All posts by Danuta Zalewska

Zapraszamy do pobrania publikacji „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczanie skutków zmian klimatu”

Serdecznie zapraszamy do pobrania publikacji „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczanie skutków zmian klimatu”. Monografia jest zwieńczeniem projektu o takim samym tytule, który został zrealizowany przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego, w partnerstwie z Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, a także Centrum Informacji o Lasach Państwowych.

Publikacja zawiera autorskie artykuły, opracowane na podstawie wystąpień podczas cyklu seminariów, które odbywały się co tydzień w semestrze letnim 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim oraz referaty z konferencji mającej miejsce 24 października 2014 r. Zarówno seminaria jak i konferencja odbywały się pod tym samym tytułem co cały projekt. Wspólnym celem przedsięwzięcia było przedstawienie możliwości planowania przestrzennego jako narzędzia do tworzenia w obrębie miast i ich otoczeniu warunków ograniczających zmiany klimatu, jak również łagodzących ich skutki. Oba wydarzenia zgromadziły wybitnych specjalistów z wiodących instytucji z całego kraju: architektów, urbanistów, działaczy samorządowych oraz przedstawicieli organizacji społecznych działających na rzecz miast i przedstawicieli środowisk akademickich.

Niestety, ze względu na ściśle ograniczoną objętość książki niektórych tekstów z seminariów, nieco mniej związanych bezpośrednio z tytułem projektu, nie udało się zamieścić w publikacji, w niektórych tekstach niezbędne też było dokonanie skrótów. Przepraszając Autorów należy jednocześnie zaznaczyć, że wszystkie autorskie teksty w pełnym kształcie znajdą Państwo na tej stronie. Dostępna jest również większość prezentacji powerpoint przedstawianych na konferencji, jak również wersje tekstowe.

Miasto idealne - miasto zrównoważone

Książka do pobrania znajduje się tutaj

Publikacja powstała w ramach projektu:” Ogólnopolska konferencja i towarzyszące jej działania: Miasto Idealne – Miasto Zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”.

Projekt objęli patronatem:

Polski Komitet ds. UNESCO                                                                Unia Metropolii Polskich

Polski Komitet ds. UNESCO                                 Unia Metropolii Polskich

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Uniwersytet Warszawski.

Zapraszamy na wykłady otwarte: Trzeci Sektor, Czwarta Władza – rola organizacji pozarządowych i mediów we wprowadzaniu zrównoważonego rozwoju w życie

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem zaprasza w semestrze letnim 2014/2015, jak co roku, na otwarte wykłady: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Trzeci Sektor, Czwarta Władza – rola organizacji pozarządowych i mediów we wprowadzaniu zrównoważonego rozwoju w życie.

Wykłady odbywają się w czwartki, w godz. 16-18, w Auli A – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 A.

Program wykładów tutaj

19.02. 2015 r.  Anna Kalinowska, UCBS, UW. Trzeci sektor na świecie – Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i jej Zasobów (IUCN) – organizacja łącząca organizacje, naukowców i instytucje państwowe na drodze do zrównoważonego rozwoju.  Prezentacja znajduje się tutaj

26.02.  Andrzej Pietrucha, Fundacja BOŚ. Żebracy czy liderzy zmiany, marzyciele czy rzemieślnicy? O mitach i faktach na temat pracy w trzecim sektorze oraz zbieraniu pieniędzy na cele społeczne i ekologiczne. Prezentacja znajduje się tutaj

05.03.  Barbara Lewicka-Kłoszewska, Fundacja BOŚ. Ekologiczna misja w życiu, a ekologiczna misja w pracy. Jak zbudować wiarygodność fundacji korporacyjnej „bezdusznej” instytucji finansowej? Prezentacja znajduje się tutaj

12.03.  Zdzisław Stan Nitak, Global Action Plan (GAP). Rozwój zrównoważony a styl życia – praca u podstaw. Prezentacja tutaj

19.03.  Ewelina Skoczeń, Fundacja Ziemia i Ludzie. Recepty dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku na działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Prezentacja tutaj

26.03.  Dariusz Bukaciński, OTOP i UKSW. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – działania dla dobra ptaków i ludzi. Prezentacja tutaj

09.04.  Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energii Odnawialnej. Energetyka prosumencka i obywatelska – czy Instytut zajmuje się jedynie szlachetną utopią? Prezentacja tutaj

16.04.  Krzysztof Walczak, NFOŚiGW. Czwarta władza – rola mediów we wprowadzaniu zrównoważonego rozwoju w życie. Prezentacja tutaj

23.04.  Andrzej Kassenberg, INE-ISD. Przez ekologię do wolności ze szczególnym uwzględnieniem roli Polskiego Klubu Ekologicznego i Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Prezentacja tutaj

Wykład 30 kwietnia – ODWOŁANY

07.05. Jacek Bożek, Klub GAJA. Budowanie kapitału społecznego dla zrównoważonego rozwoju. Prezentacja tutaj

14.05.  Witold Lenart, UCBS, UW. Rola społecznych ruchów i organizacji zawodowych w zarządzaniu ochroną środowiska. Prezentacja tutaj

