Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

Z udziałem UCBS

Krajowe Forum Interesariuszy
Agendy 2030

 

W sali Pod Kopułą w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii 27 czerwca br., z udziałem przedstawicieli Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, odbyło się pierwsze w Polsce Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030. Otwierając spotkanie minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz przypomniała, że trzy tygodnie wcześniej Rada Ministrów przyjęła raport pt. Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce, który właśnie został opublikowany w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej. Z kolei za nieco ponad trzy tygodnie, 18 lipca 2018 r. wobec społeczności ONZ-owskiej Polska zgodziła się poddać dobrowolnemu przeglądowi naszego zaangażowania w realizację poszczególnych 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju. Polski raport na temat realizacji celów Agendy 2030 zostanie przedstawiony podczas Forum Politycznego Wysokiego Szczebla ONZ (High-Level Political Forum HLPF) w Nowym Jorku właśnie w lipcu br. HLPF stanowi centralną platformę polityczną na rzecz działań i przeglądu implementacji Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Tematem tegorocznego spotkania będzie „Transformacja w kierunku zrównoważonego społeczeństwa”. Zbliżające się lipcowe forum ONZ poświęcone będzie krytycznej ocenie, jak społeczność międzynarodowa radzi sobie z realizacją „wizji świata idealnego”, bo tak można określić Cele Zrównoważonego Rozwoju wyznaczone do osiągnięcia nie później jak w 2030 roku.

W Krajowym Forum Interesariuszy Agendy 2030 uczestniczyli przedstawiciele kilku resortów oraz kilkudziesięciu interesariuszy Agendy 2030, bez których – jak stwierdziła minister Emilewicz – struktury rządowe nie wypełnią wszystkich zobowiązań. Do sukcesu potrzebne jest partnerstwo biznesu, samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i prywatnych. Po przystąpieniu 27 czerwca 2018 r. nowych interesariuszy Agendy 2030 ta lista zbliża się już do setki. Jesteśmy otwarci na kolejne zgłoszenia interesariuszy – powiedziała minister Jadwiga Emilewicz i zapowiedziała kolejne działania ukierunkowane na budowanie współpracy i szerokiego partnerstwa w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Jak czytamy w raporcie „(…) W sferze społecznej priorytetem Polski jest przede wszystkim ograniczenie wykluczenia społecznego, ubóstwa oraz wszelkiego rodzaju nierówności społecznych, także w wymiarze terytorialnym. Ostatecznym celem wszystkich działań jest poprawa jakości życia obywateli. Dodatkowo Polska stawia na rozwój kapitału ludzkiego i społecznego poprzez dostęp do wiedzy i edukacji, a także podnoszenie kompetencji oraz spójności społecznej.

Jeśli chodzi o sferę gospodarczą, to priorytetem jest przede wszystkim budowa silnego, nowoczesnego przemysłu oraz wsparcie przedsiębiorczości. Kluczowe są inwestycje w innowacje, rozwój nowoczesnych technologii i produktów o wysokiej wartości dodanej, a także rozwijanie technologii informacyjnych i pełne korzystanie z rewolucji cyfrowej. Dodatkowo wspierane jest m.in. tworzenie marek polskich za granicą.

W wymiarze środowiskowym nasz kraj dąży do poprawy stanu środowiska oraz zrównoważonego gospodarowania zasobami. Celem państwa jest zwiększenie zasobów wodnych i osiągnięcie wysokiej jakości wód, racjonalne zarządzanie zasobami przyrodniczymi i geologicznymi, jak również efektywna gospodarka odpadami. Priorytetem pozostaje poprawa jakości powietrza w polskich miastach (…)”.

Raport 2018 – Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce