-6-2.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Kalinowska A. 2015. Edukacja mieszkańców miast w kierunku adaptacji do zmian klimatu. 2015. W: Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu. Red. A. Kalinowska. Str. 241-250. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Warszawa. ISBN 978-83-917679-6-2.

  Dostęp elektroniczny

 

 1. Batorczak A.. 2015. Zielone podwórka – szkolne pomysły dla zrównoważonego rozwoju miast. W:  Kalinowska A. (red). Miasto Idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu. Uniwersytet Warszawski. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Warszawa. ISBN 978-83-917679-6-2.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Lenart W. 2015. Zmiany klimatu. Ewolucja myślenia i zaproszenie do działania. Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Warszawa. ISBN 978-83-931653-7-7.

 

 1. Kalinowska A., Batorczak A. 2015. Universities for sustainability – new challenges from the perspective of the University of Warsaw. W: Environmental and Socio-economic Studies. Vol. 3 is. 1: 26-34.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Kalinowska A. 2014. Prawo a edukacja dla zrównoważonego rozwoju w 20 lat po Rio. Konfrontacja rzeczywistości z zapisami Konwencji przyjętych podczas Szczytu Ziemi w 1992 roku. W: Prawo do środowiska w 20 lat po Rio. Red. W. Gubrynowicz. Uniwersytet Warszawski – Wydział Prawa. Warszawa.

 

 1. Kalinowska 2014. Polski krajobraz edukacji dla ochrony przyrody na tle tendencji światowych. W: Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Z. Mirek, A. Nikel. Str. 151-172. Komitet Ochrony Przyrody PAN. Kraków. ISBN: 978-83-937002-3-3.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Kalinowska A. 2014. Biodiversity Loss and Public Opinion: What is the Situation in Central Europe? W: Current Challenges of Central Europe: Society and Environment. Eds. J. Vavra, M. Lapka, E. Cudlinova. 68-81. Filozoficka Fakulta Univerzity Karlovy. Praha.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Batorczak A., Głowacki P., Godek M., Kalinowska A., Lenart W. 2014. O ociepleniu klimatu na chłodno. W każdym wieku tworzymy klimat. Poradnik klimatyczny dla Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Fundacja Ziemia i Ludzie. Warszawa. ISBN 978-83-935905-5-1.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Lenart W. 2014. Inne instalacje przetwarzania odpadów w Polsce. W: Instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce. RCEE Płock.

 

 1. Lenart W. 2014. Edukacja ekologiczna społeczeństwa i informacja warunkiem skutecznego wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. W: Instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce. RCEE Płock.

 

 1. Lenart W., Kawałczewska J. 2014. Dolina Środkowej Wisły. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”. Grzybów.

 

 1. Kalinowska A., Lenart W. 2014. Zrównoważony rozwój a ochrona różnorodności biologicznej. Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Warszawa. ISBN 978-83-89495-65-5.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Batorczak A. 2014. Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i Wielkiej Brytanii. Omówienie wyników badań przeprowadzonych na potrzeby pracy doktorskiej, obronionej na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego w styczniu 2014. UCBS. Warszawa.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Batorczak A. 2013. Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Warszawski. Wydział Pedagogiczny.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Batorczak A. 2013. Charakterystyka skutecznej edukacji dla zrównoważonego rozwoju w szkole, w świetle obowiązujących dokumentów i dotychczasowych badań przeprowadzonych w Polsce i Wielkiej Brytanii. W: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, Innowacje – Inspiracje (kwartalnik dla nauczycieli biologii i przyrody) nr 1/2013. str. 51-57. Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Kalinowska A., Batorczak A.. 2013. Bioróżnorodność to także my. Część I: Dla słusznego wieku w młodości ducha. Część II: Do poczytania wspólnie z wnukami i dla ich przyszłości. Fundacja Ziemia i Ludzie. Warszawa. ISBN 978-83-935905-3-7.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Kalinowska A. 2013. Kto ma mówić o różnorodności biologicznej? Niedocenione znaczenie popularyzacji wiedzy. W: Innowacyjność kształcenia w zakresie ochrony środowiska. Red. E. Sierka, R. Ciepała. Str. 43-58. Uniwersytet Śląski Oficyna Wydawnicza.

 

 1. Kalinowska A. 2013. Contemporary Man in Dialogue with the Environment? [in:] Polish National Commission for UNESCO Review. Str. 77-84. Warszawa. Str. 77-84.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Batorczak A. 2013. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wyzwania XXI w. Publikacja dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Fundacja Ziemia i Ludzie. Warszawa.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Kalinowska A. 2013. Jan od Biedronki i Biedaczyna z Asyżu oraz… pies proboszcz w tle. W: W Nurcie Franciszkańskim 20(2013). Str. 73-80. Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe. Kraków.

