Podsumowanie konferencji „Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland”.

W dniu 20 marca tego roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się konferencja pt. „Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland”. Konferencja zgromadziła wielu znakomitych prelegentów, którzy podczas  kilku równolegle trwających sekcjach tematycznych przedstawili różne aspekty zrównoważonego rozwoju. Na ogólnopolskiej konferencji swoje referaty wygłosiło wielu ekspertów, wykładowców oraz samorządowcy m.st. Warszawy.

Swój udział w konferencji mieli również pracownicy UCBS.

Sesji panelowej „Edukacyjne Aspekty Zrównoważonego Rozwoju” przewodniczyła dr Anna Kalinowska.  W tejże sesji  wygłosiła swój referat dr Anna Batorczak z UCBS, która zgromadzonym słuchaczom przedstawiła temat: ” Doskonalenie kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju na podstawie badań i rezultatów międzynarodowego projektu: Uniwersyteccy Edukatorzy dla Zrównoważonego Rozwoju”.

W tej samej sesji dr Anna Kalinowska z UCBS przedstawiła swój  referat „Dekada ONZ dla Bioróżnorodności 2011-2020 – recepty na zwiększenie społecznej świadomości roli różnorodności biologicznej dla osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030″, który był ciekawym podsumowaniem i zwieńczeniem sesji panelowej ” Edukacyjne Aspekty Zrównoważonego Rozwoju”.

Na jesień 2017 planowana jest publikacja zawierająca materiały pokonferencyjne.

Konferencje została objęta patronatem Ministerstwa Rozwoju.