Podsumowanie konferencji

Ochrona różnorodności biologicznej gwarancją zachowania bogactwa Ziemi i kształtowania postaw proekologicznych społeczeństwa

W dniach 14 i 21 września 2017 r, w dwóch edycjach,  odbyła się konferencja pt. „Ochrona różnorodności biologicznej gwarancją zachowania bogactwa Ziemi i kształtowania postaw proekologicznych społeczeństwa”. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Ochrony Środowiska we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu Funduszu Współpracy Dwustronnej (Polska-Norwegia)

Najistotniejszym celem konferencji było podniesienie poziomu społecznej świadomości ekologicznej i aktywizacji społecznej przez kształtowanie zachowań pro-środowiskowych społeczeństwa, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Konferencja zgromadziła wielu znakomitych prelegentów z instytucji związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Swoje referaty wygłosili przedstawiciele Instytutu Ochrony Środowiska, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Fundacji „Ziemia i Ludzie”, Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS), a także goście zagraniczni z Norwegii.

UCBS był reprezentowany przez dr Annę Kalinowską i dr Annę Batorczak, które wygłosiły referaty w dwóch blokach tematycznych dotyczących korzyści z ochrony różnorodności biologicznej oraz edukacji przyrodniczej i roli społeczeństwa w ochronie różnorodności biologicznej.

Konferencja odbywała się w trzech blokach tematycznych

  1. Ochrona różnorodności biologicznej na świecie. W tym bloku poruszanymi tematami były: Zagrożenia dla różnorodności biologicznej na świecie i w Polsce,  Formy ochrony przyrody oraz system obszarów chronionych w Polsce z uwzględnieniem specyfiki obszarów Natura 2000, Międzynarodowe konwencje przyrodnicze i udział Polski w realizacji ich zaleceń.
  2. Korzyści z ochrony różnorodności biologicznej. W prezentacjach została zwrócona uwaga na: Korzyści z ochrony różnorodności biologicznej i świadczenia przyrodnicze,  Ekonomiczną wartość ekosystemów a rozwój zrównoważony, Rolę różnorodności biologicznej w zapewnieniu dobrostanu społeczeństwa.
  3. Edukacja przyrodnicza i rola społeczeństwa w ochronie różnorodności biologicznej. W tej części omówiono: Rolę szkolnej edukacji przyrodniczej w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa, Ochronę różnorodności biologicznej w nowej podstawie programowej nauczania przyrody w szkołach podstawowych., Dobre praktyki w zakresie społecznego działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej na przykładzie Norwegii., Wysoką świadomość ekologiczna społeczności lokalnych i ich współdziałanie gwarancją skutecznej ochrony różnorodności biologicznej.

W konferencji wzięło udział ponad 200 osób. Prezentacje i przygotowany materiał z wykładów pozwoliły na poszerzenie wiedzy i zwiększenie świadomości ekologicznej słuchaczy. Dzięki konferencji i dostępnym materiałom dydaktycznym nauczyciele będą mogli poszerzać wiedzę i wpływać na świadomość ekologiczną i postawy proekologiczne swoich słuchaczy – młodzieży szkolnej.

Materiały konferencyjne – do pobrania w formacie pdf tutaj.