 

 1. Lenart W. 2013. Pomysły dla Wisły. Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Warszawa. ISBN 978-83-931653-2-2.

 

 1. Kalinowska A. 2012. Doktor Witold Lenart – jako synonim Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym. W: Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy. Red. E. Kantowicz, M. Roge-Wiśniewska. Str. 45-56. Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Warszawa. ISBN 978-83-63245-88-7.

 

 1. Batorczak A. 2012. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w szkołach Wielkiej Brytanii. W: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, Innowacje – Inspiracje (kwartalnik dla nauczycieli biologii i przyrody) nr 3(43)2012. str. 67-74 Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa.

 

 1. Lenart W. 2012. Stan i zagrożenia środowiska. W: Polska, jej zasoby i środowisko. s. 87-97. Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Warszawa. ISBN 978-83-61865-01-8.

 

 1. Kalinowska A., Batorczak A. 2012. Przyszłość, jakiej chcemy dla naszych wnuków. O zrównoważonym rozwoju dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Fundacja Ziemia i Ludzie. Warszawa. ISBN 978-83-935905-0-6.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Lenart W., Kawałczewska J., Karol L., Marczak I. 2012. Dolina Wisły Płockiej szansą dla ekoturystyki. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Płock. ISBN 978-83-61177-12-8.

 

 1. Kalinowska A. (red.) 2011. Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach. Wyd. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym. Warszawa. ISBN 978-83-917679-5-5.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Kalinowska A. 2011. Dla trwałości życia – różnorodność biologiczna a dobrostan ludzkości. W: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach. Red. A. Kalinowska. Str. 9-19. Wyd. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym. Warszawa.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Kalinowska A. 2011. Mówić o różnorodności – czy do każdego tak samo? Sztuka popularyzacji – jak przywrócić jej blask i znaczenie. W: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach. Red. A. Kalinowska. Str. 193-201. Wyd. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym. Warszawa.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Kalinowska A. 2011. Rola studiów ochrony środowiska w upowszechnianiu międzynarodowych inicjatyw ekologicznych ONZ. W: Ochrona środowiska w programach studiów przyrodniczych. Gabryś B., Gabryś G. (red.). Str. 7-17. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra.

 

 1. Batorczak A. 2011. Czy edukacja dla zrównoważonego rozwoju może pomóc w kształtowaniu postaw konsumenckich? Refleksje z okazji połowy, ogłoszonej przez ONZ, Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (How education can help to create the responsible consumption. Reflection on the Occasion of Reaching the Half Point of the United Nation Decade on Education for Sustainable Development). W: Karaszewski R., Karwacka M., Paluszek A. (red). Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywy i kierunki rozwoju (Corporate Social Responsibility – perspectives and direction of development). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń.

 

 1. Batorczak A. 2011. Wyjdźmy w plener. Międzynarodowe programy edukacyjne dotyczące różnorodności biologicznej. W: Kalinowska A. (red). Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach. 83-93. Uniwersytet Warszawski. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym. Warszawa.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Kalinowska A. 2010. Dla trwałości życia – rola wartości duchowych w budowaniu świadomości społecznej podczas Dekady Edukacji dla Zrównoważonego rozwoju i Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej. W: Nauki humanistyczne i sozologia. Red. J. Czartoszewski. Str. 177-187. Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa.

 

 1. Kalinowska A. 2010. Wielka lekcja w Puszczy Białowieskiej – rola dzikiej przyrody we współczesnej edukacji społecznej. W: Dziedzictwo zobowiązuje. 600 lat ochrony Puszczy Białowieskiej. Red. K. Rykowski. Str. 58-65. Ministerstwo Środowiska. Warszawa.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Kalinowska A. 2010. Kultura i natura, czyli zależność różnorodności biologicznej od różnorodności kulturowej. W: Jedność i różnorodność. Kultura vs. Kultury. Red. E. Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski. Str. 57-63. Oficyna wydawnicza Aspra-JR. Warszawa.

 

 1. Kalinowska A. 2010. Zrównoważona Europa dla lepszego świata – Dekada ONZ edukacji dla zrównoważonego rozwoju (2005-2014) w krajach Unii Europejskiej. W: Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy. Red. L. Tuszyńska. Str. 8-18. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.

