Konferencja: „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem  UW zorganizowało konferencję: „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”.

Konferencja odbyła się 24 października 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Program konferencji tutaj

Celem konferencji było przedstawienie możliwości planowania przestrzennego jako narzędzia do tworzenia w obrębie miast i w ich otoczeniu takich warunków, które ograniczą zmiany klimatu oraz zmniejszą ich skutki.

Prezentacje wygłoszone na Konferencji oraz artykuły pokonferencyjne:

Sesja plenarna

Arch. Grzegorz Buczek – Aktualne problemy rozwoju gospodarki przestrzennej na terenach zurbanizowanych w Polsce.  Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, dr Iwona Zwierzchowska – Sterowanie rozwojem aglomeracji i planowanie strategiczne rozwoju miast z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Sesja A. Problemy planowania terenów miejskich i metropolitalnych

Sesja tematyczna A 1.

Dr arch. Maciej Borsa (Prezes Oddziału TUP w Katowicach) – Metabolizm miasta.  Artykuł na podstawie prezentacji  tutaj

Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk, dr Magdalena Kuchcik, mgr Paweł Milewski, mgr Jakub Szmyd – Miejska wyspa ciepła w Warszawie w świetle zmian klimatu i zmian zagospodarowania przestrzennego.  Prezentacja tutaj,  artykuł tutaj

Dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. Politechniki Gdańskiej  – Współczesne przemiany struktury miast i  obszarów metropolitalnych. Prezentacja  tutaj, artykuł tutaj

Prof. dr. inż. Wojciech Suchorzewski – Struktura przestrzenno-funkcjonalna miasta kluczowym uwarunkowaniem zrównoważonej mobilności oraz efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Sesja tematyczna A 2.

Mgr Bartłomiej Kolipiński (Prezes Oddziału TUP w Warszawie) – Kultura planowania przestrzennego. Artykuł na podstawie prezentacji tutaj

Dr Janusz Radziejowski – Polityka rozwoju miast a ich adaptacja do zmian klimatu. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Dr Witold Lenart – Zmiany klimatu w miastach a  zagrożenie niską emisją. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Sesja B. Podejście ekosystemowe do miast – usługi na rzecz adaptacji do zmian klimatu

Sesja B 1.

Prof. dr hab. Halina Szczepanowska (Wicedyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej i  Mieszkalnictwa) – Dobre praktyki w  zakresie zagospodarowania przestrzeni miejskiej zieloną infrastrukturą, zwłaszcza drzewami. Artykuł na podstawie prezentacji tutaj

Dr Marek Sitarski, dr inż. Marzena Suchocka – Ocena funkcjonowania drzew i  krzewów w warunkach oddziaływania infrastruktury technicznej miasta. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Dr Piotr Fogel (IGPIM) – Wskaźniki rozwoju zrównoważonego miasta. Artykuł na podstawie prezentacji tutaj

Mgr inż. arch. krajobrazu Bartosz Dankiewicz – Zielone ściany – zielone elewacje dostosowane do warunków klimatycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Łagodzenie efektu miejskiej wyspy ciepła, poprawa klimatu akustycznego, poprawa retencji wód opadowych. Prezentacja tutaj

Sesja B 2.

Dr Anna Kalinowska – Edukacja mieszkańców miast w kierunku adaptacji do zmian klimatu. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Mgr inż. Małgorzata Mickiewicz – Park narodowy u wrót miasta – wyzwania edukacyjne i rekreacyjne. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Dr hab. Barbara Szulczewska, prof. SGGW – Zielona infrastruktura miasta. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Konferencja dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Uniwersytet Warszawski.