Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development

RCE Warsaw Metropolitan

 

Mamy przyjemność i zaszczyt ogłosić, że Uniwersytet Narodów Zjednoczonych (Uniwersytet ONZ – United Nations University – UNU), reprezentowany przez Institute for the Advanced Study of Sustainability (UNU-IAS) oficjalnie uznał i przyjął pod swoje logo Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development – Warsaw Metropolitan (Warszawskie Metropolitalne Centrum Eksperckie na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju). Ta zaszczytna decyzja* zapadła na podstawie rekomendacji wystawionej przez członków the Ubuntu Committee of Peers for RCE’s służącego jako Komisja oceniająca wnioski instytucji z całego świata aspirujących do zostania RCE pod auspicjami UNU.

Oznacza to, że aplikacja złożona w 2017 roku przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS), jako instytucji inicjującej i reprezentującej konsorcjum złożone z Urzędu Miasta st. Warszawy oraz wielu stołecznych uczelni wyższych i instytucji oraz organizacji zajmujących się rozwijaniem społecznych kompetencji w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, została pozytywnie oceniona przez to międzynarodowe gremium.

Aby zrozumieć i docenić znaczenie uznania RCE Warsaw Metropolitan i przyjęcia go przez UNU oraz konsekwencje tej decyzji dla UCBS i wszystkich partnerów konsorcjum nowo zatwierdzonego RCE trzeba wyjaśnić, czym jest UNU oraz afiliowana przy nim sieć 164 Regionalnych Centrów Eksperckich dla Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

* Certyfikat nosi datę 18 grudnia 2017 r., ale informację o jego przyznaniu przekazano do Polski w lutym 2018 r.

 

Uniwersytet Narodów Zjednoczonych został powołany w 1972 roku na XXVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ jako międzynarodowa instytucja akademicka, której misją jest analizowanie potrzeb  badawczych i nadawanie kierunku badaniom oraz upowszechnianie ich wyników, tak aby służyły rozwiązywaniu najważniejszych globalnych wyzwań. Siedzibą UNU jest Tokio i tam też znajduje się jego placówka akademicka poświęcona zrównoważonemu rozwojowi – Institute for the Advanced Study of Sustainability. Kiedy w ślad za ustaleniami Szczytu ONZ na temat Rozwoju Zrównoważonego w Johannesburgu w 2002 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ  ogłosiło na lata 2005-2014 Dekadę Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (DEZR) w UNU-IAS zrodziła się myśl utworzenia światowej sieci organizacji mogących kompetentnie wspierać realizację Dekady na poziomie regionalnym. Wprowadzając ten pomysł w życie UNU-IAS w 2003 roku zaproponowało powstanie światowej sieci uczelni wyższych, które tworzyłyby wokół siebie Regionalne Centra będące konsorcjami organizacji i instytucji działających na rzecz edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Powierzając takie zadanie uniwersytetom podkreślono słusznie odpowiedzialność akademicką za służenie wiedzą i kompetencjami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju lokalnym społecznościom. Tak więc celem RCE’s jest wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju a od 2015 r. globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030 (SDG’s 2030) w lokalnych społecznościach. Dzięki stworzeniu wielosektorowej i interdyscyplinarnej platformy skupiającej instytucje, które współpracując uzupełniają swoje kompetencje, Regionalne Centra mają wyjątkowe możliwości tworzenia rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju poprzez dialog, prowadzoną edukację i uczenie się wzajemne. Mogą wpływać na politykę nie tylko na szczeblu lokalnym, doradzać i przygotowywać lokalnych liderów, wyposażając ich w narzędzia i informacje niezbędne do podejmowania w przyszłości decyzji w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Ponadto RCE wspierają innowacje i przekładają istniejącą wiedzę na konkretne działania. Misją RCE jest transfer wiedzy o zrównoważonym rozwoju do lokalnej społeczności. Korzystanie z dorobku całej światowej sieci RCE’s umożliwia adaptację światowych przykładów i dobrych wzorców do lokalnych praktyk oraz pozwala na upowszechnianie wypracowanych lokalnych rozwiązań na świecie.

Korzyści z przyjęcia do sieci RCE:

 • Uznanie przez UNU dorobku UCBS oraz pozostałych partnerów z Uniwersytetu Warszawskiego i instytucji współpracujących w ramach RCE Warsaw Metropolitan.
 • Możliwość korzystania z logo i innych form rekomendacji UNU- IAS.
 • Dostęp do publikacji i wyspecjalizowanych materiałów edukacyjnych i dydaktycznych
 • Wymiana i współpraca z innymi REC w ramach sieci światowej i kontynentalnej.
 • Szybki dopływ informacji m.in. o grantach, stypendiach itp.
 • Na płaszczyźnie krajowej: rekomendacja dla innych ośrodków akademickich w Polsce.
 • Usankcjonowanie i korzystne (np. ze względu na występowanie o granty) sformalizowanie współpracy z szeroką gamą różnych instytucji w regionie.

Zacieśnienie współpracy z Urzędem Miasta st. Warszawy w ramach wspólnej struktury RCE Warsaw Metropolitan to także dobra okazja do promocji Uniwersytetu Warszawskiego jako lidera edukacji dla zrównoważonego rozwoju w regionie, potrafiącego skupiać razem istotne instytucje zaawansowane w prowadzeniu tej edukacji.

Partnerzy RCE Warsaw Metropolitan

Warszawskie Metropolitalne Centrum Eksperckie na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju

Koordynator:

 • Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem – Uniwersytet Warszawski

Patronat:

 • Polski Komitet ds. UNESCO

Lider:

 • Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem – Uniwersytet Warszawski

Partnerzy Wiodący:

 • Miasto Stołeczne Warszawa oraz uczelnie warszawskie:
 • Uniwersytet Warszawski
  • Wydział Zarządzania UW
  • Ogród Botaniczny UW
  • Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii
  • EUROREG – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
 • Akademia Leona Koźmińskiego – Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Wydział Nauk Pedagogicznych i Wydział Stosowanych Nauk Społecznych.
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Ochrony Krajobrazu.
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Instytut Ekologii i Bioetyki

Pozostali Partnerzy:

 • Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
 • Centrum UNEP/GRID-Warszawa
 • Fundacja Ziemia i Ludzie
 • Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
 • Instytut na rzecz Ekorozwoju
 • Kampinoski Park Narodowy
 • Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek”
 • Towarzystwo Przyjaciół Warszawy
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich

Certyfikat RCE Warsaw Metropolitan

Mapa lokalizacji RCE na świecie luty 2018