 

 1. Kalinowska A. 2010. Edukacja, szkolenia i świadomość społeczna – działania na rzecz społeczeństwa polskiego w świetle raportu rządowego dla Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu. W: Zmiany klimatu a społeczeństwo. Red. L. Karski, I. Grochowska. Str. 209-227. C.H. Beck. Warszawa. ISBN 978-83-255179-7-7.

 

 1. Batorczak A., Kalinowska A. [red.] 2010. Na spotkanie różnorodności biologicznej. Szkolne obserwacje drzew – Poradnik Nauczyciela. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym. Warszawa. ISBN 83-917679-4-9.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Kalinowska A. 2010. Dekada ONZ Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (2005-2014) i miejsce jakie w niej znajduje edukacja o różnorodności biologicznej. W: Na spotkanie różnorodności biologicznej. Szkolne obserwacje drzew – Poradnik Nauczyciela. Red. A. Batorczak, A. Kalinowska. Str. 58-68. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym. Warszawa. ISBN 83-917679-4-9.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Batorczak A. 2010. Jak nauczać o zmianach klimatu – praktyczne wskazówki metodyczne (How to teach abort climate change – practical guidance for teachers). W: Tuszyńska L. Edukacja Środowiskowa w Społeczeństwie Wiedzy (Environmental Education in the Society of Knowledge) (monografia). Wydział Biologii. Uniwersytet Warszawski. Warszawa.

 

 1. Batorczak A. 2010. Na międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej 2010. W: Aura nr 3/2010 (dodatek ekologiczny dla szkół nr 185). Wyd. SIGMA-NOT. Kraków.

 

 1. Batorczak A. 2010. Włączanie uczniów w podejmowanie decyzji – skuteczna edukacja dla zrównoważonego rozwoju. W: Aura nr 2/2010 (dodatek ekologiczny dla szkół nr 185). Wyd. SIGMA-NOT. Kraków.

 

 1. Kalinowska A., Batorczak A. 2010. Dekada ONZ Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (2005-2014) i edukacja o różnorodności biologicznej. W: Aura 9/2010. Dodatek ekologiczny dla szkół nr 193. str. 5-6. Wyd. SIGMA-NOT. Warszawa.

 

 1. Kalinowska A. 2010. Jak uczyć o różnorodności biologicznej w zurbanizowanej Europie. W: Przegląd Komunalny nr 11/2010. Str. 116-117. Abrys. Poznań.

 

 1. Kalinowska A. (red.) 2010. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. W: Zeszyty Komunalne 10(94)/2010. str. 99-116. Abrys. Poznań.

 

 1. Kalinowska A. 2010. Rola studiów ochrony środowiska w upowszechnianiu międzynarodowych inicjatyw ekologicznych ONZ. W: Ochrona środowiska w programach studiów przyrodniczych.Gabryś, G. Gabryś. Str. 7-17. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra. ISBN: 97-883-74813563.

 

 1. Lenart W., Lewandowski W. 2010. Globalne ocieplenie – nauka działania. Szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i wychowawców przedszkolnych. Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Warszawa. ISBN 978-83-931653-0-8.

 

 1. Batorczak A. 2009. Jak dbać o rozwój zrównoważony Ziemi (zbiór scenariuszy godzin wychowawczych dla gimnazjum, w tym o ochronie różnorodności biologicznej. W: Wartość różnorodności biologicznej. WSiP. Warszawa.

 

 1. Kalinowska A. 2009. Artykuł 13. W poszukiwaniu społecznego wsparcia w zarządzaniu Konwencją różnorodności biologicznej. Polska praktyka na tle doświadczeń światowych. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk. Warszawa. ISBN 83-86564-09-1.

 

 1. Kalinowska A. 2009. Nowe kierunki w edukacji dla zrównoważonego rozwoju w świetle IV Konferencji UNESCO w Ahmedabadzie 2007. W: Problemy środowiska i jego ochrony. Uniwersytet Śląski. Katowice.

 

 1. Kalinowska A. 2008. Zmiany klimatu – obecny i przewidywany wpływ na różnorodność biologiczną w Polsce i na świecie. W: Materiały z konferencji: Zmiany klimatu a ochrona przyrody – VI Kampinoskie Spotkania z Przyrodą. KPN. Izabelin.

 

 1. Kalinowska A., Lenart W. (red). 2007. Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju. Wybór wykładów z lat 2004-2007. Uniwersytet Warszawski. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym. Warszawa. ISBN 13-978-83-917679-3-1.

 

 1. Batorczak A. 2007. Wskaźniki Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. W: A. Kalinowska, W. Lenart (red). Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju. Wybór Wykładów z lat 2004-2007, s. 59. Uniwersytet Warszawski. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym. Warszawa.

