Monografia 30 lat po Raporcie Brundtland

Nowości na półce UCBS

Monografia 30 lat po Raporcie Brundtland

 

Zgodnie z zapowiedzią, a nawet przed spodziewanym i zapowiedzianym przez organizatorów jesiennym terminem, ukazała się już drukiem (nakładem Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego) monografia pt. „Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland”, która jest owocem tegorocznej konferencji w 30 rocznicę ogłoszenia tzw. Raportu Brundtland pt. „Nasza wspólna przyszłość”. Konferencja, zorganizowana 20 marca br. przez Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, miasto stołeczne Warszawę i Fundację „Instytut na rzecz Ekorozwoju”, była jednocześnie okazją do celebrowania 25-lecia Instytutu na rzecz Ekorozwoju i 15-lecia Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Raport „Nasza wspólna przyszłość”, opracowany przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju ONZ, obradującą pod przewodnictwem pani Gro Harlem Brundtland, ówczesnego premiera rządu Królestwa Norwegii, stanowił kamień milowy we wprowadzeniu i zrozumieniu idei zrównoważonego rozwoju. Stwierdzono w nim m.in.: „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Wyróżniono w Raporcie trzy główne obszary, w których niezbędna jest integracja działań: wzrost gospodarczy i równomierny podział korzyści, ochrona zasobów naturalnych i środowiska oraz rozwój społeczny. Raport stanowił podstawę do zorganizowania w Rio de Janeiro w 1992 r. konferencji Narodów Zjednoczonych, która przeszła do historii jako tzw. Szczyt Ziemi.

Więcej na ten temat: >…kliknij tutaj…<

Jak poinformował nas ks. Ryszard Sadowski z Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW, jeden z organizatorów konferencji, książka jest udostępniona bezpłatnie w Internecie http://tnfs.pl/wydawnictwa/varia i można ją w sposób dowolny upowszechniać. Książka dostępna jest również w wersji papierowej w Bibliotece UCBS.

Referaty UCBS

W książce publikowane są także referaty pracowników i współpracowników Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, którzy brali udział w konferencji i przygotowaniu materiałów konferencyjnych.

(K.Walczak)

——————————————————

  • Kalinowska A. 2017. Dekada ONZ dla Bioróżnorodności 2011-2020 – recepty na zwiększenie świadomości społecznej znaczenia różnorodności biologicznej dla osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 (str. 295-306).
  • Batorczak A. 2017. Doskonalenie kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju (str. 319-328).
  • Radziejowski J. 2017. Idea zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym (str. 345-355).