Trzy wspaniałe monografie o Białowieskim Parku Narodowym

Nowości na naszej półce

 Trzy wspaniałe monografie
o Białowieskim Parku Narodowym

 

Biblioteka Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, dzięki wspaniałemu darowi dyrektorki Białowieskiego Parku Narodowego pani Olimpii Pabian, wzbogaciła się w sierpniu br. o trzy wspaniałe publikacje pt. „Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego”, „Lądowe ekosystemy nieleśne Białowieskiego Parku Narodowego” i „Lasy Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego”, które powstały w ramach projektu „Harmonizacja danych o zasobach przyrodniczych BPN w celu poprawy efektywności zarządzania obszarem”.

Te trzy publikacje, wydane przez Białowieski Park Narodowy w ostatnich dniach 2016 roku i w 2017 roku, we współpracy z Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa, dzięki grantowi (2,5 mln zł) trzech państw nie należących do Unii Europejskiej: Norwegii, Islandii i księstwu Liechtenstein, wzbogaciły zbiory naszej biblioteki, w której gromadzimy i udostępniamy najcenniejsze wydawnictwa związane z ochroną środowiska, ochroną przyrody, zrównoważonym rozwojem.

Cenna dokumentacja BPN

Pierwsza z wymienionych książek „Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego” została zredagowana przez dr Renatę Krzyściak-Kosińską i dr hab. Elżbietę Wilk-Woźniak. Publikacja przedstawia wyniki inwentaryzacji siedlisk i organizmów wodnych Białowieskiego Parku Narodowego przeprowadzonej w 2015 roku przez 26-osobowy zespół specjalistów z kilku ośrodków naukowych Polski. W rezultacie powstała cenna dokumentacja aktualnego stanu ekosystemów wodnych BPN. Dla wielu grup systematycznych związanych z tym środowiskiem było to pierwsze rozpoznanie i pierwsza przeprowadzona inwentaryzacja na terenie BPN.

Redaktorami drugiej pozycji „Lądowe ekosystemy nieleśne Białowieskiego Parku Narodowego” są: mgr Małgorzata Karczewska i dr hab. Leszek Kucharski. Monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o słabiej dotąd poznanych ekosystemach nieleśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Przedstawiony został bogaty materiał informacyjny o różnorodności biologicznej otwartych zbiorowisk roślinnych, przede wszystkim łąkowych i szuwarowych. Obszernej charakterystyce nieleśnych fitocenoz towarzyszy przegląd gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych. W monografii przedstawiono także główne aspekty ochrony roślinności na dawnych łąkach i innych terenach otwartych.

Trzecia pozycja wydawnicza w tej serii, wydana w połowie 2017 roku, to „Lasy Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego” pod redakcją mgra inż. Andrzeja Keczyńskiego. Tom poświęcony lasom Rezerwatu Ścisłego BPN otwiera słowo wstępne jego redaktora, który podkreśla wyjątkowość tego unikatowego skrawka ojczystej przyrody. Według niego – jest to „najlepiej zachowany przykład i pozostałość lasów pierwotnych (naturalnych) występujących niegdyś na rozległych obszarach nizinnych Europy Środkowej„.

Wszystkie trzy tomy, poświęcone ekosystemom Białowieskiego Parku Narodowego, wydane zostały w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzonych na tym obszarze, stanowią najbardziej aktualne kompendium wiedzy o przyrodzie Parku. Wydawnictwo adresowane jest do osób interesujących się przyrodą, w pierwszym rzędzie – leśników, botaników, zoologów, przyrodników.

(K.Walczak)