 

 1. Lenart W. 2007. Pod kloszem czyli prognoza pogody. NFOŚiGW. Warszawa. ISBN 978-83-921795-1-1.

 

 1. Kalinowska A. 2006. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w Polsce – stan i wyzwania. [W:] Kassenberg A., Welfens M. J. (red.). 2006, Ocena efektywności edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju – sposoby podejścia i strategie wdrażania. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt and Energie. Warszawa.

 

 1. Batorczak A. (red.) 2006. Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Wskazówki metodyczne i scenariusze zajęć. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym. Warszawa.

Dostęp elektroniczny

 

 1. Batorczak A. 2006. Use of the internet in education for sustainable development. W: Environmental Management for Education and Edification, Volume III, No. 1, University of Matej Bel in Banska Bystrica, Banska Bystrica. Słowacja.

 

 1. Batorczak A. 2006. Pocztówka z wakacji. Refleksje na temat turystyki w Helu i tego jak się to ma do edukacji ekologicznej. W: „Aura” nr 10/2006 (dodatek ekologiczny dla szkół nr 145). Wyd. Sigma-NOT. Kraków.

 

 1. Batorczak A. 2005. O globalnym ociepleniu w edukacji na różnych poziomach nauczania. W: Wybrane Zagadnienia z Ekologii i Ochrony Środowiska. Cykl otwartych wykładów UCBS. Semestr letni 2004/2005. ekoedu.uw.edu.pl

 

 1. Batorczak A. (red.). 2005. PowerSwitch! Od węgla do Czystej Energii. Materiały edukacyjne na płycie CD. WWF. Warszawa.

 

 1. Batorczak A. 2005. Podejście do edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. Przykłady z projektów krajowych i międzynarodowych prowadzonych w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym. Wykład wygłoszony podczas warsztatów „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju a rozwój regionalny” w ramach „Projektu Wielkopolska”. Poznań.

 

 1. Kalinowska A. 2004. Łaskotani chrabąszcza wąsami. Po zielonym świecie z księdzem Janem Twardowskim. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa. ISBN 83-205-4707-5.

 

 1. Kalinowska A., Barciński Z. [red.]. 2004. Poradnik metodyczny. Łaskotani chrabąszcza wąsami. Po zielonym świecie z księdzem Janem Twardowskim. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa. ISBN 83-205-4715-6.

 

 1. Kalinowska A., Batorczak A., Bartocha E., Lenart W., Marciak T. [red.]. 2004. Edukacja Ekologiczna. Bibliografia 1992 – 2003. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym. Warszawa. ISBN 83-917679-1-4.

 

 1. Kalinowska A. 2003. Ptaki ludziom – ludzie ptakom. Szanse współżycia na małej planecie. W: Kalinowska. Makrokosmos. Ptaki ponad podziałami. Przewodnik edukacyjny. Str. 58-68. Wyd. Kino Świat International. Warszawa.

 

 1. Kalinowska A. 2003. Edukacja ekologiczna i szkolenia. W: Andrzejewski R., Weigle A. Różnorodność biologiczna Polski, str. 279-284. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Warszawa.

 

 1. Lenart W. 2003. Zielona Polska. NFOŚiGW. Warszawa. ISBN 83-920247-0-2.

 

 1. Kalinowska A. 2002. Międzynarodowe społeczne działania na rzecz ochrony przyrody. W: Mówić o ochronie przyrody. Zintegrowana wizja ochrony przyrody. Podręcznik dla studentów. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Studiów Franciszkańskich. Kraków.

 

 1. Batorczak A., Mańska J., Tyralska–Wojtycza E. (red.). 2002. Internet w edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym. Warszawa. ISBN 83-917679-0-6.

 

 1. Kalinowska A. 2002. Edukacja ekologiczna. Teraz ekologia. Program nauczania ścieżki edukacyjnej dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. MAC Edukacja. Kielce.

 

 1. Kalinowska A. 2002. Ekologia. Wybór na nowe stulecie. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk. ISBN 83-88823-02-7.

 

 1. Batorczak A., Lenart W. 2001. Presentation from NATO CCMS Pilot Study Inaugrating Meeting, 13-14 September 2001 – Through Education to Sustainable Development. Space for Armed Forces in National Environmental Education Strategy. Materiały pokonferencyjne. Centrum Badań nad Środowiskiem. Warszawa.

 

 1. Chwalibóg K., Lenart W., Michałowski A., Myczkowski Z. 2001. Krajobraz Polski. Nasze dziedzictwo i obowiązek. NFOŚiGW. Warszawa.