21.05.  Sławomir Brzózek, Fundacja Nasza Ziemia. Fundacja Nasza Ziemia – sprzątanie świata… i nie tylko. Przez partnerstwo do czystszego środowiska i społeczeństwa odpowiedzialnego środowiskowo. Prezentacja tutaj

28.05.  Dyskusja panelowa o przyszłości ruchu ekologicznego z udziałem przedstawicieli organizacji społecznych. Moderatorzy: Anna Kalinowska,  Witold Lenart, Anna Batorczak, UCBS, UW. Prezentacja Prezesa Fundacji Partnerstwo dla Środowiska Rafała Serafina tutaj

Konferencja: „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem  UW zorganizowało konferencję: „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”.

Konferencja odbyła się 24 października 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Program konferencji tutaj

Celem konferencji było przedstawienie możliwości planowania przestrzennego jako narzędzia do tworzenia w obrębie miast i w ich otoczeniu takich warunków, które ograniczą zmiany klimatu oraz zmniejszą ich skutki.

Prezentacje wygłoszone na Konferencji oraz artykuły pokonferencyjne:

Sesja plenarna

Arch. Grzegorz Buczek – Aktualne problemy rozwoju gospodarki przestrzennej na terenach zurbanizowanych w Polsce.  Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, dr Iwona Zwierzchowska - Sterowanie rozwojem aglomeracji i planowanie strategiczne rozwoju miast z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Sesja A. Problemy planowania terenów miejskich i metropolitalnych

Sesja tematyczna A 1.

Dr arch. Maciej Borsa (Prezes Oddziału TUP w Katowicach) – Metabolizm miasta.  Artykuł na podstawie prezentacji  tutaj

Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk, dr Magdalena Kuchcik, mgr Paweł Milewski, mgr Jakub Szmyd – Miejska wyspa ciepła w Warszawie w świetle zmian klimatu i zmian zagospodarowania przestrzennego.  Prezentacja tutaj,  artykuł tutaj

Dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. Politechniki Gdańskiej  – Współczesne przemiany struktury miast i  obszarów metropolitalnych. Prezentacja  tutaj, artykuł tutaj

Prof. dr. inż. Wojciech Suchorzewski – Struktura przestrzenno-funkcjonalna miasta kluczowym uwarunkowaniem zrównoważonej mobilności oraz efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Sesja tematyczna A 2.

Mgr Bartłomiej Kolipiński (Prezes Oddziału TUP w Warszawie) – Kultura planowania przestrzennego. Artykuł na podstawie prezentacji tutaj

Dr Janusz Radziejowski – Polityka rozwoju miast a ich adaptacja do zmian klimatu. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Dr Witold Lenart – Zmiany klimatu w miastach a  zagrożenie niską emisją. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Sesja B. Podejście ekosystemowe do miast – usługi na rzecz adaptacji do zmian klimatu

Sesja B 1.

Prof. dr hab. Halina Szczepanowska (Wicedyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej i  Mieszkalnictwa) – Dobre praktyki w  zakresie zagospodarowania przestrzeni miejskiej zieloną infrastrukturą, zwłaszcza drzewami. Artykuł na podstawie prezentacji tutaj

Dr Marek Sitarski, dr inż. Marzena Suchocka – Ocena funkcjonowania drzew i  krzewów w warunkach oddziaływania infrastruktury technicznej miasta. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Dr Piotr Fogel (IGPIM) – Wskaźniki rozwoju zrównoważonego miasta. Artykuł na podstawie prezentacji tutaj

Mgr inż. arch. krajobrazu Bartosz Dankiewicz – Zielone ściany – zielone elewacje dostosowane do warunków klimatycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Łagodzenie efektu miejskiej wyspy ciepła, poprawa klimatu akustycznego, poprawa retencji wód opadowych. Prezentacja tutaj

Sesja B 2.

Dr Anna Kalinowska – Edukacja mieszkańców miast w kierunku adaptacji do zmian klimatu. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Mgr inż. Małgorzata Mickiewicz – Park narodowy u wrót miasta – wyzwania edukacyjne i rekreacyjne. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Dr hab. Barbara Szulczewska, prof. SGGW – Zielona infrastruktura miasta. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Konferencja dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Uniwersytet Warszawski.

 

Wykłady otwarte: Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczanie skutków zmian klimatu.

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem zaprasza w semestrze letnim 2013/2014, jak co roku, na otwarte wykłady: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce. W tym roku wykład poświęcony jest zrównoważonemu rozwojowi terenów zurbanizowanych, co najlepiej oddaje tytuł całego cyklu wykładów:

Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczanie skutków zmian klimatu.

Czytaj dalej

Projekt: „Miasto idealne – miasto zrównoważone”

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) wraz z instytucjami partnerskimi: Lasami Państwowymi (LP), Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (IGPiM) i Towarzystwem Urbanistów Polskich (TUP) prowadzi projekt: „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”. Czytaj dalej