 

 1. Kalinowska A. 2000. Edukacja ekologiczna. W: Księga Dziesięciolecia Polski Niepodległej (1989-1999) 728-730. W. Kuczyński. United Publishers and Production. Warszawa.

 

 1. Kalinowska A. 2000. The Public and Environmental Protection. W: The Environment in Poland (1996-2000). Selected Issues. Ed. A. Kalinowska. Str. 26-29. Ministry of the Environment.

 

 1. Kalinowska A. 1999. Ile cię trzeba cenić… NFOŚiGW. Agencja Wydawniczo-Reklamowa „WEA”. Warszawa. ISBN 83-902117-6-9.

 

 1. Kalinowska A. 1997. Lato nad Narwią. Zapiski w zeszycie z ekologicznego papieru. WSiP. Warszawa. ISBN 83-02-06569-2.

 

 1. Baczała K. i in. 1996. [1997- wyd. II]. Zieloną ścieżką. Edukacja ekologiczna. Podręcznik dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. W ramach programu „Umacnianie edukacji ekologicznej w Polsce” (kier. programu: Kalinowska A., Hindson J.). Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne WSiP. Warszawa. ISBN 83-02-06008-9.

 

 1. Baczała K. i in. 1996. [1997- wyd. II]. Zieloną ścieżką. Edukacja ekologiczna. Podręcznik dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej. W ramach programu „Umacnianie edukacji ekologicznej w Polsce” (kier. programu: Kalinowska A., Hindson J.). WSiP. Warszawa. ISBN 83-02-06009-7.

 

 1. Baczała K. i in. 1996. Zieloną ścieżką. Edukacja ekologiczna. Przewodnik dla nauczycieli. W ramach programu „Umacnianie edukacji ekologicznej w Polsce” (kier. programu: Kalinowska A. Hindson J.). WSiP. Warszawa. ISBN 83-02-06072-0.

 

 1. Kalinowska A. 1995. Edukacja ekologiczna, historia i nowe prądy w Polsce i na świecie W: Podstawy ochrony środowiska. Część 5: Od edukacji do świadomości ekologicznej. Red. A. Kalinowska, B. Koźniewska. WSiP. Warszawa. ISBN 83-02-05853-X (część 5), ISBN 83-02-05307-4 (całość).

 

 1. Kalinowska A. (red.) 1995. Podstawy ochrony środowiska. Zeszyt 6: Rolnictwo XX wieku – zagrożenia i nadzieje. WSiP. Warszawa. ISBN 83-02-05854-8 (część 6), ISBN 83-02-05307-4 (całość).

 

 1. Kalinowska A. 1994. Ekologia – wybór przyszłości. Podręcznik dla szkół średnich. Wyd. II. Editions Spotkania. Warszawa. ISBN 83-7115-027-X.

 

 1. Kalinowska A. 1993. Ekologia – wybór przyszłości. Podręcznik dla szkół średnich. Wyd. I. Editions Spotkania. Warszawa. ISBN 83-85195-89-0.

 

 1. Kalinowska A. 1993. Ekologia jako dziedzina nauk biologicznych. Obrona terminu przed zawłaszczeniem i nadużywaniem. W: Podstawy ochrony środowiska. Część 1: Nauka i ruchy społeczne w ochronie środowiska naturalnego, red. A. Kalinowska, B. Koźniewska. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne WSiP (dodruk 1995). Warszawa. ISBN 83-02-05240-X (część 1). ISBN 83-02-05307-4 (całość).

 

 1. Kalinowska A. (red). 1993. Podstawy ochrony środowiska. Część 3: Antropogeniczne przemiany środowiska. WSiP. (dodruk 1995). Warszawa. ISBN 83-02-05245-0 (część 3), ISBN 83-02-05307-4 (całość).

 

 1. Kalinowska A. (red.) 1993. Podstawy ochrony środowiska. Część 4: Zagadnienia ekonomiczno-prawne. WSiP. (dodruk 1995). Warszawa. ISBN 83-02-05246-9 (część 4), ISBN 83-02-05307-4 (całość).

 

 1. Lenart W. (red.) 1992. Przedostatni liść. Gawędy ekologiczne. Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym. Warszawa. ISBN 83-900143-7-8.

 

 1. Lenart W. 1992. Antropogenne zmiany klimatu. W: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Kalinowska A. [red.]. Uniwersytet Warszawski. Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym.

 

 1. Kalinowska A. 1991. The political and sociological background for the environmental situation in Poland. W: Polens miljø og vores – hjaelp eller selvhjealp? Frandsen S., Nielsen M.G. [red.]. Aarhus Universitet. Aarhus.